Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ototrof (kendi besinini üretme) beslenme göstermez?

 • Mantar
 • Eğrelti otu
 • Nitrat bakterisi
 • Alg
Soru 2

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde gerçekleşir?

 • Klorofilin ışığı soğurması (tutması)
 • Su molekülünün fotolize uğraması
 • Oksijen gazının açığa çıkması
 • Karbondioksitin kullanılması
Soru 3

Yukarıda fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktörün artmasına bağlı olarak fotosentez hızı grafiği verilmiştir.
Buna göre yatay eksende verilen çevresel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Işık şiddeti
 • Işığın dalga boyu
 • Sıcaklık
 • Karbondioksit miktarı
Soru 4

Yukarıda ATP (Adenozin tri fosfat) şematize edilmiş ve yapısındaki bağlar numaralandırılarak verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış bağlardan hangileri yüksek enerjili fosfat bağlarıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • III ve IV.
 • I, II ve IV.
Soru 5

Yukarıdaki kemosentetik bir bakteri olan nitrosomanas bakterilerinin gerçekleştirdiği kemosentez olayı verilmiştir.
Buna göre nitrosomanas bakterisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Besin üretmek için ışığa gereksinim duymaz.
 • Besin üretimi sırasında açığa çıkan oksijeni atmosfere verir.
 • Besin üretimi için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek karşılar.
 • Ototrof (üretici) bir organizmadır.
REKLAM
Soru 6

Yukarıda solunum reaksiyonlarının ortak kısmı olan glikoliz şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. Glikoliz sırasında iki tane üç karbonlu piruvat molekülü açığa çıkar.
II. Tepkime sonunda net 2 ATP’lik kazanç elde edilir.
III. NAD+ molekülü indirgenerek NADH molekülü oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıda verilen olaylardan hangisi fermantasyon tepkimeleri ile gerçekleşmez?

 • Sirke yapımı
 • Turşu yapımı
 • Komposto yapımı
 • Yoğurt yapımı
Soru 8

I. Etil alkol fermantasyonu
II. Laktik asit fermantasyonu
III. Oksijenli solunum
Yukarıda verilen metabolik olayların hangisinin sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkmaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 9

Aşağıda bazı ATP üretim şekilleri verilmiştir
I. Oksidatif fosforilasyon
II. Substrat düzeyinde fosforilasyon
III. Fotofosforilasyon
Buna göre numaralandırılmış ATP üretim şekillerinden hangileri oksijenli solunumda görülür?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi merkezî sinir sistemi elemanı olan beynin bölümlerinden biri değildir?

 • Talamus
 • Beyincik
 • Omurilik
 • Omurilik soğanı
Soru 11

Aşağıda verilen durumlardan hangisi aşırı korku, heyecan, mutluluk gibi durumları kontrol eden sempatik sinir sisteminin etkisi ile meydana gelmez?

 • Göz bebeklerinin büyümesi
 • Tükürük salgısının artması
 • Kalp atışının hızlanması
 • Kan basıncının artması
Soru 12

Bir bireyin aşağıdaki hareketlerinden hangisi reflekse örnek olarak verilebilir?

 • Oturduğu yerden kalkması
 • Gazeteyi sehpanın üzerinden alarak babasına vermesi
 • Yerine otururken ayağına iğne batması ve ayağını hızlıca çekmesi
 • Yerine oturduktan sonra kitabını okumaya devam etmesi
Soru 13

Aşağıda görevlerine göre nöronlar numaralandırılarak verilmiştir.
I. Duyu nöronu
II. Ara nöron
III. Motor nöron
Buna göre, reseptörden alınan bir uyarı tepki organına iletilene kadar verilen nöronlardan hangi sıra ile geçer?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • II – I – III
 • III – I – II
REKLAM
Soru 14

Görme ve işitme refleksi aşağıda verilen merkezi sinir sistemi kısımlarından hangisi ile denetlenir?

 • Orta beyin
 • Omurilik soğanı
 • Hipotalamus
 • Beyincik
Soru 15

Yukarıda kan şekerinin düzenlenmesi ile ilgili bir şema verilmiştir.
Buna göre pankreas tarafından üretilerek kan şekerini düzenleyen Ive II numaralı hormonlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I -- > II

 • Kalsitonin -- > Glukagon
 • Glukagon -- > İnsülin
 • Adrenalin -- > Kortizol
 • Kortizol -- > Aldosteron
Soru 16

Aşağıda verilen endokrin bezlerden hangisinin ürettiği hormonun fazlalığı devliğe sebep olur?

 • Hipofiz
 • Tiroit
 • Paratiroit
 • Böbrek üstü
Soru 17

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi tiroit bezi hastalıklarından biridir?

 • Şekersiz diyabet
 • Tip I diyabet
 • Albino
 • Guatr
Soru 18

Kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi beyincik ile birlikte vücut dengesinin sağlanmasında görevlidir?

 • Yarım daire kanalları
 • Salyangoz
 • Kulak zarı
 • Çekiç, örs ve üzengi kemikleri
Soru 19

Dil ve burunda bulunan, uyarılabilmesi için uyaranın mutlaka bir sıvı içerisinde çözünmesi gereken reseptör (almaç) çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fotoreseptör
 • Kemoreseptör
 • Termoreseptör
 • Mekanoreseptör
Soru 20

Yukarıda bir göz kusuru şematize edilmiştir.
Buna göre belirtilen göz kusuru ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 • Hipermetrop göz kusurudur.
 • Yakını iyi göremez.
 • Göz merceğinin kırıcılığının azalması ile meydana gelir.
 • Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCCBDCBDCBCAABADABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?