GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Kimya 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

I. C2H5OH → Polar
II. KCI → İyonik
III. C6H6 → Apolar
IV. I2 → Apolar
Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 2

800 gram su örneğinde 8 mg Na+ iyonu olduğu belirleniyor.
Buna göre su örneğinin derişimi kaç ppm’dir?

 • A) 0,1
 • B) 1
 • C) 10
 • D) 100
SORU 3

Derişimi 4 M olan 400 mL H2SO4 çözeltisine 1200 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?

 • A) 16
 • B) 12
 • C) 3
 • D) 1
SORU 4

0,5 mol şekerin (C6H12O6) kg suda çözünmesiyle oluşan çözelti, 1 atm basınçta kaç °C’ta kaynamaya başlar?
(Su için Kk = 0,52°C/m)

 • A) 97,4
 • B) 99,74
 • C) 100,26
 • D) 102,6
SORU 5

20°C’ta NaCl tuzunun çözünürlüğü 36g/100g su’dur.
Buna göre 20°C’ta 400 g suda en fazla kaç gram NaCl tuzu çözünür?

 • A) 144
 • B) 180
 • C) 256
 • D) 544
SORU 6

X maddesine ait çözünürlük-sıcaklık grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) X maddesi gazdır.
 • B) Çözünme endotermiktir.
 • C) Sıcaklık arttıkça X maddesinin çözünürlüğü artmıştır.
 • D) X maddesi çözünürken ortamdan ısı enerjisi almıştır.
SORU 7

İçinde sıcak su bulunan;
I. Ağzı açık bardak
II. Ağzı kapalı şişe
III. Termos
kaplarından hangileri izole sisteme örnektir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 8

Termodinamiğin birinci yasasına göre “evrendeki toplam enerji sabittir.”
Bu yasanın formülle ifadesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) ∆Usistem - ∆Içevre = 0
 • B) ∆Usistem + ∆Içevre = 1
 • C) ∆Usistem - ∆Içevre = 1
 • D) ∆Usistem + ∆Içevre = 0
SORU 9

2HCI(g) + 184kJ → H2(g) + CI2(g)
tepkimesi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Tepkime endotermiktir.
 • B) 184 kJ’lük enerji, sistemden çevreye verilmiştir.
 • C) Sabit basınçta tepkime entalpisi +184 kJ’dür.
 • D) Tepkimenin gerçekleşmesi için 184 kJ’lük enerjiye ihtiyaç vardır.
SORU 10

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)
tepkimesinin standart koşullarda entalpi değişimi kaç kJ/mol’dür?
, (∆HCH4(g) = -74,8 kJ/mol,
∆HCO2(g) = -393,5kJ/mol,
∆HH2O(s) = -285,8kJ/mol,
)

 • A) -890,3
 • B) -754,1
 • C) +754,1
 • D) +890,3
SORU 11

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) tepkiesinin ∆H° deperi -285,8kJ/mol olduğuna göre:
2H2O(s) → 2H2(g) + O2(g)
tepkimesinin DHc değeri kaç kJ/mol’dür?

 • A) -571,6
 • B) -142,9
 • C) 142,9
 • D) 571,6
SORU 12

I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
II. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
III. N2O4(g) → 2NO2(g)
Yukarıdaki dönüşümlerin hangilerinde entropi azalır?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 13

PCI5(g) → PCI3(g) + CI2(g)
tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır? (v=tepkime hızı)

 • A) v = k
 • B) v = k . [PCI5]
 • C) v = k . [PCI3][CI2]
 • D)
SORU 14

2PbS(k) + 3O2(g) → 2PbO(k) + 2SO2(g)
tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
SORU 15

1. Basamak:
N2O(g) → N2(g) + Og (Yavaş)
2. Basamak:
N2O(g) + O(g) → N2(g)+O2(g) (Hızlı)
Mekanizmalı bir tepkimenin basamakları yukarıda verilmiştir.
Buna göre:
I. Tepkimede ara ürün vardır.
II. Tepkimede katalizör kullanılmamıştır.
III. Tepkimenin hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Aşağıda verilen denge tepkimelerinden hangisi için denge bağıntısı kısmi basınçlar türünden yazılabilir?

 • A) N2(g) + 3H2(g) <--> CaO(k) + CO2(g)
 • B) HCN(suda) <--> H+(suda) + CN-(suda)
 • C) Cu(k) 2Ag+(suda) <--> Cu2+(suda) + 2Agk
 • D) H2O(s) + HCOO-(suda) <--> HCOOH(suda) + OH-(suda)
SORU 17

CaCO3(k) <--> CaO(k) + CO2(g)
tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • A)
 • B) Kc = [CaO][CO2]
 • C) Kc = [CaCO3]
 • D) Kc = [CO2]
SORU 18

25°C’ta 1.10-2 M HCl sulu çözeltisi için verilen:
I. [Cl-] = [H3O+] = 1.10-2 M’dır.
II.[OH- = 1.10-12 M’dir.
III.pOH = 2 dir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

HF maddesinin sudaki iyonlaşma dengesi:
HF(suda) + H2O(suda) <--> F-suda + H3O+ şeklindedir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) HF maddesi, F- iyonunun konjuge asididir.
 • B) H2O maddesi, H3O+ iyonunun konjuge bazıdır.
 • C) F- iyonu, HF maddesinin konjuge asididir.
 • D) H3O+ iyonu, H2O maddesinin konjuge asididir.
SORU 20

25°C’ta Ca(OH)2 katısının sudaki çözünürlüğü 1.10-2 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıktaki Ca(OH)2 katısının Kçç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 4.10-6
 • B) 2.10-5
 • C) 2.10-4
 • D) 1.10-4
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDCAABDBADCBCDADBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler