Felsefe 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Akıl ve düşünmenin yanı sıra düş gücü ve sezgiye yer veren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gündelik bilgi
 • Bilimsel bilgi
 • Sanat bilgisi
 • Teknik bilgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özeliklerindendir?

 • Yalnızca hayal gücüne dayalıdır.
 • Beceri ve yeteneğe bağlıdır.
 • Deney ve gözleme dayalıdır.
 • Akıl yürütmeyle ilerleyen bir bilgidir.
Soru 3

• Doğru bilginin ölçütü nedir?
• Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
Yukarıda verilen sorular felsefenin hangi alanına aittir?

 • Varlık felsefesi
 • Bilgi felsefesi
 • Değer felsefesi
 • Sanat felsefesi
Soru 4

Dünyadaki her şeyin Tanrı tarafından, insan varlığı için, insana hizmet edecek şekilde düzenlendiğini savunan yaklaşımdır.
Verilen tanım aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

 • Teolojik
 • Mekanist
 • Teleolojik
 • Kozmolojik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile din arasındaki benzer özelliklerdendir?

 • Akıl yürütmeye dayalı olmaları
 • Eleştiri ve kuşkuya kapalı olmaları
 • Kaynağı bakımından insan ürünü olmaları
 • Evreni ve insanı anlama ve açıklama çabası içinde olmaları
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından değildir?

 • Süje
 • Obje
 • Varlık
 • Doğruluk
Soru 7

Aşağıda verilen yaklaşım ve içerik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Entüisyonizm – Fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir.
 • Fenomenoloji – Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • Pragmatizm – Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
 • Pozitivizm – Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.
Soru 8

Doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dogmatizm
 • Nihilizm
 • Realizm
 • Taoizm
Soru 9

I. Hipotez
II. Metafizik
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin ele aldığı kavramlardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi varlığın madde olduğunu savunan düşünürler arasında yer almaz?

 • Hegel
 • Hobbes
 • La Mettrie
 • Demokritos
Soru 11

Marx’ın diyalektik anlayışını Hegel’in görüşünden ayıran nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlığın ide ile başladığı
 • Geist’in sürekli bir oluş içinde olduğu
 • Doğanın farklılaşmış mutlak ruh olduğu
 • Maddi olanın düşünsel olanı meydana getirdiği
Soru 12

Varlığın hem madde hem de dü şünce ürünü olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Monizm
 • Düalizm
 • Kritisizm
 • Empirizm
Soru 13

• Platon’a göre asıl gerçeklik olan idealar akıl yoluyla bilinebilir.
• Hume’a göre her şey algı ile bilinebilir.
Yukarıdaki ifadeler bilgi felsefesininhangi sorusuna cevap niteliğindedir?

 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • Doğru bilginin sınırları var mıdır?
 • Doğru bilginin kaynağı nedir?
 • Bilgimiz kesin midir?
REKLAM
Soru 14

Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünden hareketleaşağıdakilerden hangisine ulaşı labilir?

 • Genel geçer bilginin ölçütü akıldır.
 • Doğru bilginin bir ölçütü olmalıdır.
 • Doğru bilgi önyargılardan arınmış olmalıdır.
 • Herkesin uzlaşabileceği genel geçer bir yargı yoktur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Locke’a göre bilgi edinmenin yollarından biri değildir?

 • Apriori bilgi
 • Sezgisel bilgi
 • Duyusal bilgi
 • Tanıtlayıcı bilgi
Soru 16

Ona göre varlıkların bir “öz”ü bir de “form”u vardır. Form ideadır. İdealar varlıkların içinde bulunan “öz”lerdir.
Verilen açıklama aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Descartes
 • Aristoteles
 • Farabî
 • Herakleitos
Soru 17

• Astronomi, matematik, coğrafya ve tarih alanındaki eserleriyle ün kazanmıştır.
• “Kanun” adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür.
Özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harezmî
 • Halife Memun
 • Bîrûni
 • Farabî
Soru 18

I. Olgusaldır.
II. Objektiftir.
III. Genelleyicidir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Bilimin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İlk bilimsel çalışmalar eski Yunan’da başlamış ve bilim felsefeyle her zaman iç içe olmuştur.
 • Rönesans dönemi aklın ve bireyin ön plana çıkmasıyla bilimsel geliş­ melerin hız kazandığı bir dönem olmuştur.
 • Avrupa’da karanlık Ortaçağ ya­ şanırken İslam kültür çevresinde önemli bilimsel gelişmeler kaydedilmiştir.
 • Ortaçağ’da bilim ve felsefe kilisenin izin verdiği kadar gelişebilmiştir.
Soru 20

“Bilim köleler yaratmaktan başka bir işe yaramadı; savaş zamanında bizi zehirlemeye paramparça etmeye yarıyor; barış zamanında da yaşamımızı çekilmez, kararsız duruma sokuyor.”
A. Einstein’ın bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa yarar sağladığı kadar zarara da sebep olmaktadır.
 • Bilimin kötüye kullanılması ve bu durumun yarattığı olumsuzluklar bilime mal edilmektedir.
 • Suç işlerinde kullanıldığı zaman, bilim bir suç ortağı değil, o işin kurbanıdır.
 • Bilgin, bilgin olarak değil herhangi bir insan kadar suçlu olabilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADCCABADBCDABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?