Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tam istihdam
 • Ekonomik denge
 • Hakça gelir dağılımı
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 2

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • Yönlendirici
 • Nicelik Belirleyen
 • Nitelik Belirleyen
 • Emredici
Soru 3

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
Soru 4

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • İhtiyaçlar değişmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • Su
 • Elbise
 • Ekmek
 • Televizyon
REKLAM
Soru 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Servet görecelidir.
 • Servet bir miktardır.
 • Toplam olarak ifade edilir.
 • Servetin göstergesi sadece paradır.
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

 • Faaliyet süresince malın şekli değişir.
 • Madde yerine başka bir madde geçer.
 • Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
 • Faaliyet sonunda malın değeri artar.
Soru 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • Doğa
 • Emek
 • Sermaye
 • Girişimci
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • Doğal gaz
 • Biogaz
 • Nükleer enerji
 • Rüzgar enerjisi
Soru 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

 • Dağ sporu yapmak
 • Otomobil kullanmak
 • Bir şoförün faaliyetleri
 • Zevk için kürek çekmek
Soru 11

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

 • Özel tekel
 • İdari tekel
 • Yasal tekel
 • Fiili tekel
Soru 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyüklük
 • Kalite
 • Fiyat
 • Maliyet
Soru 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

 • Ekonomik gelişmenin hızlanması
 • İş alanlarının artması
 • Yatırımların kısılması
 • İşsizliğin azalması
REKLAM
Soru 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • Harcama
 • Tahmini
 • Üretim
 • Gelir
Soru 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • Gelir
 • Ücret
 • Rant
 • Kâr
Soru 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

 • I ve IV.
 • II ve III
 • I, II ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
Soru 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

 • Serbest faiz
 • Nominal faiz
 • Yasal faiz
 • Reel faiz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

 • Kamu giderleri
 • İhracat gelirleri
 • Turizm gelirleri
 • İthalat giderleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • Faiz oranlarının düşmesi
 • Ürün maliyetlerinin azalması
 • Dolaşımdaki para miktarının artması
 • Mal ve hizmet üretiminin artması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABDCABCCDCBADABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?