Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Sözlük anlamı; “toprağı sürmek, ekip biçmek, tohumların iyileştirilmesi” dir.
• Kimi eserlerde bu kavramın karşılığı olarak “ekin” kullanılmaktadır.
Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kültür
 • Bilim
 • Estetik
 • Uygarlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “kültürel gecikme” kavramının tanımıdır?

 • Kültür ile uygarlık arasındaki ilişkiyi ifade eder.
 • İnsanın doğayla olan mücadelesinde ortaya çıkan yeniliklerdir.
 • Maddi kültür unsurlarının toplumsal değişimi hızlandırmasıdır.
 • Kültürün maddi unsurları hızla değişirken manevi unsurlarının geride kalmasıdır.
Soru 3

I. Dil
II. Sanat
III. Okul
Yukarıdakilerden hangileri manevi kültür öğelerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 4

Kültürün aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?

 • Sürekliliğe sahiptir.
 • Hem öğrenilir hem öğretilir.
 • Toplumsaldır.
 • Tarihseldir.
Soru 5

Köyden, büyük kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel öğeler ile kentte karşılaştığı yeni kültürel öğeleri kendinde birleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Kültürel yayılma
 • Kültürel değişme
 • Kültürleşme
 • Kültürlenme
REKLAM
Soru 6

Toplumsal kurumların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Toplumsal kurumlar birbirlerinden bağımsız çalışırlar.
 • Birtakım toplumsal gereksinimleri giderirler.
 • Her toplumsal kurumda aynı kurallar geçerlidir.
 • Toplumsal kurumlar değişmeden kalırlar.
Soru 7

Aşağıda verilen kurum ve gerçekleştirdiği işlev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Aile – Üretim, bölüşüm ve tüketimin düzenlenmesi.
 • Ekonomi – Neslin devamının sağ lanması.
 • Siyaset – Yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi.
 • Hukuk – Toplumun temel değerlerinin kazandırılması.
Soru 8

• Toplumların diğer kurumlarına kaynaklık eden en eski ve temel kurumudur.
• Birey sevgi, saygı ve dayanışmayı öncelikle burada öğrenir.
Verilen özellikler aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?

 • Aile
 • Ekonomi
 • Din
 • Siyaset
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi eşin se çildiği gruba göre evlilik türlerinden biridir?

 • Monogami
 • Matrilokal
 • Poliandri
 • Egzogami
Soru 10

Evlilik ilişkisinin yasal olarak ortadan kalkmasıdır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Geçimsizlik
 • Boşanma
 • Suç işleme
 • Terk
Soru 11

I. İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar.
II. Bireyin toplum içinde nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında öneriler sunar.
III. Bir takım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri dinin bireysel işlevlerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 12

Her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi tek bir Tanrı’dır. Tanrı, cisimlikten uzak soyut bir kavram olarak kabul edilir.
Verilen bilgi aşağıdaki inanışlardan hangisine aittir?

 • Natürizm
 • Animizm
 • Monoteizm
 • Politeizm
Soru 13

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomi kurumuna ait değildir?

 • Sermaye
 • Halk oylaması
 • Üretim
 • Yatırım
REKLAM
Soru 14

Fiyatların düşmesi ile birlikte paranın alım gücünün yükselmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Devalüasyon
 • Enflasyon
 • Revalüasyon
 • Deflasyon
Soru 15

Egemenliğin “soyluların” elinde bulunduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Monarşi
 • Aristokrasi
 • Oligarşi
 • Teokrasi
Soru 16

Mısır ve Mezopotamya gibi büyük uygarlıklar verimli topraklar üzerinde kurulup gelişmiştir. Verimli tarım toprakları ve çeşitli maden kaynaklarının varlığı ekonomik zenginliğin artması na neden olmuş, daha hızlı toplumsal gelişme ve ilerleme sağlanmıştır.
Verilen paragraf toplumsal değiş meyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Bilim ve teknoloji
 • Kitle iletişim araçları
 • Fiziki çevre
 • Ekonomi
Soru 17

I. Orta tabaka genişlemesi
II. Ekonomik büyüme
III. Toplumsal bütünleşme
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal gelişmenin göstergelerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden değildir?

 • Milli birlik bilincinin zayıflaması
 • Toplumda iş bölümünün sağlanması
 • Toplumsal kurum ve normların değişmeden kalması
 • Bireylerin toplumsal sorunlara duyarsız kalarak topluma yabancılaşması
Soru 19

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme anlamı na gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnkılap
 • İhtilal
 • Demografi
 • Evrim
Soru 20

Toplumsal değişmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Değişmenin hızı toplumdan topluma farklılık göstermektedir.
 • Değişme bütün toplumlar için ka çınılmaz ve evrenseldir.
 • Bazı toplumsal kurumlar aynı kalırlar.
 • Değişme doğal bir olgu ve zorunluluktur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCADBCADBACBDBCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?