Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmiş yıllardaki nüfus verilerinden yararlanıp, gelecek yıllardaki nüfusun ne kadar olacağı hakkında yapılan tahminlere ne denir?

 • Nüfus piramidi
 • Doğurganlık hızı
 • Nüfus haritası
 • Nüfus projeksiyonu
Soru 2

Nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin gelişmişlikleri arasında ilişki bulunmaktadır.
Nüfusun hangi özelliği ile ülkenin gelişmişliği arasında bağlantı yoktur?

 • Okur - yazar oranı
 • Kadın - erkek oranı
 • Kişi başına düşen gelir miktarı
 • Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
Soru 3

Ülkemizde doğal ve beşeri şartların farklılığı bölgeler arasında gelişmiş lik ve refah farklarının oluşmasına neden olmuştur.Bu durum özellikle sanayisi gelişmiş kentlere göçü teşvik ederken göç veren yerlerde ise ekonomik ve sosyal hayatın gerilemesine ve kaynakların israf olmasına sebep olmaktadır.
Metinde ülkemizde yapılan hangi çalışmaların sebebi üzerinde durulmuştur?

 • Nüfus planlamalarının
 • Bölgesel kalkınma projelerinin
 • Yenilenebilir enerji yatırım projelerinin
 • Ağaçlandırma ve milli park planlamalarının
Soru 4

Adıyaman, Siirt, Kilis ve Batman hangi kalkınma projesinin uygulandığı illerimizdir?

 • GAP
 • DAP
 • ZBKP
 • DOKAP
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin jeopolitik önemini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • Döneminin en güçlü ordusuna sahip olunması
 • Akdeniz’in büyük kısmının denetim altına alınması
 • Yavuz Sultan Selim’le halifeliğin Osmanlılara geçmesi
 • Transit ticaretin karayolundan, denizyoluyla Avrupalılara geçmesi
REKLAM
Soru 6

Kuzey Atlantik bölgesinde barış ve güvenliği korumak, dışardan gelecek saldırılara karşı güç birliği oluşturmak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • BM
 • AB
 • NATO
 • KEİ
Soru 7

Ekonomik, kültürel ve sosyal veriler bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel verilerdendir?

 • Kişi başı düşen enerji tüketimi
 • Kitap, dergi, gazete okuma oranları
 • Doktor başına düşen hasta sayısı
 • Çalışan nüfusun sektörlere da ğılımı
Soru 8

Etiyopya, Nijer, Mozambik ve Senegal gibi İnsani Gelişim Endeksi’nde son sıralarda olan ülkelerin hangi özelliği bu duruma sebep olan temel unsurdur?

 • Geri kalmış ülkeler olmaları
 • Yer altı kaynaklarınca fakir olmaları
 • Coğrafi konumlarının elverişsiz olması
 • Ortalama yaşam sürelerinin kısa olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdendir?

 • Kanada
 • Nijerya
 • Moğolistan
 • Afganistan
Soru 10

Endonezya;
I. Güneydoğu Asya’da yer alan bir ülkedir.
II. On binden fazla adadan oluşan ülkede ekvatoral iklim hâkimdir.
III. Nüfusu 255 milyon, yüzölçümü iki milyon km2 ’dir.
IV. Volkanik dağlar bulunur ve birinci derece deprem alanıdır.
Yukarıda verilenlere göre Endonezya’nın kaç numaralı özelliği Türkiye’ye benzemektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

Elmas, altın, platin, krom ve kömür madenleri bakımından zengin olan bu yüzden de Avrupalıların ilgisini çeken Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fas
 • Mısır
 • Etiyopya
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
Soru 12

Mavi Akım, hangi iki ülke arasında petrol sevkiyatı yapan boru hattı projesinin adıdır?

 • Türkiye - Rusya
 • Türkiye - İran
 • Almanya - Rusya
 • ABD - Suudi Arabistan
Soru 13

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya ve Çin gibi çok fazla enerji tüketen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birbirlerine sınır olmaları
 • Nüfus artışlarının düşük olması
 • Sanayilerinin gelişmiş olması
 • Madenler bakımından zengin olmaları
REKLAM
Soru 14

Orta Doğu’da sıcak çatışmaların yaşanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su sıkıntısı
 • Petrolün paylaşımı
 • Kültürel sebepler
 • Etnik farklılıklar
Soru 15

Doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine daha fazla öncelik verilmelidir?

 • Kaynakları bilinçli tüketmeye
 • Yeni yerleşim alanlarını açmaya
 • Tüketimi tüm bölgelere yaymaya
 • Rezervi yüksek kaynakları tüketmeye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarına zarar vermez?

 • Kirlilik
 • Küresel ısınma
 • Sürdürülebilir avlanma
 • Yoğun su kullanımı
Soru 17

Küresel ısınma, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin neslinin devamlılığını daha çok tehdit eder?

 • Panda
 • Kutup ayısı
 • Kaplan
 • Yunus
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin Dünya’da erozyonun ilk kez etkili olmasına neden olan gelişme olduğu söylenebilir?

 • Sanayileşme
 • Küresel ısınma
 • Tarımın başlaması
 • Madenlerin kullanımı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasına yönelik bir çalışma olamaz?

 • Çöplerin ayrıştırılarak toplanması
 • Tarım ilacı kullanımının sınırlandırılması
 • Kâğıt yerine plastik poşetlerin kullanılması
 • Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi
Soru 20

Tükenme tehlikesinde olan, yeryüzünde eşine az rastlanan ve küresel önemi olan doğal değerlere ne ad verilir?

 • Ekosistem
 • Tabiat parkı
 • Doğal denge
 • Doğal miras
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBADCBAADDACBACBCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?