Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam biçimine ters düşer?

 • Farklı düşünce ve inanışlara hoş görü ile yaklaşılması
 • Kişilerin yönetime yalnızca seçimler yoluyla katılması
 • Başkalarının haklarına saygılı olma bilincinin yaygınlaşması
 • Her vatandaşın ilgi alanlarına uygun sivil toplum örgütlerine katılması
Soru 2

Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?

 • Kişi dokunulmazlığı
 • Eğitim ve öğrenim
 • Çalışma ve sözleşme özgürlüğü
 • Kamu hizmetlerine girme
Soru 3

I. Vatandaşlık hakkı
II. Çalışma hakkı
III. Dilekçe hakkı
Yukarıdakilerden hangileri katılma haklarındandır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 4

İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Dokunulmaz ve vazgeçilmez haklardır.
 • Bazı durumlarda devredilebilir haklardır.
 • Irk, dil, din, milliyet ayrımı gözetilmeksizin sahip olunan haklardır.
 • İnsanların salt insan olmaktan dolayı sahip oldukları haklardır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

 • Kanun önünde eşitlik
 • İnanç ve ibadet özgürlüğü
 • Mahkemelerin bağımsızlığı
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin öncelikli varlık koşullarından değildir?

 • Halk
 • Ülke
 • Hukuk
 • Egemenlik
Soru 7

Seçmen olmanın yeteneğe, belli bir eğitim düzeyine ya da cinsiyetedayandırıldığı oy kullanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genel oy
 • Kısıtlı oy
 • Gizli oy
 • Halk oylaması
Soru 8

İnsan haklarına aykırı davranış ve uygulamalara maruz kalan bireylerin, mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleridir.
Yukarıdaki ifade temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • Dilekçe
 • Yaşama
 • Sağlık
 • Eğitim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme anlayışını ortaya koyan düşünürdür?

 • J. Locke
 • F. Bacon
 • T. Hobbes
 • J.J. Rousseau
Soru 10

Adalet kavramını “dağıtıcı” ve “denkleştirici” olarak ayıran ve buna göre tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristoteles
 • Grotius
 • Hobbes
 • Kant
Soru 11

I. Seçim
II. Eşitlik
III. Katılım
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

24 maddeden oluşan ve diğer adı “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” olan Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1982
 • 1961
 • 1921
 • 1924
Soru 13

Kişilerin ırk, cinsiyet, etnik köken, asalet, servet ayrımı gözetilmeksizin yasalar karşısında aynı muameleyi görmesidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Hukuk
 • Hak
REKLAM
Soru 14

I. Nizam-ı Cedit
II. Sened-i İttifak
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemi öncesine ait belgelerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1698
 • 1789
 • 1919
 • 1948
Soru 16

Demokrasinin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İlk kezAntik Roma’da uygulanmıştır.
 • Orta Çağ’daki bütün devletler demokratiktir.
 • Rönesans döneminde demokrasi fikri gelişmiştir.
 • İlk uygulamalarında köleler de oy kullanmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?

 • Anayasa
 • Yönetmelik
 • Kanun
 • Tüzük
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerden değildir?

 • Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • İnsan hakları konusunda alınan eğitimler
 • Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliği
 • Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
Soru 19

I. Yerel seçimlerde oy kullanma
II. İmza kampanyalarına katılma
III. Yardım kuruluşlarına para bağışlama
Yukarıdakilerden hangileri demokratik katılıma örnektir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin denetim organıdır?

 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • İnsan Hakları Komitesi
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa Birliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACBDCBADADCBDDCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?