GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 5 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın toplum ve insana kazandırdıkları arasında sayılamaz?

 • A) Toplumun gelişim ve değişimine öncülük eder.
 • B) Toplumları birbirine yaklaştırır.
 • C) İnsanların duygu ve düşüncelerinin zenginleşmesini sağlar.
 • D) Toplumların ekonomik yönden gelişimini hızlandırır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın amaçlarından biridir?

 • A) Yeniliklere engel olmak
 • B) Saltanatı kaldırmak
 • C) Devletin bütünlüğünü korumak
 • D) Yeni bir edebî anlayış ortaya koymak
SORU 3

1859’da Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan Telemak adlı eseri çevirmesiyle edebiyatımıza giren edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Roman
 • B) Tiyatro
 • C) Makale
 • D) Deneme
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı I. Dönem sanatçılarının amaçlarından değildir?

 • A) Toplumsal konuları ele almak
 • B) Parnasizm ve sembolizme bağlı kalmak
 • C) Hak, adalet gibi kavramları işlemek
 • D) Sade bir dil kullanmak
SORU 5

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

 • A) Şair Evlenmesi
 • B) Vatan yahut Silistre
 • C) Sahra
 • D) Eşber
SORU 6

Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarından biridir. Şiir, makale, yergi, mizah, antoloji alanlarında eserler vermiştir. Klasik nazım biçimleri içerisinde yeni düşünceler işlemiştir. “Harabat” adlı eseri Namık Kemal’le arasının bozulmasına yol açmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Recaizade Mahmut Ekrem
 • B) Ziya Paşa
 • C) İbrahim Şinasi
 • D) Muallim Naci
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının İkinci Dönemi’nin özelliklerden değildir?

 • A) “Sanat sanat içindir.” görüşü benimsenmiştir.
 • B) Romanda romantizmden realizme geçilmiştir.
 • C) Batı’dan alınan yeni nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • D) Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
SORU 8

8 ve 9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bu romanda yazar, Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmiştir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır. Romanın konusu gerçek hayattan alınmıştır. Eserin yazıldığı dönemlerde Bihruz Bey tipine sıkça rastlanmaktadır.

Bu parçanınya göre roman aşağıdaki akımların hangisinin etkisiyle yazılmıştır?

 • A) Realizm
 • B) Romantizm
 • C) Sembolizm
 • D) Klasisizm
SORU 9

Bu parçanında sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiralık Konak
 • B) Araba Sevdası
 • C) Aşk-ı Memnu
 • D) İntibah
SORU 10

• İlk yarı resmî gazete Ceride-i Havadis’tir.
• İlk sahnelenen tiyatro Gülnihal’dir.
• İlk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’tır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – D – D
 • B) D – Y – Y
 • C) D – Y – D
 • D) Y – Y – D
SORU 11

Türk edebiyatında ilklerin öncüsüdür. Edebiyatımızda ilk özel gazeteyi çıkaran, ilk makale ve atasözleri kitabını yazan kişidir. Başarılı bir şair ve yazar olmamasına karşın edebiyatımızın Batılılaşmasında emeği çok büyüktür.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbrahim Şinasi
 • B) Nabizade Nazım
 • C) Şemsettin Sami
 • D) Ahmet Vefik Paşa
SORU 12

Müştak Bey, davranış ve giyim ku şamından dolayı mahalle halkı tarafından sevilmemektedir. Şair tabiatlı, fakir Müştak Bey mahallesindeki Kumru Hanım’la evlenmek ister. Ziba Dudu aracı olur ve düğünü yapılır. Mahalleli Müştak Bey’e bir oyun oynar ve Kumru Hanım yerine onun yaşlı ve çirkin ablası Sakine Hanım’ı Müştak Bey’e nikâhlar.
Bu parçanında özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zavallı Çocuk
 • B) İçli Kız
 • C) Macera-yı Aşk
 • D) Şair Evlenmesi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisinin roman türünde eseri yoktur?

 • A) Namık Kemal
 • B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • C) İbrahim Şinasi
 • D) Samipaşazade Sezai
SORU 14

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi servetifünun edebiyatının oluşmasına zemin hazırlamıştır?

 • A) Namık Kemal
 • B) Recaizade Mahmut Ekrem
 • C) Mehmet Rauf
 • D) Ahmet Haşim
SORU 15

Noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şair Evlenmesi
 • B) İntibah
 • C) Araba Sevdası
 • D) Yaban
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönem sanatçılarından biridir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Abdülhak Hamit Tarhan
 • C) İbrahim Şinasi
 • D) Ziya Paşa
SORU 17

Tanzimat Dönemi romanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Konular genellikle günlük hayattan alınmıştır.
 • B) Romantizm ve realizmin etkileri görülür.
 • C) Teknik açıdan çok başarılı değildir.
 • D) Ziya Paşa ve İbrahim Şinasi dö nemin ünlü romancılarındandır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi sanatçılarının etkilendiği akımlardan değildir?

 • A) Romantizm
 • B) Klasisizm
 • C) Realizm
 • D) Sürrealizm
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • A) Ahmet Cevdet Paşa’nın tarih alanında çalışmaları vardır.
 • B) Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatrolarında toplumsal konuları ele almıştır.
 • C) Şemsettin Sami, dil ve sözlük çalışmalarıyla tanınmıştır.
 • D) Ahmet Vefik Paşa, uyarlama ve çevirileriyle tiyatronun gelişmesine katkıda bulunmuştur.
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Toplumların yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda ürettiği eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır.
 • B) Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.
 • C) Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç-gereçler, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
 • D) Yazı dilinde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCABCBDABCADCBABDDBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?