Fıkıh 1 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Temel amacı; “insanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumlulukları bilmesidir”şeklinde tanımlanan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Hadis
SORU 2

Borçlar, alım-satım, kira ve sözleşmegibi mali konularla ilgili hü kümler Fıkıh ilminde hangi başlık altında incelenmiştir?

 • İbadât
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münekehât
SORU 3

Fıkıh ilmindeki “kılletü’t-tekâlif”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorumlulukların azlığı
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
SORU 4

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”
(Bakara suresi, 219. ayet) “Ey iman edenler? Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, ... namaza yaklaşmayın.”
(Nisâ suresi, 43. ayet)
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”
(Maide suresi, 90 ve 91. ayetler)
Bu ayetler fıkıh ilmindeki hangi temel ilkeye örnek oluşturur?

 • Mükellefiyette kolaylık
 • Haramlarda sınırlılık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Adaletin gerçekleşmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında yer almaz?

 • Âlimlerin, etnik, kültürel ve tarihsel açıdan farklı ortamlarda yetişmiş olmaları
 • İlk Müslümanların İslam’ı öğrenmek için Hz. Peygamber’e sorular yöneltmeleri
 • Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlamalara imkân verecek tarzda oluşu
 • Meseleler çözülürken benimsenen yöntem, kullanılan usul ve âlimlerin içtihat yeterliliği
SORU R
SORU 6

Günümüzde daha çok Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin ve Doğu Afrika ile Endonezya, Malezya ve Türkiye’nin doğusunda yaygın olan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caferilik
 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
SORU 7

• Tümevarım yöntemini benimsemiştir.
• Hüküm verirken Kur’an, Sünnet, Sahabe görüşleri sıralamasını esas almış. Bu kaynaklarda bulamadığında içtihat etmiştir. İçtihatlarında da kıyas ve istihsana başvurmuştur.
• Sahih olmayan hadislerle hüküm vermek yerine içtihat etmeyi daha uygun görmüştür. O kendi görüşlerinin körü körüne taklit edilmesine de karşı çıkmıştır.
Hakkında bilgi verilen fıkıh âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
 • Ahmed b. Hanbel
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin “taklit dönemi” özellikleri arasında yer almaz?

 • Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir
 • Fıkıh kitaplarının ayrıntılı yazılması fıkhi faaliyetleri azaltmıştır.
 • Mezhep imamlarına gösterilen saygı, onların görüşlerinin tek doğru olarak görülmesine neden olmuştur.
 • Fıkıhta kanunlaştırma faaliyetleri nedeniyle fakihler, belli bir mezhebin görüşüne göre hüküm vermeye başlamıştır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukuna göre mükellef olmanın şartlarından biri değildir?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
 • Zengin olmak
SORU 10

Mükelleflerin fiillerine ait hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avarız-ı Ehliyye
 • Ef’al-i Mükellefin
 • Ef’al-i Müctehidin
 • Ahval-i Müslimin
SORU 11

Muamelat ehliyetidir. Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir. Bu ehliyet çeşidinde sadece var olmak yeterli değildir. Ayrıca temyiz kudretine sahip olmak da şarttır. Dolayısıyla bu ehliyete sahip kişilerde aranan temel özellik akıldır.
Hakkında bilgi verilen ehliyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eda
 • Vücud
 • Vücub
 • İktida
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnek oluşturur?

 • Hac
 • Beş vakit namaz
 • Zekât
 • Ramazan Orucu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan genel kaidelerden biri değildir?

 • Şahitlerin sayısı
 • Adaletin sağlanması
 • Danışarak iş yapmak
 • Bireysel sorumluluğun esas olması
SORU 14

Herhangi bir dönemde yaşayan müç­ tehitlerin bir meselenin hükmü ile ilgili görüşlerini açıklaması ile meydana gelen fikir birliğidir. Örneğin Kur’an’ın Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmesi bu tarzda bir icma’dır.
Açıklaması yapılan icma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkrar
 • Sukutî
 • Sarih
 • Beyanî
SORU 15

Her meselede değil de bazı konularda içtihat yapmaya yeterliliği olan müçtehitler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Mutlak
 • Mukayyet
 • Müktesep
 • Muhkem
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sahabedönemi müçtehitlerinden biri değildir?

 • Hz. Ömer
 • Abdullah b. Mes’ud
 • Abdullah b. Abbas
 • İbrahim en-Nehai
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkhî problemlerine örnek oluşturmaz?

 • Klonlama
 • Borsa
 • Kölelik
 • Tüp bebek
SORU R
SORU 18

Terim olarak İslam’ın amaçlarına uygun olan, hakkında geçerli veya geçersiz olduğuna dair özel bir delil bulunmayan maslahatlardır. Bu delilin temelinde yararın sağlanması, zararın giderilmesi ilkesi vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • İstishab
 • Mesalih-i Mürsele
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser olarak kabul edilir?

 • el-Ümm
 • Er-Risale
 • El-Muvafakat
 • el-Mustasfa
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi arızalardan değildir?

 • Bunaklık
 • Unutkanlık
 • Sarhoşluk
 • Akıl hastalığı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCACBDAADBACACBDCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Fıkıh 1 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 77 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %64. Sınava katılan 77 öğrenci arasından sadece 49 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.06 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?