Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Toplumsal ilişkileri, bu ilişkilerin nasıl ortaya çıktığını toplumsal olay ve olgular yoluyla anlamaya ve açıklamaya çalışan bilimdir.
Tanımı verilen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Antropoloji
 • Siyaset bilimi
Soru 2

“Birinci Dünya Savaşı” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Toplumsal olay
 • Toplumsal olgu
 • Toplumsal grup
 • Toplumsal kategori
Soru 3

Robert Redfield, toplumları sınıflandırırken aşağıdaki ölçütlerden hangisini kullanmıştır?

 • Ekonomi
 • Yönetim
 • Yerleşim
 • Düşünsel gelişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin temel aşamalarından biri değildir?

 • Gözlem
 • Varsayım
 • Deneyleme
 • Doğrulama
Soru 5

Eski bilgilerimizi bir tarafa koyarak yeni bir araştırmaya girersek, araştırdığımız konuda tarafsız ve ön yargı sız davranma olasılığı da artacaktır.
Bu ifadede bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeden söz edilmiştir?

 • Nesnellik
 • Somutluk
 • Nedensellik
 • Bilmediğini var saymak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilim olmasını sağlayan özelliklerden biri değildir?

 • Çalışmalarını belli bir amaç doğ rultusunda sürdürmesi
 • Olgular arasında neden sonuç ilişkisi kurması
 • Olanı değil olması gerekeni incelemesi
 • Bilimsel yöntemi uygulaması
Soru 7

• Sohbet havasında geçer.
• Yüz yüze ilişkiye dayanır.
• Ses veya görüntü kayıt cihazları da kullanılır.
Özellikleri verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görüşme
 • Sosyometri
 • Monografi
 • Olay incelemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnektir?

 • Anne olmak
 • Kadın olmak
 • Tüccar olmak
 • Öğretmen olmak
Soru 9

Türkiye’de yağlı güreş sporu yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • Örf
 • Görenek
 • Adet
 • Gelenek
Soru 10

Toplumsal sapma ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 • Toplumsal değişme hızı yavaş olduğunda toplumsal sapma daha çok görülür.
 • Sapma, geçerli norm ve değerlere uygun davranmanın sonucudur.
 • Sapma olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
 • Sapma her toplumda aynı düzeyde yaşanır.
Soru 11

Bir tiyatro, futbol karşılaşması ya da film izleyenler, konser dinleyenler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • İzleyici ve dinleyici kalabalığı
 • Sıradan kalabalıklar
 • Gösteri kalabalığı
 • Etkin kalabalıklar
Soru 12

Aile, arkadaş, komşu, akraba gibi toplumsal gruplar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Resmi gruplar
 • Büyük gruplar
 • İkincil toplumsal gruplar
 • Birincil toplumsal gruplar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan değildir?

 • Tarih ve kültür birliği
 • Teknoloji birliği
 • Ekonomi birliği
 • Dil birliği
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin doğurduğu olumsuz sonuç lardan değildir?

 • Kültürel çözülme
 • Gecekondulaşma
 • Ekonomik ilerleme
 • İşsizlik
Soru 15

I. İkincil ilişkiler hakimdir.
II. Tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
III. Cinsiyete dayalı iş bölümü vardır.
Yukarıdaki özeliklerden hangileri köyler için geçerlidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özeliklerinden değildir?

 • Her grubun ortak değerleri, normları ve amaçları vardır.
 • Her toplumsal birlik aynı zamanda bir toplumsal gruptur.
 • Grup içindeki her birey bir statüye ve o statünün gerektirdiği bir role sahiptir.
 • Grubun varlığını devam ettirmesi grup içi normlara ve rollere uyulmasına bağlıdır.
Soru 17

Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadın, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Rol çatışması
 • Anahtar rol
 • Rol pekişmesi
 • Anahtar statü
Soru 18

I. Bir iş yeri sahibinin iflas etmesi
II. Bir fabrikatörün yeni bir fabrika açması
III. Bir köylünün şehre göç ederek işçi olması
Yukarıdakilerden hangileri yatay hareketlilik örneğidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 19

En az iki kişinin belli bir amaçla oluşturduğu ortak değer ve normlara sahip, göreli sürekliliği olan toplumsal bir varlıktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplumsal yığın
 • Toplumsal grup
 • Toplumsallaşma
 • Toplumsal yapı
Soru 20

Kentleşmenin nedenleri iki temel gruba ayrılır: İtici nedenler, kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının yetersizliği sonucunda oluşmaktadır. Çekici nedenler, kent yaşantısının sağladığı olanaklar sonucunda oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çekici nedenlerdendir?

 • Daha iyi ve ileri eğitim ile sağlık koşullarından faydalanma
 • Geleneklerin baskısından uzaklaşma ve özgür yaşama isteği
 • Toprağın bölünmesi, verimsizlik ve kıtlık
 • Hızlı nüfus artışı sonucu oluşan işsizlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDDCABDCADBCCBADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?