GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İslam Tarihî genel kaynaklarından biri değildir?

 • A) Kuran-ı Kerim
 • B) Hadis kitapları
 • C) Genel Tarih Eserleri
 • D) Efsaneler
SORU 2

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına ne ad verilmiştir?

 • A) Cahiliye Dönemi
 • B) Asrı Saadet Dönemi
 • C) Fetret Dönemi
 • D) Kurtuluş Dönemi
SORU 3

İslam öncesinde Allah’ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inançlarına karşı çıkan kimselere ne isim verilmiştir?

 • A) Bedevî
 • B) Hanif
 • C) Mevali
 • D) Hadarî
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamöncesi Arabistan’da görülen geliş melerden biri değildir?

 • A) Kan davaları oldukça yaygındır.
 • B) Toplumda sınıf ayrımı vardır.
 • C) Kabileler arasında üstünlük mücadelesi vardır.
 • D) Merkeziyetçi devlet anlayışı vardır.
SORU 5

Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki şehirlerden hangisinde doğmuştur?

 • A) Mekke
 • B) Medine
 • C) Taif
 • D) Kudüs
SORU 6

Hz. Muhammed (sav.) üç yıl süren gizli davet döneminden sonra nazil olan ayet gereği öncelikle kimlere açıktan davete başlamıştır?

 • A) Komşularına
 • B) Muhacirlere
 • C) Yakın akrabalarına
 • D) Kendi kabilesine
SORU 7

Mekkeli müşrikler tarafından işkenceyle şehit edilen ilk kadın sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Havva
 • B) Hz. Sümeyye
 • C) Hz. Asiye
 • D) Hz. Meryem
SORU 8

Müslümanlara yapılan işkencelerin artması üzerine Hz. Peygamberin “.... ülkesine gidebilirsiniz. Zira orada kimseye zulmetmeyen bir hükümdar var. Orası doğruluk ve hakikat yurdudur. Allah bir kolaylık verene kadar orada kalın.” dediği hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Herakliyus
 • B) İskender
 • C) Necaşi
 • D) Kutluk
SORU 9

Resulullah’ın inşa ettiği ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mescidi Nebi
 • B) Mescidi Dırar
 • C) Mescidi Aksa
 • D) Kûba Mescidi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşrikler ile yapılan savaşlardan biri değildir?

 • A) Mute Savaşı
 • B) Bedir Savaşı
 • C) Uhud Savaşı
 • D) Hendek Savaşı
SORU 11

İslam Devleti’nde hazine “Beytülmal”hangi halife döneminde kurulmuş tur?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ali
SORU 12

Hendek Savaşı’nda Hz. Peygamberin ashabıyla istişaresi sonucu Medine’nin savunmasız kısımlarına hendekler kazılmasını öneren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah bin Cübeyr
 • B) Hz. Hamza
 • C) Selman-ı Farisi
 • D) Zeyd bin Harise
SORU 13

Hz. Peygamber, hastalığı döneminde iyice ağırlaşıp mescide çıkamaz duruma geldiğinde namazları kimin kıldırmasını emretmiştir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Zeyd
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Halit bin Velit
SORU 14

Ümeyyeoğulları’nın İslam Devleti’nin idaresini ele geçirerek Muaviye’nin halife olmasıyla kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emevi Devleti
 • B) Abbasi Devleti
 • C) Samanoğulları Devleti
 • D) Endülüs Emevi Devleti
SORU 15

Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde ortaya çıkan savaşlarda Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen çok sayıda sahabe şehit olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur?

 • A) Kuran’ın toplanıp kitap haline getirilmesini
 • B) Divan teşkilatının kurulmasını
 • C) Fetih hareketlerinin sonlandırılmasını
 • D) Dinden dönenlerle mücadele edilmesini
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan birisidir?

 • A) Kudüs’ün fethi
 • B) İlk ordu teşkilatının kurulması
 • C) Ordugâh şehirlerin kurulması
 • D) Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin ana kaynağını oluşturur?

 • A) Vesikalar
 • B) Kitabeler
 • C) Kuran-ı Kerim
 • D) Siyer kitapları
SORU 18

Emeviler Dönemi’nde genel olarak Müslümanlar arasında barış havasının hakim olduğu ve meydana gelen bölünmüşlüklerin giderilmeye çalışıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Muaviye dönemi
 • B) Hişam dönemi
 • C) Ömer B. Abdülaziz dönemi
 • D) I. Velid dönemi
SORU 19

Hz. Osman’ın şehadetinden sonra halife olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Ali
 • C) Muaviye
 • D) Hz. Ömer
SORU 20

İslam mimarisi açısından önemli bir yere sahip olan Kurtuba Ulu Camii aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde inşa edilmiştir?

 • A) Memlükler
 • B) Endülüs Emevi Devleti
 • C) Osmanlı Devleti
 • D) Abbasi Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDACBCDABCCAADCCBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?