Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir?

 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
 • 25°C’ta sulu çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür.
 • Aktif metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar.
Soru 2

Bazı maddelerin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltileri aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu çözeltilerden kaç tanesi asidik özellik gösterir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Aşağıda bazı bazların aynı şartlar altındaki suda iyonlaşma denklemleri verilmiştir.
Buna göre hangisi zayıf bazdır?

 • NaOH(k) + H2O(s) → Na+(suda) + OH-(suda)
 • KOH(k) + H2O(s) → K+(suda) + OH-(suda)
 • Ca(OH2(k) + H2O(s) → Ca2+(suda) + 2OH-(suda)
 • NH3(g) + H2O(2) ⇆ NH+4(suda) + OH-(suda)
Soru 4

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür?

 • KOH
 • NaOH
 • NaCl
 • H2 SO4
Soru 5

I. pH=3
II. pH=5
III. pH=11
Oda koşullarında (25°C) hazırlanan yukarıda pH değeri verilen çözeltilerden hangileri, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

İçerisinde saf su bulunan kaplara X, Y ve Z maddeleri eklenip çözündüğünde bu maddelerin suda oluşturdukları iyonlar aşağıda verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z maddelerinden hangileri bazik özellik gösterir?

 • Yalnız X
 • Yalnız Y
 • X ve Z
 • Y ve Z
Soru 7

Otomobil akülerinin içine konulan ve “akü asidi” olarak da bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nitrik asit
 • Sülfürik asit
 • Asetik asit
 • Fosforik asit
Soru 8

Aşağıdaki maddelerden hangisi NaOH ile etkileştiğinde H2 gazı açığa çıkar?

 • Zn
 • K
 • Mg
 • Fe
Soru 9

Aşağıda verilen gazlardan hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz?

 • SO2
 • SO3
 • O2
 • NO2
Soru 10

Aşağıda bazı maddelerin formülleri ile halk arasında bilinen yaygın adları eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi maddenin yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Maddenin <-----> Formülü Yaygın Adı

 • NaCl <----> Sofra tuzu
 • KOH <----> Potas kostik
 • HNO3 <----> Sirke asidi
 • H2SO4 <----> Zaç yağı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?

 • Sis
 • Gazoz
 • Saf su
 • Hava
Soru 12

I. Homojen karışımlardır.
II. İki veya daha çok maddeden oluşurlar.
III. Belirli kaynama noktaları yoktur.
Yukarıda çözeltilere ait verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir?

 • Kan
 • Potasyum
 • Tuzlu su
 • Çorba
REKLAM
Soru 14

Tabloda verilen maddelerden hangilerinin apolar özellik gösteren karbon tetraklorür içinde çözünmesi beklenir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 15

Kütlece %10 yemek tuzu (NaCl) içeren 200 gram sulu çözeltide kaç gram su bulunur?

 • 20
 • 80
 • 90
 • 180
Soru 16

30 mL sirke ile 120 mL su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor.
Bu çözeltideki sirkenin hacimce yüzdesi kaçtır?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 30
Soru 17

Aynı şartlar altında bulunan su içerisine şekillerde belirtilen miktarlarda tuz eklenerek tamamen çözünüyor.
Oluşan çözeltilerden hangilerinin kaynama sıcaklığı birbirine eşittir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • emülsiyon
 • süspansiyon
 • koloit
 • çözelti
Soru 19

• Süzme
• Aktarma
• Diyaliz
• Ayrımsal damıtma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan karışımları ayırma yöntemidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Çamurlu su, aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

 • Süspansiyon
 • Aerosol
 • Çözelti
 • Alaşım
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDDCBBACCADBBDCCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?