GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Felsefe 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Akıl ve düşünmenin yanı sıra düş gücü ve sezgiye yer veren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gündelik bilgi
 • B) Bilimsel bilgi
 • C) Sanat bilgisi
 • D) Teknik bilgi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özeliklerindendir?

 • A) Yalnızca hayal gücüne dayalıdır.
 • B) Beceri ve yeteneğe bağlıdır.
 • C) Deney ve gözleme dayalıdır.
 • D) Akıl yürütmeyle ilerleyen bir bilgidir.
SORU 3

• Doğru bilginin ölçütü nedir?
• Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
Yukarıda verilen sorular felsefenin hangi alanına aittir?

 • A) Varlık felsefesi
 • B) Bilgi felsefesi
 • C) Değer felsefesi
 • D) Sanat felsefesi
SORU 4

Dünyadaki her şeyin Tanrı tarafından, insan varlığı için, insana hizmet edecek şekilde düzenlendiğini savunan yaklaşımdır.
Verilen tanım aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

 • A) Teolojik
 • B) Mekanist
 • C) Teleolojik
 • D) Kozmolojik
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile din arasındaki benzer özelliklerdendir?

 • A) Akıl yürütmeye dayalı olmaları
 • B) Eleştiri ve kuşkuya kapalı olmaları
 • C) Kaynağı bakımından insan ürünü olmaları
 • D) Evreni ve insanı anlama ve açıklama çabası içinde olmaları
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından değildir?

 • A) Suje
 • B) Obje
 • C) Varlık
 • D) Doğruluk
SORU 7

Aşağıda verilen yaklaşım ve içerik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • A) Entüisyonizm – Fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir.
 • B) Fenomenoloji – Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.
 • C) Pragmatizm – Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
 • D) Pozitivizm – Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.
SORU 8

Doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dogmatizm
 • B) Nihilizm
 • C) Realizm
 • D) Taoizm
SORU 9

I. Hipotez
II. Metafizik
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin ele aldığı kavramlardandır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi varlığın madde olduğunu savunan düşünürler arasında yer almaz?

 • A) Hegel
 • B) Hobbes
 • C) La Mettrie
 • D) Demokritos
SORU 11

Marx’ın diyalektik anlayışını Hegel’in görüşünden ayıran nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Varlığın ide ile başladığı
 • B) Geist’in sürekli bir oluş içinde olduğu
 • C) Doğanın farklılaşmış mutlak ruh olduğu
 • D) Maddi olanın düşünsel olanı meydana getirdiği
SORU 12

Varlığın hem madde hem de dü şünce ürünü olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Monizm
 • B) Düalizm
 • C) Kritisizm
 • D) Empirizm
SORU 13

• Platon’a göre asıl gerçeklik olan idealar akıl yoluyla bilinebilir.
• Hume’a göre her şey algı ile bilinebilir.
Yukarıdaki ifadeler bilgi felsefesininhangi sorusuna cevap niteliğindedir?

 • A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • B) Doğru bilginin sınırları var mıdır?
 • C) Doğru bilginin kaynağı nedir?
 • D) Bilgimiz kesin midir?
SORU 14

Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünden hareketleaşağıdakilerden hangisine ulaşı labilir?

 • A) Genel geçer bilginin ölçütü akıldır.
 • B) Doğru bilginin bir ölçütü olmalıdır.
 • C) Doğru bilgi önyargılardan arınmış olmalıdır.
 • D) Herkesin uzlaşabileceği genel geçer bir yargı yoktur.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Locke’a göre bilgi edinmenin yollarından biri değildir?

 • A) Apriori bilgi
 • B) Sezgisel bilgi
 • C) Duyusal bilgi
 • D) Tanıtlayıcı bilgi
SORU 16

Ona göre varlıkların bir “öz”ü bir de “form”u vardır. Form ideadır. İdealar varlıkların içinde bulunan “öz”lerdir.
Verilen açıklama aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • A) Descartes
 • B) Aristoteles
 • C) Farabî
 • D) Herakleitos
SORU 17

• Astronomi, matematik, coğrafya ve tarih alanındaki eserleriyle ün kazanmıştır.
• “Kanun” adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür.
Özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Harezmî
 • B) Halife Memun
 • C) Biruni
 • D) Farabî
SORU 18

I. Olgusaldır.
II. Objektiftir.
III. Genelleyicidir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Bilimin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlk bilimsel çalışmalar eski Yunan’da başlamış ve bilim felsefeyle her zaman iç içe olmuştur.
 • B) Rönesans dönemi aklın ve bireyin ön plana çıkmasıyla bilimsel geliş­ melerin hız kazandığı bir dönem olmuştur.
 • C) Avrupa’da karanlık Ortaçağ ya­ şanırken İslam kültür çevresinde önemli bilimsel gelişmeler kaydedilmiştir.
 • D) Ortaçağ’da bilim ve felsefe kilisenin izin verdiği kadar gelişebilmiştir.
SORU 20

“Bilim köleler yaratmaktan başka bir işe yaramadı; savaş zamanında bizi zehirlemeye paramparça etmeye yarıyor; barış zamanında da yaşamımızı çekilmez, kararsız duruma sokuyor.”
A. Einstein’ın bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa yarar sağladığı kadar zarara da sebep olmaktadır.
 • B) Bilimin kötüye kullanılması ve bu durumun yarattığı olumsuzluklar bilime mal edilmektedir.
 • C) Suç işlerinde kullanıldığı zaman, bilim bir suç ortağı değil, o işin kurbanıdır.
 • D) Bilgin, bilgin olarak değil herhangi bir insan kadar suçlu olabilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADCCABADBCDABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?