Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Binet zekâyı, “iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücü” olarak tanımlamıştır.
Bu tanıma göre aşağıdaki davranışların hangisinde zekânın etkisi en azdır?

 • İki farklı düşünceyi karşılaştırıp yorumlama
 • Arkadaşımızı gördüğümüzde sevinme
 • Bir olayın sonucunu tahmin etme
 • Kitaptaki bilgileri ezberleme
Soru 2

Üstün zekâlı bir çocuğun soy özellikleri incelendiğinde, önceki nesillerinde üstün zekâlı ve yaratıcı insanların olduğu görülmüştür.
Bu durum zekânın üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini kanıtlar?

 • Çevrenin
 • Eğitimin
 • Cinsiyetin
 • Kalıtımın
Soru 3

Bir toplum için hazırlanan zekâ testi,başka bir toplumda uygulanırsa doğ ru sonuçlar elde edilmeyebilir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Testlerin uzman kişilerce hazırlanmaması
 • Testlerin yönergesine göre uygulanmaması
 • Testlerin oluşturulduğu kültürün özelliklerini taşıması
 • Testlerin kültürel standardizasyonunun yapılmış olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hümanistik kuramın temsilcilerindendir?

 • A. Maslow
 • S. Freud
 • A. Adler
 • C. G. Jung
Soru 5

Aşağıda kişiliği etkileyen faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kişilik toplum ve kültürden etkilenir.
 • Kalıtım kişiliğin temel yapı taşlarını oluşturur.
 • Kişilik yalnızca biyolojik etkenlerle açıklanabilir.
 • Psikolojik yetenekler kişiliğin olu şumunda etkilidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yetenek testlerinin kullanılma amaçlarındandır?

 • Kişiyi mesleğe yönlendirme
 • Kişinin zekâ seviyesini belirleme
 • Anormal davranışların nedenlerini bulma
 • Bireyin kişilik özelliklerini ortaya çıkarma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi karakterden kaynaklanan bir özelliktir?

 • Coşkulu olmak
 • Tez canlı olmak
 • Ağırkanlı olmak
 • Dürüst olmak
Soru 8

• Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler, kısa kısa ve çok sayıda maddeyle belirtilir.
• Deneklerden kendisiyle ilgili maddeleri işaretlemesi istenir.
Verilen bilgiler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir?

 • Değerlendirme ölçekleri
 • Kişilik envanterleri
 • Projektif testler
 • Mülakat
Soru 9

“Eşeğini dövemeyen semerini döver.” atasözü aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?

 • Yön değiştirme
 • Yüceltme
 • Ödünleme
 • Bastırma
Soru 10

Beğendiği kızla evlenmek isteyen delikanlının, ailenin kızı vermemesi üzerine aileyi ikna etme yolunu seçmesi, strese gösterilen tepkilerden hangisine örnektir?

 • Kaçma
 • Atılım
 • Çekilme
 • Çatışma
Soru 11

İnsanın gözlenebilen özellikleri kökleri derinlerde olan iç etmenlere dayanır. Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.
Bu açıklama aşağıdaki kişilik kuramlarından hangisine aittir?

 • Öğrenme
 • Varoluşçu
 • Temel eğilim
 • Psikodinamik
Soru 12

I. Düşüncelerin tutarsızlaşması
II. Yaşama enerjisinin yükselmesi
III. Vücudun direnme gücünün artması
Yukarıdakilerden hangileri kötü stresin insanda yarattığı etkilerdendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 13

Savunma mekanizmalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Sorunlara kalıcı çözüm bulurlar.
 • Problem çözme yeteneğini geliş tirirler.
 • Sık kullanılmadıkları sürece ruh sağlığını korurlar.
 • Stres yaratan durumları ortadan kaldırırlar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

 • Öfkeyi denetim altına almak
 • Kendisi için zaman ayırmak
 • Her zaman mükemmel olmaya çalışmak
 • Bedensel gevşeme yöntemlerini uygulamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnek oluşturur?

 • Acı veren geçmiş yaşantıların unutulması
 • Kardeşini kıskanan çocuğun altını ıslatması
 • Patronuna kızan adamın evde eşine bağırması
 • Yalan söyleyen birinin başkalarını yalancılıkla suçlaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi anormal davranışların çevresel nedenleri arasında yer almaz?

 • Kalıtsal özellikler
 • Başarısız iş ilişkileri
 • Edinilen kötü alışkanlıklar
 • Kötü geçirilen ergenlik dönemleri
Soru 17

Kişinin doğru olmadığını bildiği hâlde aklından çıkaramadığı fikirlerdir. Hasta olayları bu fikirlere bağlı olarak hayal eder.
Verilen bilgi aşağıdaki anormal davranışlardan hangisine aittir?

 • Fobi
 • Obsesyon
 • Şizofreni
 • Paranoya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konularından biri değildir?

 • Tutum ve önyargıların kaynağı
 • Grubun bireyin davranışlarına etkisi
 • Anormal davranışların tedavi yöntemleri
 • İnsan davranışlarında sosyal etkinin rolü
Soru 19

Ebru annesine hediye alırken, arkada şının beğenilerini de dikkate almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Tutum
 • Ön yargı
 • Bilişsel çelişki
 • Sosyal davranış
Soru 20

Aşağıdaki davranışlardan hangisi kimlik duygusu gelişmiş olan bireylerde görülür?

 • Taşkın hareketlerde bulunurlar.
 • Potansiyellerine uygun olan işlerde çalışırlar.
 • Başkalarıyla olan ilişkilerinde sorun yaşarlar.
 • Toplumun beklentilerine ters bi çimde davranırlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACADBABDACCDABCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?