Seçmeli Kimya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. C2H5OH → Polar
II. KCI → İyonik
III. C6H6 → Apolar
IV. I2 → Apolar
Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 2

800 gram su örneğinde 8 mg Na+ iyonu olduğu belirleniyor.
Buna göre su örneğinin derişimi kaç ppm’dir?

 • 0,1
 • 1
 • 10
 • 100
Soru 3

Derişimi 4 M olan 400 mL H2SO4 çözeltisine 1200 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?

 • 16
 • 12
 • 3
 • 1
Soru 4

0,5 mol şekerin (C6H12O6) kg suda çözünmesiyle oluşan çözelti, 1 atm basınçta kaç °C’ta kaynamaya başlar?
(Su için Kk = 0,52°C/m)

 • 97,4
 • 99,74
 • 100,26
 • 102,6
Soru 5

20°C’ta NaCl tuzunun çözünürlüğü 36g/100g su’dur.
Buna göre 20°C’ta 400 g suda en fazla kaç gram NaCl tuzu çözünür?

 • 144
 • 180
 • 256
 • 544
REKLAM
Soru 6

X maddesine ait çözünürlük-sıcaklık grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • X maddesi gazdır.
 • Çözünme endotermiktir.
 • Sıcaklık arttıkça X maddesinin çözünürlüğü artmıştır.
 • X maddesi çözünürken ortamdan ısı enerjisi almıştır.
Soru 7

İçinde sıcak su bulunan;
I. Ağzı açık bardak
II. Ağzı kapalı şişe
III. Termos
kaplarından hangileri izole sisteme örnektir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 8

Termodinamiğin birinci yasasına göre “evrendeki toplam enerji sabittir.”
Bu yasanın formülle ifadesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • ∆Usistem - ∆Içevre = 0
 • ∆Usistem + ∆Içevre = 1
 • ∆Usistem - ∆Içevre = 1
 • ∆Usistem + ∆Içevre = 0
Soru 9

2HCI(g) + 184kJ → H2(g) + CI2(g)
tepkimesi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tepkime endotermiktir.
 • 184 kJ’lük enerji, sistemden çevreye verilmiştir.
 • Sabit basınçta tepkime entalpisi +184 kJ’dür.
 • Tepkimenin gerçekleşmesi için 184 kJ’lük enerjiye ihtiyaç vardır.
Soru 10

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)
tepkimesinin standart koşullarda entalpi değişimi kaç kJ/mol’dür?
, (∆HCH4(g) = -74,8 kJ/mol,
∆HCO2(g) = -393,5kJ/mol,
∆HH2O(s) = -285,8kJ/mol,
)

 • -890,3
 • -754,1
 • +754,1
 • +890,3
Soru 11

H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) tepkiesinin ∆H° deperi -285,8kJ/mol olduğuna göre:
2H2O(s) → 2H2(g) + O2(g)
tepkimesinin DHc değeri kaç kJ/mol’dür?

 • -571,6
 • -142,9
 • 142,9
 • 571,6
Soru 12

I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
II. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
III. N2O4(g) → 2NO2(g)
Yukarıdaki dönüşümlerin hangilerinde entropi azalır?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Soru 13

PCI5(g) → PCI3(g) + CI2(g)
tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır? (v=tepkime hızı)

 • v = k
 • v = k . [PCI5]
 • v = k . [PCI3][CI2]
REKLAM
Soru 14

2PbS(k) + 3O2(g) → 2PbO(k) + 2SO2(g)
tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 15

1. Basamak:
N2O(g) → N2(g) + Og (Yavaş)
2. Basamak:
N2O(g) + O(g) → N2(g)+O2(g) (Hızlı)
Mekanizmalı bir tepkimenin basamakları yukarıda verilmiştir.
Buna göre:
I. Tepkimede ara ürün vardır.
II. Tepkimede katalizör kullanılmamıştır.
III. Tepkimenin hız bağıntısı yavaş basamağa göre yazılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıda verilen denge tepkimelerinden hangisi için denge bağıntısı kısmi basınçlar türünden yazılabilir?

 • N2(g) + 3H2(g) <--> CaO(k) + CO2(g)
 • HCN(suda) <--> H+(suda) + CN-(suda)
 • Cu(k) 2Ag+(suda) <--> Cu2+(suda) + 2Agk
 • H2O(s) + HCOO-(suda) <--> HCOOH(suda) + OH-(suda)
Soru 17

CaCO3(k) <--> CaO(k) + CO2(g)
tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Kc = [CaO][CO2]
 • Kc = [CaCO3]
 • Kc = [CO2]
Soru 18

25°C’ta 1.10-2 M HCl sulu çözeltisi için verilen:
I. [Cl-] = [H3O+] = 1.10-2 M’dır.
II.[OH- = 1.10-12 M’dir.
III.pOH = 2 dir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

HF maddesinin sudaki iyonlaşma dengesi:
HF(suda) + H2O(suda) <--> F-suda + H3O+ şeklindedir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • HF maddesi, F- iyonunun konjuge asididir.
 • H2O maddesi, H3O+ iyonunun konjuge bazıdır.
 • F- iyonu, HF maddesinin konjuge asididir.
 • H3O+ iyonu, H2O maddesinin konjuge asididir.
Soru 20

25°C’ta Ca(OH)2 katısının sudaki çözünürlüğü 1.10-2 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıktaki Ca(OH)2 katısının Kçç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4.10-6
 • 2.10-5
 • 2.10-4
 • 1.10-4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDCAABDBADCBCDADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?