Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bütün, oluşturduğu parçalar ve ilişkilerin toplamı ile açıklanamayan ve bunun üstünde olan bir yapıdır.”
görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşlevselci
 • Davranışçı
 • Hümanistik
 • Gestaltçı
Soru 2

Çağdaş Psikolojide uzmanlık alanları “Deneysel Alanlar” ve “Uygulamalı Alanlar” olarak sınıflandırılır. Deneysel alanlar, daha çok akademik araştırmaları içerir. Uygulamalı alanlar ise akademik çalışmalardan edinilen bilgilerin pratik hayata uygulanmasından oluşur.
Buna göre aşağıdaki psikolojinin alt dallarından hangisi deneysel bir alandır?

 • Endüstri Psikolojisi
 • Eğitim psikolojisi
 • Sosyal psikoloji
 • Klinik Psikoloji
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin araştırma yöntemlerinden değildir?

 • Deneysel
 • Gelişimsel
 • Korelasyonel
 • Betimleyici ve Tanımlayıcı
Soru 4

Bilgi veren kişinin doğrudan kendisinin okuyarak cevaplandıracağı sorulardan oluşan soru kâğıtları kullanarak yazılı cevaplar aracılığıyla gözlemde bulunma işidir.
Tanımı verilen tarama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Test
 • Anket
 • Gözlem
 • Görüşme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi organizmada duyumun gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

 • Uyarımlar öncelikle beyinde yorumlanmalıdır.
 • Isı, ışık, basınç gibi bir dış etken olmalıdır.
 • Uyarıcıların şiddeti duyum eşiği sınırları içinde bulunmalıdır.
 • Organizma sağlıklı duyu organları ve duyu sinirlerine sahip olmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Organizmanın yaşaması, türünü devam ettirmesi ile ilgili güdüler fizyolojik güdü olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?

 • Başarılı olmak
 • Statü kazanmak
 • Güvenlikte olmak
 • Dinlenme ihtiyacı
Soru 7

Bir fabrikaya ilk kez giden kişi makinelerin gürültüsünden rahatsız olurken, bir süre sonra gürültü kişiyi rahatsız etmemeye başlar.
Bu durum aşağıdaki kavramların hangisine örnektir?

 • Yetersiz uyarım
 • Motivasyon
 • Alışma
 • İhtiyaç
Soru 8

Duyum ve algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Algı, duyumdan önce gelir ve bilgilerimizin yorumlanmasını sağlar.
 • Duyum fizyolojik bir olaydır; algı ise bu fizyolojik olayın beyinde yorumlanmasıdır.
 • Algılama, duyumların farklı bakış açılarına göre yorumlanmasıdır.
 • Duyum olmadan algı olmaz.
Soru 9

“Gençlerde günler kısa, yıllar uzun; yaşlılarda günler uzun, yıllar çabuk geçer.” sözü aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Objektif zaman
 • Subjektif zaman
 • Denge duyumu algısı
 • Organik duyum algısı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi görsel derinlik algılamasına neden olan çevresel etmenlerden değildir?

 • Binişim
 • Işık ve gölge
 • Algıda bütünlük
 • Çizgisel perspektif
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi algıda se çiciliği etkileyen iç faktörlerdendir?

 • Uyarıcının şiddeti
 • Hareketli uyarıcı
 • Aşırı zıtlıklar
 • Gereksinme
Soru 12

İvan P. Pavlov aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisini temsil etmektedir?

 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi motor öğrenmeye örnektir?

 • Bir köpek tarafından ısırıldıktan sonra bütün köpeklerden korkmak
 • Günlerce üzerinde çalıştığımız bir problemi birden bire çözmek
 • Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek
 • Öğretmenimiz gibi ders anlatmak
REKLAM
Soru 14

I. Yaş
II. Zeka
III. Olgunlaşma
Yukarıdakilerden hangileri öğrenmeyi etkileyen biyolojik faktörler arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme başarısını olumsuz yönde etkiler?

 • Ara vermeden gerçekleşen öğ renme
 • Anlamlı malzeme
 • Geri bildirim alma
 • Yeterli tekrar yapma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi belleğin temel işlemleri arasında değildir?

 • Kodlama
 • Anlama
 • Saklama
 • Çağırma
Soru 17

Uyumadan önce günlük yaşantı lardaki kaygı, stres ve çatışmaların gündeme getirilmesi uykuya geçişi zorlaştırır.
Verilen açıklama aşağıdaki uyku bozukluklarından hangisine aittir?

 • Aşırı uyku
 • Uyurgezerlik
 • Kesintili uyku
 • Uykuya dalma güçlüğü
Soru 18

I. Gözden geçirme evresi
II. Kuluçka evresi
III. Hazırlık evresi
IV. İlham evresi
Yukarıda verilen yaratıcı problem çözme evreleri hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 • III - II - IV - I
 • II - IV - III - I
 • III - IV - II - I
 • I - II - III - IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerden değildir?

 • Duygusal
 • Bilimsel
 • Kültürel
 • Algısal
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunun özelliklerindendir?

 • Hızlı göz hareketlerinin görülmedi ği evredir.
 • Paradoksal uykudan farklı özellikler gösterir.
 • Rüyaların büyük bölümü bu evrede görülür.
 • Organizma bu evrede dış dünyaya açık durumdadır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBADCABCDACDABDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?