Fıkıh 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Temel amacı; “insanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumlulukları bilmesidir”şeklinde tanımlanan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Hadis
Soru 2

Borçlar, alım-satım, kira ve sözleşmegibi mali konularla ilgili hü kümler Fıkıh ilminde hangi başlık altında incelenmiştir?

 • İbadât
 • Ukûbat
 • Muâmelât
 • Münekehât
Soru 3

Fıkıh ilmindeki “kılletü’t-tekâlif”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorumlulukların azlığı
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
Soru 4

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”
(Bakara suresi, 219. ayet) “Ey iman edenler? Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, ... namaza yaklaşmayın.”
(Nisâ suresi, 43. ayet)
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”
(Maide suresi, 90 ve 91. ayetler)
Bu ayetler fıkıh ilmindeki hangi temel ilkeye örnek oluşturur?

 • Mükellefiyette kolaylık
 • Haramlarda sınırlılık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Adaletin gerçekleşmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında yer almaz?

 • Âlimlerin, etnik, kültürel ve tarihsel açıdan farklı ortamlarda yetişmiş olmaları
 • İlk Müslümanların İslam’ı öğrenmek için Hz. Peygamber’e sorular yöneltmeleri
 • Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlamalara imkân verecek tarzda oluşu
 • Meseleler çözülürken benimsenen yöntem, kullanılan usul ve âlimlerin içtihat yeterliliği
REKLAM
Soru 6

Günümüzde daha çok Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin ve Doğu Afrika ile Endonezya, Malezya ve Türkiye’nin doğusunda yaygın olan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caferilik
 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
Soru 7

• Tümevarım yöntemini benimsemiştir.
• Hüküm verirken Kur’an, Sünnet, Sahabe görüşleri sıralamasını esas almış. Bu kaynaklarda bulamadığında içtihat etmiştir. İçtihatlarında da kıyas ve istihsana başvurmuştur.
• Sahih olmayan hadislerle hüküm vermek yerine içtihat etmeyi daha uygun görmüştür. O kendi görüşlerinin körü körüne taklit edilmesine de karşı çıkmıştır.
Hakkında bilgi verilen fıkıh âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
 • Ahmed b. Hanbel
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin “taklit dönemi” özellikleri arasında yer almaz?

 • Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir
 • Fıkıh kitaplarının ayrıntılı yazılması fıkhi faaliyetleri azaltmıştır.
 • Mezhep imamlarına gösterilen saygı, onların görüşlerinin tek doğru olarak görülmesine neden olmuştur.
 • Fıkıhta kanunlaştırma faaliyetleri nedeniyle fakihler, belli bir mezhebin görüşüne göre hüküm vermeye başlamıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukuna göre mükellef olmanın şartlarından biri değildir?

 • Müslüman olmak
 • Akıl sahibi olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
 • Zengin olmak
Soru 10

Mükelleflerin fiillerine ait hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avarız-ı Ehliyye
 • Ef’al-i Mükellefin
 • Ef’al-i Müctehidin
 • Ahval-i Müslimin
Soru 11

Muamelat ehliyetidir. Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir. Bu ehliyet çeşidinde sadece var olmak yeterli değildir. Ayrıca temyiz kudretine sahip olmak da şarttır. Dolayısıyla bu ehliyete sahip kişilerde aranan temel özellik akıldır.
Hakkında bilgi verilen ehliyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eda
 • Vücud
 • Vücub
 • İktida
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnek oluşturur?

 • Hac
 • Beş vakit namaz
 • Zekât
 • Ramazan Orucu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan genel kaidelerden biri değildir?

 • Şahitlerin sayısı
 • Adaletin sağlanması
 • Danışarak iş yapmak
 • Bireysel sorumluluğun esas olması
REKLAM
Soru 14

Herhangi bir dönemde yaşayan müç­ tehitlerin bir meselenin hükmü ile ilgili görüşlerini açıklaması ile meydana gelen fikir birliğidir. Örneğin Kur’an’ın Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmesi bu tarzda bir icma’dır.
Açıklaması yapılan icma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkrar
 • Sukutî
 • Sarih
 • Beyanî
Soru 15

Her meselede değil de bazı konularda içtihat yapmaya yeterliliği olan müçtehitler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Mutlak
 • Mukayyet
 • Müktesep
 • Muhkem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sahabedönemi müçtehitlerinden biri değildir?

 • Hz. Ömer
 • Abdullah b. Mes’ud
 • Abdullah b. Abbas
 • İbrahim en-Nehai
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkhî problemlerine örnek oluşturmaz?

 • Klonlama
 • Borsa
 • Kölelik
 • Tüp bebek
Soru 18

Terim olarak İslam’ın amaçlarına uygun olan, hakkında geçerli veya geçersiz olduğuna dair özel bir delil bulunmayan maslahatlardır. Bu delilin temelinde yararın sağlanması, zararın giderilmesi ilkesi vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • İstishab
 • Mesalih-i Mürsele
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser olarak kabul edilir?

 • el-Ümm
 • Er-Risale
 • El-Muvafakat
 • el-Mustasfa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi arızalardan değildir?

 • Bunaklık
 • Unutkanlık
 • Sarhoşluk
 • Akıl hastalığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCACBDAADBACACBDCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?