Felsefe 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• İyi nedir?
• İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır?
• İnsan yaratılışı bakımından bencil mi yoksa özgeci midir?
Yukarıdaki sorular felsefenin hangi alanına aittir?

 • Din felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Siyaset felsefesi
Soru 2

Birey yapmakla yükümlü olduğu ödevlerini yerine getirdiğinde huzurlu olur. Bu görevleri yerine getirmediğinde ise rahatsızlık duyar.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • İyi
 • İrade
 • Eylem
 • Vicdan
Soru 3

• “Mesnevi” adlı eseriyle Türk kültürü ne önemli katkılarda bulunmuştur.
• Vahdet-i Vücud anlayışını benimsemiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Hacı Bektaş Velî
 • İbn-i Sina
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın ahlak görüşüne uygun bir ifadedir?

 • Ahlak sisteminin temelinde Tanrı vardır.
 • Ahlaki eylemin amacı toplumsal faydadır.
 • Toplumsal ve evrensel ahlak birbirinden ayrıdır.
 • İnsan doğasına uygun olan sürü ahlakıdır.
Soru 5

İnsanın sezgi ve aşk yoluyla Tanrı’ya ulaşabileceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazcılık
 • Akılcılık
 • Tasavvuf
 • Faydacılık
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden düşünürler arasında yer alır?

 • Sokrates
 • Epiküros
 • Spinoza
 • Kant
Soru 7

Ahlaksal egoizme göre, yaşamda ilk önce gelen ve her şeyden değerli olan bireyin kendi mutluluğu ve başarısıdır. Bütün insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirecek biçimde davranmak zorundadır.
Bu parçanından aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • Evrensel bir ahlak yasası vardır.
 • Başarıya ulaşmak için iyilik yapmak gerekir.
 • İnsan kendisine ve topluma faydalı olmalıdır.
 • Ahlakta egemen olan şey insanın kendi çıkarıdır.
Soru 8

I. Öznel kurallar koyar.
II. Olanı olduğu gibi ele alır.
III. Siyasal düzenleri bilimsel yöntemle inceler.
Yukarıdakilerden hangileri siyaset biliminin özelliklerinden değildir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 9

Toplum yönetiminde, iktidarın etki alanı dışında bulunan ve kendi dinamiğini oluşturarak varlığını sürdüren toplum alanıdır.
Tanımı verilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yönetim
 • Bürokrasi
 • Meşruiyet
 • Sivil toplum
Soru 10

İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yetinin olması gibi devlette de bu yetilere karşılık gelen üretici, savaşçı ve yönetici sınıf vardır.
Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Farabî
 • Platon
 • Hegel
 • Descartes
Soru 11

I. Devlet
II. Yönetim
III. Mutluluk
Yukarıdakilerden hangileri siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kaynağını yazılı hukuk kurallarından alan ve bu kuralların herkesi bağladığı egemenlik biçimidir?

 • Otokratik
 • Geleneksel
 • Karizmatik
 • Demokratik
Soru 13

Aşağıdaki “ütopya – yazar” eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • 1984 - George Orwel
 • İdeal Devlet - Farabi
 • Ütopya - Campanella
 • Güneş Ülkesi - Thomas More
REKLAM
Soru 14

Bir toplumdaki ideal düzen tüm etkinlik alanlarında özgürlüğe önem verilmesi ve temel ilke olarak özgürlüğün kabul edilmesiyle mümkündür.
Bu görüşü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hedonizm
 • Liberalizm
 • Anarşizm
 • Sosyaliz
Soru 15

Estetikle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır?

 • Estetik nesne; güzellik değerinin taşıyıcısıdır.
 • Estetik tavır; fayda sağlayan nesneleri beğenme davranışıdır.
 • Estetik özne; estetik nesne karşı sında tepki gösteren varlıktır.
 • Estetik haz; sanat eserlerinin oluş turduğu hoşlanma duygusudur.
Soru 16

Aristoteles’e göre, sanat bir taklittir. Bu dünya gerçek dünyadır ve sanatçı bu dünyayı taklit etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in görüşüne uygun bir yargıdır?

 • İnsan sanatla uğraşırken özgürlüğe kavuşur.
 • Sanat, idealar dünyasını taklit etmektedir.
 • Sanatçılar eserlerinde gerçek dünyayı yansıtmaktadır.
 • Sanat eseri Tanrısal aklın nesnede yansımasıyla oluşur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 • Objektiflik
 • Zorunluluk
 • Bireysellik
 • Görelilik
Soru 18

Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.
Yukarıda din felsefesinin hangi temel kavramı tanımlanmıştır?

 • İman
 • Vahiy
 • İbadet
 • Peygamber
Soru 19

Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten uzak durmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Bu açıklama Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir?

 • Ahlaki
 • Ereklilik
 • Ontolojik
 • Kozmolojik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunur?

 • Teizm
 • Deizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACBDADBCDABBCABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?