Kimya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen madde / kimyasal tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Madde -- > Kimyasal Tür

 • H2O -- > Molekül
 • Fe -- > Atom
 • O2 -- > Atom
 • NH3 -- > Molekül
Soru 2

Yukarıda verilen şemada ⋆ ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • London kuvvetleri
 • Dipol-dipol etkileşimi
Soru 3

I. 8O
II. 11Na
III. 12Mg
IV. 16S
Yukarıda verilen atomlardan hangi ikisi arasında kovalent bağ oluşur?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 4

CO2 molekülünün Lewis elektron nokta formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? ( 6C, 8O)

Soru 5

Yukarıdaki şekilde a ve b ile gösterilen kimyasal etkileşim türleri aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 17CI) a -- > b

 • Polar kovalent bağ -- > Hidrojen bağ
 • Apolar kovalent bağ -- > Apolar kovalent bağ
 • Apolar kovalent bağ -- > Polar kovalent bağ
 • Polar kovalent bağ -- > Dipol-dipol etkileşimi
REKLAM
Soru 6

N2 molekülünün oluşumuna ilişkin Lewis gösterimi aşağıdaki gibidir.
Buna göre:
I. Azot molekülü apolardır.
II. Azot atomları arasında polar kovalent bağ oluşmuştur.
III. Azot atomları arasında üç elektron çifti ortaklaşa kullanılmıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur? (7N)

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Yukarıdaki tabloda bazı fiziksel / kimyasal değişim örnekleri verilmiştir.
Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

‘‘Magnezyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile yanması sonucu magnezyum oksit katısı oluşur.’’
Bu yanma olayında gerçekleşen tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ( 8O, 12Mg)

 • Mg(k)+ 2O2(g) → MgO2(k)
 • Mg(k)+ O(g) → MgO(k)
 • Mg(k)+O2(g) → MgO2(k)
 • Mg(k)+ 1/2O2(g) → MgO(k)
Soru 9

I. N2(g)+3H2(g) → 2NH2(g)
II. HCI(suda)+NaOH(suda) → NaCI(suda)+H2O(s)
III. 6HCI(suda)+2AI(k) → 2AICI3(suda)+3H2(g)
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit-baz tepkimesidir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 10

Yukarıda maddenin sıvı ve gaz halleri arasındaki geçişler numaralarla gösterilmiştir.
Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere hangileri yazılmalıdır?
I -- > II

 • Yoğuşma -- > Buharlaşma
 • Donma -- > Erime
 • Buharlaşma -- > Yoğuşma
 • Erime -- > Donma
Soru 11

T(K) = t ( °C) + _________
Verilen sıcaklık dönüşümünde boş bırakılan yere (_______) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 0
 • 32
 • 127
 • 273
Soru 12

6,02.1023 tane O2 molekülü kaç moldür?

 • 2
 • 1
 • 0,5
 • 0,1
Soru 13

Sabit hacimli bir kapta 200 K sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı 3 atm’dir. Gazın sıcaklığı 600 K’e çıkarıldığında basıncı kaç atm olur?

 • 9
 • 6
 • 4
 • 1
REKLAM
Soru 14

I. Kükürt oksitler
II. Azot oksitler
III. Kloroflorokarbonlar
Verilenlerden hangileri atmosferi kirleten gazlardır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

‘‘Civada ....I.... kuvvetleri çok güçlü olduğu için, civa cam yüzeylerde damla oluşturur ve yüzeyi .....II....’’
Yukarıdaki cümlede I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II

 • Kohezyon -- > Islatır
 • Adezyon -- > Islatmaz
 • Kohezyon -- > Islatmaz
 • Adezyon -- > Islatır
Soru 16

Yollardaki asfalt çalışmalarının sıcak asfalt (zift) ile yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcak asfaltın viskozitesi fazladır.
 • Sıcak asfaltın vizkositesi azdır.
 • Sıcak asfaltın akmaya karşı gösterdiği direnç fazladır.
 • Sıcak asfaltın molekülleri arasındaki çekim kuvveti fazladır.
Soru 17

‘‘Coğrafi bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğinin metre cinsinden ifadesine rakım denir.’’
Rakım değerleri;
Erzurum>Kayseri>Ankara>Çanakkale
şeklinde olan şehirlerde, özdeş kaplarda bulunan aynı miktardaki sular, özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanıyor.
Buna göre; bu şehirlerden hangisindeki su daha önce kaynamaya başlar?

 • Çanakkale
 • Ankara
 • Kayseri
 • Erzurum
Soru 18

‘‘Bir bölgede ölçülen hava sıcaklığı 38°C iken, hissedilen sıcaklık 42°C’tur.’’
Buna göre, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölgedeki rüzgârın hızı yüksektir.
 • Havanın bağıl nem oranı yüksektir.
 • Bölgedeki rüzgârın hızı düşüktür.
 • Havanın bağıl nem oranı düşüktür.
Soru 19

Yukarıda fiziksel hali bilinmeyen saf bir maddeye ait sıcaklıkzaman grafiği verilmiştir.
Buna göre bu saf madde:
I. a bölgesinde katı hâlinde olabilir.
II. b bölgesinde sıvı hâlinde olabilir.
III. c bölgesinde gaz hâlinde olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıda kristal katı türlerine verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Kristal katı türü -- > Örnek

 • İyonik -- > Yemek tuzu
 • Metalik -- > Çinko
 • Kovalent -- > Elmas
 • Moleküler -- > Cam
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBADBADACDBADCBDBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?