Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

II. Yenicilerden olan sanatçı şiiri, “İmgeye kapılarını sonuna kadar açarak edebî sanatlara özgürlük tanımak, sıradanlıktan ayrılmak, halk kültüründen uzaklaşmak, nükteden kaçmak, duyguya ve çağrışıma yaslanmak, olayı atmak, aydın azınlığa seslenmek’’ diye tanımlamıştır.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Asım Bezirci
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Cahit Külebi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biridir?

 • Orhan Seyfi Orhon
 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Melih Cevdet Anday
 • Mehmet Âkif Ersoy
Soru 3

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Turgut Uyar – Divan
 • Ahmet Kutsi Tecer – Halay Çeken Kızlar
 • Necip Fazıl Kısakürek – Lamelif
 • Kemalettin Kamu – Bingöl Çobanları
Soru 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikâye türünde eser vermemiştir?

 • Ömer Seyfettin
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Orhan Veli Kanık
Soru 5

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Ölüm
 • Özlem
 • Umut
REKLAM
Soru 6

________ yazdığı şiirlerle edebî gelenekten kopuşu getirdi. Şiirlerinde fütürizm, kübizm ve gerçeküstücülük akımlarını denemiştir. Sanatçı serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı­ nın önemli temsilcilerinden biridir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ercüment Behzat Lav
 • Arif Nihat Asya
 • Yavuz Bülent Bakiler
 • Orhan Veli Kanık
Soru 7

Kalkıp deftere baktı. 6 numarada Saliha Alakaş ile Ahmet Alakaş yazılıydı. Defteri kapadı. Günlük fişte 6 numaraya aynı adları yazdı. Bunlardan önce gelen adama bir ad düşündü. Kırk yıldır bir tek Zebercet bile kalmamıştı otelde. 5 numaraya “Zebercet Gezgin” yazdı.
Bu parçanında kısa bir bölümü verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuyucaklı Yusuf
 • Eylül
 • Sonsuz Panayır
 • Anayurt Oteli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi MillîEdebiyat zevk ve anlayışını sürdü ren şairler için söylenemez?

 • Sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
 • İmgeler, söz sanatları ve aşırı abartmalardan kaçınmışlardır.
 • Şiirlerinde aşk, sevgi, yurt ve memleket güzelliklerini işlemişlerdir.
 • “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalmışlardır.
Soru 9

Sanatçı toplumcu şairlerin önde gelenlerindendir. Türkü, masal ve ağıt gibi halk kültürü unsurlarından faydalanmıştır. Şiirleri birçok kişi tarafından bestelenmiştir. Şiirlerini “Hasretinden Prangalar Eskittim’’ adlı eserinde toplamıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet
 • Ahmet Arif
 • Rıfat Ilgaz
 • Enver Gökçe
Soru 10

Üç genç şair tarafından başlatılan bir şiir anlayışıdır. Kuralsızlığı kural edinmişlerdir. Ölçü, kafiye ve dörtlüğü şiirden uzaklaştırarak serbest şiir yazmışlardır. İroniye, alaycı tutuma ve mizahi ögelere sıkça yer vermişlerdir.
Bu parçanında sözü edilen şiir anlayı şı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garipçiler (I.Yeniciler)
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Öz şiir
Soru 11

Faruk Nafiz Çamlıbel’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairidir.
 • Anadolu’nun acısına yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halkı­mızın incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluşturmuştur.
 • Şiirde herhangi bir ölçüye bağlı kalmayı reddetmiştir.
 • Sade ve sanatsız bir anlatımı tercih etmiştir.
Soru 12

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Kokuya benzettim güller içinde
İnceciktir belin, hilaldir kaşın
Selviye benzettim dallar içinde

Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki nazım türlerinin hangisine örnektir?

 • Ağıt
 • Koçaklama
 • Taşlama
 • Güzelleme
Soru 13

Şiiri basitleştirerek duyguyu arka plana atan Garip anlayışına tepki olarak doğmuştur. Söyleyişte rahatlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşı soyutlamayı getirmişlerdir. Dadaizm ve sürrealizm akımları bu anlayışa kaynaklık eder.
Bu parçanında sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II.Yeniciler
 • Beş Hececiler
 • Öz şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
REKLAM
Soru 14

Sen benim nemsin
Rüyalarım mısın
Aşklarım mısın
Azaplarım mı?
Yoksa sen
Gece safası mısın içimdeki?

Bu dizeler içerik ve şekil bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır?

 • Öz şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • Yedi Meşaleciler
Soru 15

Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında hikâye ve romancılar toplumcu ger­ çekçi çizgiye yönelmişlerdir. Bu ger­çekçilik Meşrutiyet Dönemi Osmanlı toplumunun ve gerçeklerinin konu alındığı eserlerle aşılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu eserlere örnek gösterilemez?

 • Hüküm Gecesi
 • Sodom ve Gomore
 • Sinekli Bakkal
 • İstanbul Hatırası
Soru 16

Doğu edebiyatına özgü motiflerin kullanıldığı romanda, verilen her de­ ğer simgesel özellikler taşımaktadır. Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ına, Binbir Gece Masalları’na, Attar’ın Mantıku’t Tayr’ına, Mevlana’nın Mesnevi’sine kadar geleneksel metinlerin anlatım biçimleri romanın temelini oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu eser geleneksel anlatı türlerinden yararlanılarak ortaya konmuştur.
Bu parçanında tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni Hayat
 • Kara Kitap
 • Devlet Ana
 • Tutunamayanlar
Soru 17

Türk edebiyatında modern anlatım teknikleri, ruh bilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkati çeken romancılardan biridir. “Aylak Adam”daki başarısını geliştirerek sürdürmüştür.
Bu parçanında bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yusuf Atılgan
 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Adalet Ağaoğlu
Soru 18

Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • Semai nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır.
 • Aşk teması işlenmiştir.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için söylenemez?

 • “Aslolan şiirdir.” düşüncesi hâkimdir.
 • İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri kabul edilmiştir.
 • Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • İdeolojik şiir yazmak asıl amaçtır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale üyelerinden değildir?

 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Vasfi Mahir Kocatürk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBADDBACDACDBAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler