Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda DNA moleküne ait bir nükleotit şematize edilmiş ve yapıları numaralandırılarak verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangileri RNA’ya ait bir nükleotidin de yapısında kesin olarak bulunur?

 • Yalnız III
 • I, II ve IV.
 • III, IV ve V.
 • I, II, III, IV ve V.
Soru 2

Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici molekül olduğu ile ilgili yaptıkları çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
• Canlı kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanarak öldüğü görülmüştür.
• Canlı kapsülsüz bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin yaşamaya devam ettiği görülmüştür.
• Isıtılarak öldürülen kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanmadığı ve yaşamaya devam ettiği görülmüştür.
• Isıtılarak kapsül yapısı bozulmuş ölü bakteriler ile kapsülsüz canlı bakteriler karıştırılarak fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanarak öldüğü görülmüştür.
Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğru değildir?

 • Kapsülsüz bakteriler farelerde hastalık oluşumuna neden olmaz.
 • Isıtılma işlemi kapsüllü bakterilerin kapsül yapısını bozduğundan farelerde hastalık oluşumu gözlenmez.
 • Kapsüllü bakteriler kapsül olu şumunu sağlayan gen bölgesine sahiptir.
 • Kapsülsüz bakteriler ile ölü kapsüllü bakterilerin karıştırılması ile kapsüllü bakterilerin kapsül proteinleri kapsülsüz bakterilere geçmiştir.
Soru 3

Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA molekülüne ait bazı özellikler verilmiştir.
DNA -- > RNA
I. İki zincirden oluşur. -- > Tek zincirden oluşur.
II. Özel bazı urasildir. -- > Özel bazı timindir.
III. Kendini eşleyebilir. -- > Kendini eşleyemez.
IV. Deoksiriboz şekeri bulundurur. -- > Riboz şekeri bulundurur.
Buna göre verilen tablodaki satırlardan hangisinde bir hata yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Tüm RNA çeşitleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ortak bir özelliktir?

 • DNA tarafından sentezlenme
 • Ribozom organelinin yapısına katılma
 • Protein sentezi için gerekli bilgiyi ribozoma taşıma
 • Aminoasitleri kendisine bağlayarak ribozomlara taşıma
Soru 5

Ağır azotlu (15N) besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen bakteriler iki kez normal azot (14N) içeren ortamda bölünmeye bırakılıyor.
Bölünme sonunda ortamda bulunan bakterilerin yüzde kaçı melez DNA’ya sahiptir?

 • % 0
 • % 25
 • % 50
 • %75
REKLAM
Soru 6

Yukarıda öncül bir maddeden arjinin sentezi şematize edilmiştir.
Buna göre;
I. Gen B mutasyona uğrarsa ortamda ornitin maddesi birikir.
II. Genlerden herhangi birinin mutasyona uğraması durumunda arjinin sentezi yapılamaz.
III. Gen C’nin mutasyona uğraması durumunda ortama sitrülin ilavesi edilecek olursa arjinin sentezi devam eder.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Yukarıda santral dogma olayı şematize edilmiş ve olayın bazı kısımları numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I -- > II

 • Translasyon -- > Transkripsiyon
 • Replikasyon -- > Translasyon
 • Replikasyon -- > Transkripsiyon
 • Transkripsiyon -- > Translasyon
Soru 8

Nükleik asitlerin yapısında bulunan aşağıdaki bağlardan hangisi tüm RNA çeşitlerinde ortak olarak bulunmaz?

 • Peptit
 • Glikozit
 • Ester
 • Fosfodiester
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin çalışma alanlarından biri değildir?

 • Proteomik
 • Genomik
 • Anabolik
 • Biyoinformatik
Soru 10

DNA üzerindeki anlamlı zinciri “TAG – AAC” olan koddan sentezlenecek olan mRNA’nın kodonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AUC – UUG
 • TAG – ATC
 • UAG – UUC
 • TAG – TTC
Soru 11

Bitkilerdeki bölünür (meristem) doku ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Genellikle kofulları yoktur ya da çok küçüktür.
 • Çekirdeği, normal hücrelere göre daha büyüktür.
 • Çeperleri incedir.
 • Kloroplastları vardır.
Soru 12

Yukarıda bir bitkinin gövde enine kesiti şematize edilerek verilmiş ve bazı yapıları numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi bitkide organik besin maddelerinin taşınmasını sağlayan soymuk borusuna (floem) aittir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıda verilen bitkisel hareketlerden hangisi diğerlerinden farklı bir harekettir?

 • Bitki gövdesinin yer çekimine zıt yönde büyümesi
 • Sarmaşık bitkisinin özel emeçleri ile bir yere sarılarak büyümesi
 • Akşamsefası bitkisinin karanlıkta çiçek açması
 • Bitki kökünün suya doğru yönelim göstermesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen yapılardan hangisi epidermisin farklılaşması ile oluşmamıştır?

 • Lentisel
 • Hidatod
 • Stoma
 • Tüy
Soru 15

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi çift çenekli (dikotiledon) bitkilere ait değildir?

 • İletim demetleri halka şeklinde dü zenlenmiştir, genellikle kambiyum taşırlar.
 • Kazık köke sahiptir.
 • Çiçekteki taç yapraklar çoğunlukla 4 veya 5’in katıdır.
 • Yaprak sapı yoktur.
Soru 16

• Büyümeyi yavaşlatır.
• Bitki gelişimini engelleyip bitkiyi kış yaşamına hazırlayan bir dizi karmaşık durumunun oluşmasını teşvik eder.
• Bitkide uyku hâlini (dormansi) teş vik ederek tohumun çimlenmesini engeller.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bitkisel hormon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etilen
 • Absisik asit (ABA)
 • Oksin
 • Sitokinin
Soru 17

Yukarıda stomada gerçekleşen bir olay şematize edilmiştir.
Yukarıda verilen şekildeki değişime;
I. Epidermisten bekçi hücrelere K+ iyonu geçişi
II. Bekçi hücrelerdeki su miktarının artması
III. Bekçi hücrelerdeki CO2 miktarının artması
verilen durumlardan hangisi sebep olabilir?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıda verilen yapılardan hangisi embriyo kesesine aittir?

 • Vejetatif çekirdek
 • Generatif çekirdek
 • Antipod çekirdek
 • Sperm çekirdeği
Soru 19

I. Embriyo kesesinin oluşması
II. Döllenme
III. Meyve oluşumu
IV. Tozlaşma
Çiçekli bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • IV – II – III – I
 • III – I – IV – II
 • II – III – I – IV
 • I – IV – II – III
Soru 20

Kapalı tohumlu bitkilerde oluşturulan meyveler; meyve oluşumuna sadece yumurtalıklar katılıyor ise gerçek meyve, yumurtalık dışında çanak yaprak, taç yaprak ve çiçek tablası da katılıyor ise yalancı meyve olarak ikiye ayrılır.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi gerçek bir meyvedir?

 • Şeftali
 • Ayva
 • Elma
 • Çilek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBACDDACADBCADBACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?