Seçmeli Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Orta Asya’daki Türkler yaylak (yazın geçirildiği yer) ve kışlak (kışın geçirildiği yer) hayatını aşağıdakilerden hangisinden dolayı tercih etmişlerdir?

 • Yeni yerler keşfetme isteği
 • Yöneticilerin siyasi anlaşmazlıklar yaşaması
 • Sürülerine taze ot ve su bulma düşüncesi
 • Çin ve Moğol baskılarının artması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları arasında yer almaz?

 • Türk boyları arasında siyasi birliktelik sağlanmıştır.
 • Türk kültürü farklı coğrafyalara yayılmıştır.
 • Kavimler Göçü’ne zemin hazırlamıştır.
 • Göç ettikleri bölgelerdeki toplulukları etkilemişlerdir.
Soru 3

Türk tarihindeki ilk düzenli ordu teşkilatını kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bumin Kağan
 • Timur Han
 • İstemi Kağan
 • Mete Han
Soru 4

Çin imparatorları özelikle barış zamanlarında Hun ülkesine ipek ve lüks eşyalar gönderip, hakanlara Çinli prensesleri eş olarak göndermekteydiler. Zamanla Çin’in izlediği bu politikalar ülkede çeşitli huzursuzluklara yol açtı ve Türk boyları ve kağanları arasında ayrılıklar ortaya çıktı. Daha sonra Asya Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
Buna göre, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasındaki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devlet yöneticilerinin Çin İmparatorlarıyla barış yapması
 • Çin Devleti’nin Asya Hun Devletini içten yıkmaya çalışması
 • Türk boylarının birlik ve beraberliklerini koruma çabası
 • Çeşitli nedenlerden dolayı ülkeden farklı yerlere göçlerin yaşanması
Soru 5

Orta Asya Türk tarihi incelendiğinde aynı dönemde birden fazla Türk devletinin var olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye göre Türk Tarihi ile ilgiliaşağıdakilerden hangisine ulaşı labilir?

 • İpek yolunu ele geçirmek için mü cadele etmişlerdir.
 • Ordu’da onluk sistem uyguladıkları için güçlü olmuşlardır.
 • Toplum içerisinde sınıf farklılıkları ortaya çıkmıştır.
 • Orta Asya’da Türk siyasi birliği sağlanamamıştır.
REKLAM
Soru 6

• Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.
• Avrupa’ya yerleşen Türkler, Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.
• Avrupa’da Derebeylik yönetimi ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

 • Coğrafi Keşifler
 • Kral yolunun yapılması
 • Kavimler Göçü
 • Haçlı Seferleri
Soru 7

Avrupalıların “Tanrının Kırbacı” adını verdikleri ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete Han
 • Attila
 • Kutluk Bilge Kül Kağan
 • Teoman
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kök Türklerin sosyal devlet anlayışını benimsediklerinin bir göstergesidir?

 • Sosyal hayatta töre kurallarının uygulanması
 • Hükümdarın halka hesap vermesi
 • Devleti yönetmenin kutsal olduğunun kabul edilmesi
 • Hükümdarların yoksullara yardımda bulunması
Soru 9

İlk Türk Devletlerinde Kağanın eşi Hatunun gerektiğinde devlet baş kanlığı yapması, o döneme ait bazı paraların üstünde kadın resimlerinin de görülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Demokrasiyle yönetildiklerinin
 • Ataerkil toplum yapısının hâkim olduğunun
 • Türklerde kadına önem verildi ğinin
 • Saltanat sisteminin uygulandığının
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerinden biri değildir?

 • Persler
 • Kırgızlar
 • Oğuzlar
 • Peçenekler
Soru 11

İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişiler kişisel eşyaları ve atıyla birlikte gömülmüşlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin var olduğunu gösterir?

 • Dini hoşgörüye sahip olduklarının
 • Ölümden sonra yeni hayatın baş ladığına olan inançlarının
 • Din adamlarının herhangi bir üstünlüklerinin bulunmadığının
 • Tek Tanrı inancını benimsediklerinin
Soru 12

Orta Asya’daki Türk toplulukları incelendiğinde sanat alandaki eserlerinin daha çok taşınabilir olduğu görülmektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göçebe hayat benimsemeleri
 • Boylar halinde yaşamaları
 • Merkeziyetçi bir yapıya sahip olmaları
 • Çok geniş bir coğrafyaya dağılmış olmaları
Soru 13

• İslamiyet’i ilk kabul eden Türk topluluğudur.
• Talas Savaşı’nda Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesine katkıda bulunmuşlardır.
• İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlıların kurulmasında rol oynamışlardır.
Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peçenekler
 • Karluklar
 • Türgişler
 • Kıpçaklar
REKLAM
Soru 14

Orta Asya Türk Devletlerinde hanedan soyundan gelen bütün erkek çocukların taht üzerinde hakları bulunmaktaydı.
Bu durum ülke yönetiminde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • Birlik ve beraberliğin sağlanmasına
 • Ülkenin daha kolay yönetilmesine
 • Asya’da çok güçlü devletler kurmalarına
 • Kurulan devletlerin kısa ömürlü olmasına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden birisi değildir?

 • Kök Türk
 • Çin
 • Arap
 • Uygur
Soru 16

Basmiller, Karluklar ve Uygurların birleşerek siyasi yaşamına son verdikleri Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asya Hun
 • Karahanlılar
 • II. Kök Türk
 • Hazar
Soru 17

Manas Destanı aşağıdaki hangi Türk topluluğuna aittir?

 • Uygurlar
 • Kırgızlar
 • Sibirler
 • Avarlar
Soru 18

Uygurların daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak;
• Tarımsal faaliyetler yapmaları
• Mimaride gelişmeleri
• Şehirler kurmaları
aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

 • Fetihlerle geniş sınırlara sahip olmaları
 • Çinlilerle ticaret yapmaları
 • Töre denilen toplumsal kurallar oluşturmaları
 • Yerleşik hayatı benimsemeleri
Soru 19

Orta Asya Türk Devletlerinde gö rülen bazı gelenek ve kurumlarınOsmanlılarda da görülmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Kültürel devamlılığın
 • Aynı coğrafyada kurulduklarının
 • Aynı dini inançları devam ettirdiklerinin
 • Ticarete önem verdiklerinin
Soru 20

Türk Tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneği olan Orhun Yazıtları,dönemin önemli devlet adamları adı na dikilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu devlet adamlarından değildir?

 • Tonyukuk
 • Bilge Kağan
 • Kül Tigin
 • Attila
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDCBDCABABDBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?