Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Rekabet, belli bir hayat kaynağı için iki organizma ya da iki farklı popülasyon arasında süren mücadeledir.
Buna göre iki farklı popülasyon aşağıda verilen durumlardan hangisi için rekabete girmez?

 • Besin
 • Yaşam alanı
 • Su
Soru 2

Yukarıda iki canlı arasındaki simbiyotik ilişki (ortak yaşam) grafiklenmiştir.
Buna göre grafikte verilen iki canlıarasındaki simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Av -avcı ilişkisi
 • Kommensalizm
 • Mütüalizm
 • Rekabet
Soru 3

Belirli bir bölgede uzun bir zaman içerisinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerlerini alması süksesyon, ardılık veya sıralı değişim olarak tanımlanır. Üzerinde canlı türü bulunmayan bir alana zaman içerisinde canlıların yerleşmeye başlaması birincil (primer) süksesyondur.
Buna göre primer süksesyonda ulaşılacak olan dengeli (kararlı) komüniteye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekolojik niş
 • Klimaks
 • Funda – Çalı
 • Liken
Soru 4

“Bitki köklerinin uygun mantar türleri ile oluşturdukları simbiyotik ilişkiye mikoriza adı verilir. Bu ilişkide mantar bitkiye başta su ve fosfat olmak üzere bazı minarellerin kullanımını sunarken, karşılığında bitkiden organik besin sağlar.”
Yukarıda özelliği verilmiş olan simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kommensalizm
 • Parazitlik
 • Rekabet
 • Mütüalizm
Soru 5

Yukarıda bir popülasyon büyüklüğündeki değişim formülize edilmiştir.
Buna göre;
I. Y > Z durumunda popülasyon büyümektedir.
II. X’in 0 olduğu durumda popülasyon dengededir.
III. Z > Y durumunda popülasyonun yoğunluğu azalmaktadır.
verilen yorumlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Bir popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) faktörlere çevre direnci denir.
Buna göre aşağıda verilen faktörlerden hangisi bir popülasyon için çevre direnci oluşturan abiyotik bir faktör değildir?

 • Işık
 • Parazitler
 • Yaşam alanı
 • İklim koşulları
Soru 7

Yukarıda üç farklı popülasyonun yaş ve birey sayısı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre;
I. X popülasyonun üreme öncesi dönemdeki birey sayısı üreme sonrası dönemdeki birey sayısından fazladır.
II. Y popülasyonu büyümekte olan bir popülasyondur.
III. Z popülasyonu bir süre sonra yok olma tehlikesi altındadır.
verilen yorumlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 8

Hardy Weinberg prensibine göre bir popülasyondaki homozigot baskıngenotipli bireylerin sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • p2
 • q2
 • p2 + q2
 • p2 + 2pq
Soru 9

Bir popülasyondaki gen frekansını aşağıda belirtilen durumlardan hangisi etkilemez?

 • Mutasyon
 • Rastgele çiftleşme
 • Doğal seçilim
 • Göçler
Soru 10

“Besin zincirlerinde zincirin gelece ğini etkileyen, besin zincirlerindeki ekolojik rolleri çok önemli olan ve yok olduğunda ortam şartları değişen türlere _________ adı verilir.”
Yukarıda verilen tanımdaki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

 • kilit taşı
 • baskın
 • indikatör (gösterge)
 • istilacı
Soru 11

Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde henüz tükenmemiştir?

 • Kafkas öküzü
 • Hazar kaplanı
 • Asya fili
 • Kelaynak kuşu
Soru 12

Stanley Miller tarafından ortaya konulan “Heterotrof Hipotezi” ne göre dünyanın ilk atmosfer koşullarında aşağıda verilen gazlardan hangisi bulunmaz?

 • Amonyak
 • Metan
 • Oksijen
 • Su buharı
Soru 13

Mutasyonlarla ilgili;
I. Tüm hücrelerde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır.
II. Mutasyonlar bir canlının gen yapı sı, kromozom sayısı veya yapısında değişikliğe sebep olabilir.
III. Mutasyonlar, bir canlının genlerinin işleyişini değiştirir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
REKLAM
Soru 14

Genellikle aynı sınıfta yer alan canlılardaköken ve yapıları aynı, gö revleri farklı olan organlara homolog organ denir.
Buna göre;
I. Sinek kanadı
II. Balina ön yüzgeci
III. Yarasa kanadı
IV. Koyun ön bacağı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüm homolog organlar birlikte verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 15

• Sibirya kuzeye doğru hareket etmiştir.
• Özellikle balıkların çeşitlenme gösterdiği dönem olduğundan balık devri olarak da adlandırılır.
• Odunsu gövdeye sahip olan ağaçların oluşturduğu ormanlar dönem sonunda gözlenmeye başlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen jeolojik dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Silüryen
 • Karbonifer
 • Devoniyen
 • Permiyen
Soru 16

Aşağıda verilen faktörlerden hangisi canlı çeşitliliğinin değişimlerin nedenleri arasında sayılamaz?

 • Krossing – over (cross – over)
 • Modifikasyon
 • Mayoz bölünme
 • Mutasyon
Soru 17

Yapay seçilimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Evcil köpeklerin çeşitlenmesini sağlamıştır.
 • Bazı lahana çeşitlerinin elde edilmesini sağlamıştır.
 • Tür içi çeşitliliği artırmıştır.
 • Çok ve kaliteli ete sahip koyun, inek gibi hayvanlar elde edilmiştir.
Soru 18

Bir popülasyonda büyüme hızının sıfır olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuruluş evresi
 • Logaritmik artış evresi
 • Negatif artış evresi
 • Denge evresi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi komünite içerisinde yer almaz?

 • Toprak
 • Ağaç
 • Çekirge
 • Yılan
Soru 20

L. Pasteur ve F. Redi’nin ortaya koyduğu “Canlılar, cansız varlıklardan kendiliğinden değil, önceki atalarından oluşmuştur.” hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abiyogenez
 • Biyogenez
 • Panspermia
 • Ototrof
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDBCABADCADCBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?