Seçmeli Fizik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Atom teorileri ile ilgili bazı modeller aşağıda verilmiştir:
I. Atomun merkezinde pozitif yükün toplandığı ve atomun kütlesinin çoğunu oluşturan bir çekirdek vardır. Bu pozitif yüklere proton adı verilmiştir.
II. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış haldedir. Atomun büyük kısmı boşluktur.
Verilen bu atom modelleri hangi bilim insanına aittir?

 • Rutherford
 • Dalton
 • Thomson
 • Bohr
Soru 2

Bilim tarihi içinde atom kavramının gelişiminde katkıda bulunan Dalton Atom Modeli’ne göre;
I. Elementler atom adı verilen küçük bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur.
II. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat diğer elementlerin atomlarından farklıdır.
III. Kimyasal bir birleşik iki ya da daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.
Dalton’un ortaya koyduğu varsayımlardan hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 3

Bilim tarihi içinde atom kavramının gelişimini sağlamak için bilim insanları yüzyıllardır çeşitli varsayımlar ve şekiller ortaya atmıştır.
Buna göre; (Resim 1 )
Verilen atom modelleri I, II ve III şekillerinin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Bohr Atom modeline göre hidrojen atomun 2. yörüngedeki elektronun yarıçapı r1 , helyum atomunun 3. yörüngedeki yarıçapı r2 olduğuna göre r1/r2 oranı kaçtır? (ZH = 1; ZHe = 2;rn = 0,53 . (n2/Z) )

 • 1
 • 2/3
 • 8/9
 • 4/9
Soru 5

Bohr atom modeline göre;
I. Bohr atom modeli yalnızca tek elektronlu atomlar için geçerlidir.
II. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça açısal momentumları değişmez.
III. Elektronlar kararlı yörüngede dolanırken ışıma yapar.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Bilim insanları tarih boyunca maddenin ve atomun yapısını açıklamak için atom teorilerini oluşturmuştur.
Buna göre;
I. Thomson atom modeli
II. Bohr atom modeli
III. Dalton atom modeli
IV. Rutherford atom modeli
ortaya atılan modellerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • I - II - III - IV
 • III - I - II - IV
 • III - I - IV - II
 • II - I - III - IV
Soru 7

Uyarılan atomların elektronları, üst enerji seviyelerinden düşerken düşme ihtimalinin olduğu enerji seviyelerine göre özel adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

 • n = 1 için Lyman serisi
 • n = 2 için Paschen serisi
 • n = 3 için Balmer serisi
 • n = 4 için Bohr serisi
Soru 8

Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan hidrojen atomunun uyarılma sonucu açısal momentumu 3/2 h/π kadar artmıştır.
Bu uyarılmış hidrojen atomu kaç değişik dalga boylu ışıma yapabilir?

 • 1
 • 4
 • 6
 • 9
Soru 9

Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir.
Buna göre, temel hâl enerji durumundaki hidrojen atomları;
I. 12,85 eV enerjili elektronlarla
II. 12,75 eV enerjili fotonlarla
III. 13,20 eV enerjili fotonlarla
bombardıman edilirse, hangileri temel hâl enerji durumundaki atomları uyarabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Çekirdeklerin bölünerek yada kaynaşarak daha kararlı hale gelmesi, nükleer enerjiyi meydana getirir. Nötron bombardımanıyla kararsız hâle gelen büyük kütleli atom çekirdekleri parçalanarak daha küçük kütleli atom çekirdeklerine dönüşür.
Buna göre;
I. Bu olaya fisyon denir.
II. Atom bombası örnek olarak verilebilir.
III. Bunun sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 11

Bir protona eşlik eden dalganın dalga boyu 1,1.10-14m’dir.
Buna göre, protonun momentumu kaç kg.m/s dir?
(h=6,6.10-34J.s)

 • 6.10-20
 • 5.10-20
 • 4.10-20
 • 1.10-20
Soru 12

Fotoelektrik olayında, ışınların düştüğü metalin bağlanma enerjisi 2 eV, sökülen elektronların kinetik enerjisi 4 eV dur.
Buna göre, kullanılan ışığın enerjisi kaç eV tur?

 • 12
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 13

Şekildeki devrede fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 A° dür. Fotoselin kotodunun yüzeyine gönderilen fotonların enerjileri 8eV olduğuna göre, sökülen fotonların maksimum kinetik enerjisi kaç eV tur?
(hc = 12400 eV.A°)

 • 3
 • 9
 • 13
 • 17
REKLAM
Soru 14

Bir fotoelektrik devresinde foto elektrik akım─potansiyel fark grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. A noktasına maksimum akım denir. (Imax)
II. B noktasına durdurma gerilimi (kesme potansiyeli) denir. (VK)
III. C noktasına doyma potansiyeli denir. (VD)
grafikteki noktalara verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

De Broglie’ye göre kütlesi m hızı V olan bir parçacığa eşlik eden dalga boyuna göre;
I. Plank sabiti h ile ters orantılıdır.
II. Cismin kütlesi m ile ters orantılıdır.
III. Cismin hızı V ile ters orantılıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Einstein’in özel görelilik (izafiyet) teorisine göre ışık hızına yakın hareket eden gözlemciye göre;
I. Gözlemcinin ölçtüğü zaman aralığı durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Gözlemci ışık hızına yaklaştıkça hareket doğrultusundaki uzunlukları durgun uzunluğa göre daha kısa ölçer.
III. Gözlemcinin veya ışık kaynağının hızından bağımsız olarak bütün eylemsiz referans sistemlerinde ışığın boşluktaki yayılma hızı (c = 3 x 108 m/s) sabittir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Yarı iletkenlerle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir;
I. N tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları çoğunlukla elektronlardır.
II. P tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları çoğunlukla boşluklardır.
III. Elektronik endüstirisinde P ve N tipi yarı iletkenler kullanılmaz.
verilen özelliklerden hangileri P ve N yarı iletkenleri için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

X-ışınları, doğal ve yapay X-ışınları olmak üzere iki şekilde meydana gelir.
Buna göre;
I. Maddenin elektron ve proton gibi hızlandırılmış parçacıklarla etkileşmesinden meydana gelir.
II. Alfa bozunumu olayları ile meydana gelir.
III. Beta bozunumu olayları ile meydana gelir.
X-ışınların meydana gelişi ile ilgili verilenlerden hangileri doğal oluşuma örnek verilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Nano malzemeler, nanoteknolojide kullanılan malzemelere verilen genel bir isimdir. Nano malzeme türleri ve örnekleri verilmiştir.
Buna göre materyal ile örneklerinden hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 20

Günümüzde, dalga boyları, güçleri, ışın kalitesi, verimlilikleri, çalışma şekilleri ve darbe uzunlukları açısından birbirinden farklı binlerce lazer türü vardır.
Buna göre
I. Katı-hâl Lazerleri-Fiber Lazerler
II. Sıvı Lazerleri-Boya Lazerler
III. Gaz lazerleri-Helyum-neon lazeri
genel olarak sınıflandırılan ve örnek verilen lazer çeşitlerinden hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCACACBDABBDCDBCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?