Seçmeli Tarih 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir.
 • Kan davaları ve sınır anlaşmazlıkları yaygındır.
 • Siyasi birliği sağlayabilen güçlü bir devlet yoktur.
 • Araplar arasında putperestlik inancı yaygındır.
SORU 2

Kuran’ı Kerim’i ilk defa kitap haline getiren halife aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olmamıştır?

 • Emeviler’in Arap milliyetçiliğine dayalı politika izlemeleri
 • İslamiyet’in tek Allah inancını benimsemesi
 • İslamiyet’in gaza ve cihada önem vermesi
 • İslamiyet’in farklı inançlara hoşgörülü olması
SORU 4

Müslümanlar ile Mekkeli müşriklerarasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uhut
 • Talas
 • Hendek
 • Bedir
SORU 5

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazneliler
 • Tolunoğulları
 • Karahanlılar
 • Hunlar
SORU 6

Kaşgarlı Mahmut’un TürkçeninArapça kadar zengin bir dil oldu ğunu göstermek için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Divan-ı Lügati’t -Türk
 • İhsa’ül-Ulum
SORU 7

Gazneli Mahmut 400’e yakın şair ve bilim insanını sarayında toplamış, maddi ve manevi her türlü imkânı sağlamıştır.
Buna göre Gazneli Mahmut’un devlet adamlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olduğu
 • Gösterişli bir yaşam sürdüğü
 • Halifeliği ele geçirmek için çaba gösterdiği
 • Bilime ve sanatçılara önem verdiği
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

 • Haçlı Seferlerine zemin hazırlamıştır.
 • Türklerin batıya ilerleyişi hızlanmıştır.
 • Bizans Devleti’ne son verilmiştir.
 • Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir alınmıştır.
SORU 9

1040 yılında toplanan kurultay kararlarına göre, Tuğrul Bey devletin başına geçti. Tuğrul Bey yönetimi ele aldıktan sonra, adına hutbe okutup para bastırdı.
Tuğrul Bey’in kendi adına para bastırıp, hutbe okutmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hükümdar olduğunu ilan etmek
 • Ülkesinin zenginliğini göstermek
 • Halkına moral vermek
 • Halifeliğin gücünden faydalanmak
SORU 10

Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen;
I. Abbasi halifesini düşmanlarına karşı koruması
II. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması
III. İslamiyet’in yayılması için çalışılması
gelişmelerinden hangileri, Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 11

Büyük Selçuklu Devleti’nde; hastaların ücretsiz tedavi olacakları hastaneler, yolcuların ücretsiz konaklayacağı kervansaraylar, yoksullar için aşevleri yaptırılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Hukuk sistemlerinin oluştuğunun
 • Sosyal devlet anlayışının benimsendiğinin
 • Denizlerde üstünlük sağlandığının
 • Merkeziyetçi yönetime sahip olduklarının
SORU 12

Türk-İslam Devletleri’nde Müslüman olmayan vatandaşlardan, askerlikyapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öşür
 • Gümrük
 • Haraç
 • Cizye
SORU 13

Tıp sahasında en büyük eseri ElKanun fıt-Tıb adlı kitabı bulunan, Avrupa’da “Avicenna” diye tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazali
 • İbn-i Sina
 • El-Biruni
 • Farabî
SORU 14

909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlılar
 • Fatımîler
 • Memlükler
 • Abbasiler
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla ortaya çıkan devletlerden değildir?

 • Çağatay Hanlığı
 • Altın Orda
 • Emeviler
 • Kubilay Hanlığı
SORU 16

Dört Halife Dönemi ile Emevi Devleti karşılaştırıldığında yönetim açısından oluşan farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halifeliğin saltanata dönüşmesi
 • Hukukta dini kuralların geçerli olması
 • Halife seçiminde kabilelerin etkili olması
 • İslamı yaymak için fetihler yapılması
SORU 17

Büyük Selçuklu Devleti’nde ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması ile birlikte, bu topraklar etkin bir şekilde kullanılmak üzere geçici olarak halka dağıtılmıştır.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası ticareti geliştirmek
 • Ülkede birlik ve beraberliği sağ­lamak
 • Taht kavgalarının önüne geçmek
 • Üretimin artmasını sağlamak
SORU 18

Babür Devleti’nde Şah Cihan’ın eşiiçin yaptırdığı ve dünyanın en güzel mimari anıtlarından biri sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olcaytu Türbesi
 • Taç Mahal
 • Kayıtbay Külliyesi
 • Daru’l Hikme
SORU 19

Moğollar, Şamanizm, Budizm, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi farklı inançlara sahiptiler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Farklı kültürlerden etkilenmişlerdir.
 • Ticarete ve sanata önem vermiş­lerdir.
 • Devlet örgütlenmesini tamamlamışlardır.
 • Çeşitli inançlara baskı uygulamış­lardır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman Türk Devletlerinde eğitime ve bilime önem verildiğinin göstergesidir?

 • Kervansaray yaptırmaları
 • Yol ve köprü yaptırmaları
 • Han ve hamamlar yaptırmaları
 • Kütüphaneler ve medreseler açmaları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADCCDCACBDBBCADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Tarih 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?