Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan Haklarının evrensel düzeyde korunması amacıyla oluşturulan Cemiyet-i Akvam resmî olarak hangi yıl kurulmuştur?

 • 1920
 • 1945
 • 1950
 • 1966
Soru 2

I. Soru
II. Genel görüşme
III. Meclis araştırması
Yukarıdakilerden hangileri yasamanın idare üzerindeki denetim yollarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından değildir?

 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 • İnsan Hakları Derneği
 • Green Peace
 • Türk Demokrasi Vakfı
Soru 4

• 1863’te İsviçre’de kurulmuştur.
• Savaşların sebep olduğu insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışır.
Yukarıda özellikleri verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Af Örgütü
Soru 5

Türkiye Avrupa Konseyi’ne hangi tarihte katılmıştır?

 • 8 Ağustos 1949
 • 12 Aralık 1949
 • 25 Mayıs 1990
 • 2 Eylül 1970
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre oluşturulan denetim organlarından değildir?

 • Bakanlar Konseyi
 • Delegeler Komitesi
 • Parlamenter Meclisi
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Soru 7

I. Avrupa Birliği
II. Avrupa Konseyi
III. Birleşmiş Milletler
Yukarıdakilerden hangileri bütün dünya ülkelerinin katılımına açık, evrensel koruma organlarındandır?

 • I, II ve III
 • II ve III
 • I ve II
 • Yalnız III
Soru 8

Bu sözleşme, Güney Afrika’da yıllarca uygulanan sistemli ırkçılığı önleme ve cezalandırma amacı taşır.
Yukarıda verilen bilgi hangi kuruluşa aittir?

 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • Apartheid’a Karşı Komite
 • İşkenceye Karşı Komite
 • İnsan Hakları Komitesi
Soru 9

Hem bir uluslararası organizasyona dahil olan hem de bu organizasyon tarafından hazırlanan bir antlaşmaya taraf olan devletler için uygulanır.
Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Sözleşme içi denetim
 • Uluslararası antlaşma
 • Sözleşme dışı denetim
 • Uluslararası bildirge
Soru 10

I. Liderler yetiştirmek
II. Seçimler için aday göstermek
III. Siyasal katılımı sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Türkiye’de demokratikleşme açısından önemli bir yere sahip olan bu Anayasa’da temel hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir.
Yukarıda verilen bilgi hangi Anayasa’ya aittir?

 • 1982
 • 1961
 • 1924
 • 1921
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketlerini başlatan ve devlet yönetimine “meşveret” usulünü getiren padişah hangisidir?

 • III. Selim
 • Abdülmecit
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
Soru 13

I. Cehaletin önlenmesi
II. Az gelişmişlikle mücadele
III. Irk ayırımının teşvik edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 26 Haziran 1945’te kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Konseyi
 • Birleşmiş Milletler
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eski Atina’da uygulanan demokrasiye göre yönetimde söz sahibi olabilir?

 • Köleler
 • Kadınlar
 • Çocuklar
 • Erkekler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir?

 • Antik Çağ’ın eleştirici ve sorgulayıcı tutumu yeniden doğmuştur.
 • Halk egemenliğine dayalı yönetimler artmaya başlamıştır.
 • Aydınlanma 14. yy.da en parlak dönemine ulaşmıştır.
 • Batıda her alanda hızlı bir gelişme yaşanmıştır.
Soru 17

Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Çağdaşlaşma
 • Milli Egemenlik
 • Bilimsellik
 • Bağımsızlık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Reformculuk
Soru 19

İnkılapçılık ilkesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Herkesin inancının gereklerini özgürce yaşaması
 • Ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanması
 • Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşılması
 • Millî gelirin adil dağıtılması
Soru 20

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”
Yukarıdaki ifade Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBACDBADBABCDCADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?