Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Girişimci
 • Yönetici
 • Müdür
 • Organizatör
Soru 2

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

 • Tabiat
 • İşgücü
 • Sermaye
 • Tüketim
Soru 3

Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Yeni bir fikir vardır.
 • Yeni bir buluş esas alınır.
 • Kârlılığa gereken önem verilir.
 • Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

 • Yeni pazarlara kapalı olmak.
 • Yeni girdi kaynakları bulabilmek.
 • Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak.
 • Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Teknolojinin gelişmesini sağlar.
 • Vergi gelirlerinin artmasına neden olur.
 • Altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
 • Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.
REKLAM
Soru 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

 • Güvenlik
 • Saygı
 • Başarma
 • Sevgi ve ait olma
Soru 7

Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
 • Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
 • Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
 • Bu malları kullananlara son tüketici denir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

 • Tanıma süreci
 • Satın alma gücü
 • Doygunluk dönemi
 • İç ve dış çevre ile etkileşim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

 • İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
 • Normal bir kazancın hedeflenmesi
 • İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
 • Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

 • Kişisel güveni ifade etme.
 • Kişisel desteğini ifade etme.
 • Etkileme ve duygularını anlayabilme.
 • Görüşlerini rahatça ifade edebilme.
Soru 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • Planlama bilinçli bir süreçtir.
 • Doğabilecek riskleri en aza indirir.
 • Geleceği şans faktörüne bırakma işidir.
 • Geleceğe ilişkin kararların belirlenmesidir
Soru 12

İşletmelerde insan davranışlarının hedeflenen amacı gerçekleştirmek için yönlendirilmesine ne denir?

 • Motivasyon
 • Organizasyon
 • Yürütme
 • Yöneltme
Soru 13

Toplam kalite yönetiminin anlamı ve unsurları kapsamında, kalite ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Kalite, sonuç olarak kabul edilir.
 • Kalite, başlangıç olarak kabul edilir.
 • Kalite, hata ayıklama olarak hedeflenir.
 • Kalite, kontrol yapılanması olarak hedeflenir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmeleri kapsamında değildir?

 • İktisadi Devlet Teşekkülleri
 • Kamu İktisadi Kuruluşları
 • Döner Sermaye İşletmeleri
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.
Soru 15

Hukuki şekilleri bakımından “Adi Şirketler”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

 • Özel İşletmeler
 • Kamu işletmeleri
 • Karma İşletmeler
 • Yabancı sermayeli İşletmeler
Soru 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir?

 • KİT’ler tüzel kişiliklerdir.
 • Zararları genel bütçeden karşılanır.
 • KİT’lerin kurulması özel girişimcilikle olur.
 • Yöneticileri büyük oranda devletçe belirlenir.
Soru 17

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir?

 • Tekelci bir güç oluşturması.
 • Sermaye birikimine yol açması.
 • Çok sayıda işletmelerden oluşması.
 • Ana işletme etrafında oluşum sağlanması.
Soru 18

İki yada daha fazla işletme yöneticisinin, bir yada bir kaç konuda ne yapacaklarını saptayıp, kalıcı bir işbirliği yapmaları, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

 • POOL
 • RİNG
 • Tröst
 • Füzyon
Soru 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satış işleminin gerçekleşmesine yönelik bir gerekliliktir?

 • Arzın sağlanması
 • Satıcının fiyata razı olması
 • Ürün fiyatının tespit edilmesi
 • Ürün mülkiyetinin devredilmemesi
Soru 20

“ Birincil talebi yaratma” açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Yapanlar açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Reklam içeriği açısından
 • Amaçlar açısından
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDBDACBADCABDACABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?