GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Binet zekâyı, “iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücü” olarak tanımlamıştır.
Bu tanıma göre aşağıdaki davranışların hangisinde zekânın etkisi en azdır?

 • A) İki farklı düşünceyi karşılaştırıp yorumlama
 • B) Arkadaşımızı gördüğümüzde sevinme
 • C) Bir olayın sonucunu tahmin etme
 • D) Kitaptaki bilgileri ezberleme
SORU 2

Üstün zekâlı bir çocuğun soy özellikleri incelendiğinde, önceki nesillerinde üstün zekâlı ve yaratıcı insanların olduğu görülmüştür.
Bu durum zekânın üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini kanıtlar?

 • A) Çevrenin
 • B) Eğitimin
 • C) Cinsiyetin
 • D) Kalıtımın
SORU 3

Bir toplum için hazırlanan zekâ testi,başka bir toplumda uygulanırsa doğ ru sonuçlar elde edilmeyebilir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Testlerin uzman kişilerce hazırlanmaması
 • B) Testlerin yönergesine göre uygulanmaması
 • C) Testlerin oluşturulduğu kültürün özelliklerini taşıması
 • D) Testlerin kültürel standardizasyonunun yapılmış olması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi hümanistik kuramın temsilcilerindendir?

 • A) A. Maslow
 • B) S. Freud
 • C) A. Adler
 • D) C. G. Jung
SORU 5

Aşağıda kişiliği etkileyen faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kişilik toplum ve kültürden etkilenir.
 • B) Kalıtım kişiliğin temel yapı taşları nı oluşturur.
 • C) Kişilik yalnızca biyolojik etkenlerle açıklanabilir.
 • D) Psikolojik yetenekler kişiliğin olu şumunda etkilidir.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi yetenek testlerinin kullanılma amaçlarındandır?

 • A) Kişiyi mesleğe yönlendirme
 • B) Kişinin zekâ seviyesini belirleme
 • C) Anormal davranışların nedenlerini bulma
 • D) Bireyin kişilik özelliklerini ortaya çıkarma
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi karakterden kaynaklanan bir özelliktir?

 • A) Coşkulu olmak
 • B) Tez canlı olmak
 • C) Ağırkanlı olmak
 • D) Dürüst olmak
SORU 8

• Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler, kısa kısa ve çok sayıda maddeyle belirtilir.
• Deneklerden kendisiyle ilgili maddeleri işaretlemesi istenir.
Verilen bilgiler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir?

 • A) Değerlendirme ölçekleri
 • B) Kişilik envanterleri
 • C) Projektif testler
 • D) Mülakat
SORU 9

“Eşeğini dövemeyen semerini döver.” atasözü aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?

 • A) Yön değiştirme
 • B) Yüceltme
 • C) Ödünleme
 • D) Bastırma
SORU 10

Beğendiği kızla evlenmek isteyen delikanlının, ailenin kızı vermemesi üzerine aileyi ikna etme yolunu seçmesi, strese gösterilen tepkilerden hangisine örnektir?

 • A) Kaçma
 • B) Atılım
 • C) Çekilme
 • D) Çatışma
SORU 11

İnsanın gözlenebilen özellikleri kökleri derinlerde olan iç etmenlere dayanır. Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
Bu açıklama aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisine aittir?

 • A) Öğrenme
 • B) Varoluşçu
 • C) Temel eğilim
 • D) Psikodinamik
SORU 12

I. Düşüncelerin tutarsızlaşması
II. Yaşama enerjisinin yükselmesi
III. Vücudun direnme gücünün artması
Yukarıdakilerden hangileri kötü stresin insanda yarattığı etkilerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 13

Savunma mekanizmalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sorunlara kalıcı çözüm bulurlar.
 • B) Problem çözme yeteneğini geliş tirirler.
 • C) Sık kullanılmadıkları sürece ruh sağlığını korurlar.
 • D) Stres yaratan durumları ortadan kaldırırlar.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

 • A) Öfkeyi denetim altına almak
 • B) Kendisi için zaman ayırmak
 • C) Her zaman mükemmel olmaya çalışmak
 • D) Bedensel gevşeme yöntemlerini uygulamak
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnek oluşturur?

 • A) Acı veren geçmiş yaşantıların unutulması
 • B) Kardeşini kıskanan çocuğun altını ıslatması
 • C) Patronuna kızan adamın evde eşine bağırması
 • D) Yalan söyleyen birinin başkalarını yalancılıkla suçlaması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi anormal davranışların çevresel nedenleri arasında yer almaz?

 • A) Kalıtsal özellikler
 • B) Başarısız iş ilişkileri
 • C) Edinilen kötü alışkanlıklar
 • D) Kötü geçirilen ergenlik dönemleri
SORU 17

Kişinin doğru olmadığını bildiği hâlde aklından çıkaramadığı fikirlerdir. Hasta olayları bu fikirlere bağlı olarak hayal eder.
Verilen bilgi aşağıdaki anormal davranışlardan hangisine aittir?

 • A) Fobi
 • B) Obsesyon
 • C) Şizofreni
 • D) Paranoya
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konularından biri değildir?

 • A) Tutum ve önyargıların kaynağı
 • B) Grubun bireyin davranışlarına etkisi
 • C) Anormal davranışların tedavi yöntemleri
 • D) İnsan davranışlarında sosyal etkinin rolü
SORU 19

Ebru annesine hediye alırken, arkada şının beğenilerini de dikkate almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Tutum
 • B) Ön yargı
 • C) Bilişsel çelişki
 • D) Sosyal davranış
SORU 20

Aşağıdaki davranışlardan hangisi kimlik duygusu gelişmiş olan bireylerde görülür?

 • A) Taşkın hareketlerde bulunurlar.
 • B) Potansiyellerine uygun olan işlerde çalışırlar.
 • C) Başkalarıyla olan ilişkilerinde sorun yaşarlar.
 • D) Toplumun beklentilerine ters bi çimde davranırlar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACADBABDACCDABCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?