GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Emevi saltanatına son vererek İslam tarihinde yeni bir dönem başlatan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Memlükler
 • B) Abbasiler
 • C) Karahanlılar
 • D) Gazneliler
SORU 2

Abbasi Halifesi Mansur’un teklif ettiği başkadılık görevini kabul etmediği için hapse atılıp baskı yapılan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Hanife
 • B) Muhammed el-Kurtibi
 • C) İbn-i Hanbel
 • D) İmam Şafii
SORU 3

Emeviler’in;
I. Halifeliği saltanata dönüştürmeleri
II. Arap olmayan Müslümanlardan daha fazla vergi almaları
III. Arapların savaşlara süvari olarak katılırken,Arap olmayanların piyade olarak katılmaları
gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçiliği yaptıklarının bir göstergesidir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 4

Abbasi Devleti’nin en parlak dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Abbas Dönemi
 • B) Me’mun Dönemi
 • C) Mutasım Dönemi
 • D) Harun Reşit Dönemi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin yıkılışına neden olan iç sorunlardan biri değildir?

 • A) Halifenin kimin olacağı meselesi
 • B) Emevilerle uğraşmak zorunda kalmaları
 • C) Arap olmayanların İslam’a girmelerini teşvik etmeleri
 • D) Son dönem halifelerin dirayetsizliği
SORU 6

Abbasilerde Müslüman göründükleri halde eski dinleri Zerdüştlükve Maniheistlik’e bağlı olan kişilerin çıkardıkları isyana ne ad verilmiştir?

 • A) Mukanna İsyanı
 • B) Zındıklar İsyanı
 • C) Babek İsyanı
 • D) Mazyar İsyanı
SORU 7

Bir Türk komutanının oğlu olan Ahmet’in Mısır’da vali olduğu dönemde bağımsızlığını ilan ederek kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aglebîler
 • B) Samanîler
 • C) Tolunoğulları
 • D) Büveyhîler
SORU 8

İslam dünyasının en gözde şehirlerinden olan Bağdat’ı tahrip edip yağmalayıp yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Moğollar
 • B) Harzemşahlar
 • C) Fatımîler
 • D) Emeviler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin İslam medeniyetine kazandırdığı kurumlardan biridir?

 • A) Adli teşkilat
 • B) Meclis
 • C) Vezirlik müessesesi
 • D) Düzenli Ordu
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türkler büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır?

 • A) Hz. Ebu Bekir Dönemi
 • B) Hz. Osman Dönemi
 • C) Emeviler Dönemi
 • D) Abbasiler Dönem
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi eski Türk inancı ile İslam dini arasındaki benzerliklerden biri değildir?

 • A) Ölümden sonra hayatın sürdüğü inancı
 • B) Umre ve Hac ibadeti
 • C) Tek tanrı inancının olması
 • D) Kurban ibadetinin olması
SORU 12

Müslümanlar 900’lü yıllarda dünyanın bir eğimi olduğunu ve bunun 23,5 derece olduğunu bulmuşlardır.
Bu durum Müslümanların hangi alanda ilerlediklerini gösterir?

 • A) Edebiyat
 • B) Astronomi
 • C) Mimari
 • D) Kimya
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri’nden biri değildir?

 • A) Uygurlar
 • B) Karahanlılar
 • C) Osmanlılar
 • D) Gazneliler
SORU 14

Selçukluların halkın dinlerini doğru kanaldan öğrenmeleri için açtıkları eğitim kurumlarına ne ad verilir?

 • A) Kervansaray
 • B) Divan
 • C) Medrese
 • D) Han
SORU 15

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ertuğrul Gazi
 • B) Osman Bey
 • C) Süleyman Şah
 • D) Alparslan
SORU 16

Portekiz tehdididen dolayı Açe’li Müslümanların yardım isteği üzerine 17 gemi yardım gönderen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Osmanlı Devleti
 • B) Selçuklu Devleti
 • C) Pakistan
 • D) Hindistan
SORU 17

Başkenti Ramallah olup en önemli şehri Kudüs olan İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İran
 • B) Suriye
 • C) Irak
 • D) Filistin
SORU 18

Sovyetler Birliği’nin sıcak denizlere inmek için kendine bir üs olarak gördüğü ve 1979’da işgal ettiği fakat on yıl süren işgal döneminde direnişi kıramadığı ve sonunda çekildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lübnan
 • B) Afganistan
 • C) Irak
 • D) Endonezya
SORU 19

Siyonizmin kurucusu Herzl’in Filistin topraklarını satın alma talebine “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim buvatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır.” diyerek bu teklifi reddeden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Mahmut
 • B) III. Selim
 • C) II. Abdülhamit
 • D) Fatih Sultan Mehmet
SORU 20

İslam âlimlerinin bilimsel araştırmalarında yaptıkları çalışmaları, kullandıkları aletleri içeren “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni” kuran Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 • B) Muhammed İkbal
 • C) Fuat Sezgin
 • D) Ahmet Cevdet Paşa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDCBCACDBBACCADBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?