GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

İslam öncesinde Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı benimseyerek Allah’ın birliğine inanan kimseler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Müslüman
 • B) Ehl-i kitap
 • C) Mecusi
 • D) Hanif
SORU 2

Hz. Ayşe, Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlakı Kur’an’dır.” demiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Ayşe’nin bu sözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

 • A) Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti.
 • B) Sizin en hayırlınız ahlakça en gü­ zel olanınızdır.
 • C) İnsanların en hayırlısı Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.
 • D) Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakmamıştır.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in hayatıyla ilgili gü nümüz yazar ve eserlerinden biri değildir?

 • A) Mevlâna Şibli - Asr-ı Saadet
 • B) Vâkıdî - Kitabü’l Meğazi
 • C) M. Asım Köksal - İslam Tarihi
 • D) Muhammed Hamidullah - İslam Peygamberi
SORU 4

• Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlardır.
• Medine ve Taif’te yaşayanlar tarımla, Mekke’de yaşayanlar ise ticaretle meşgul olmuştur.
Bu şekilde hayat süren Araplar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Bedevî
 • B) Hadarî
 • C) Kabile
 • D) Mevali
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi soyları devam eden Araplara verilen isimlerden biri değildir?

 • A) Arab-ı bâide
 • B) Arab-ı bakiye
 • C) Arab-ı âribe
 • D) Arab-ı müsta’ribe
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasında yaygın olan dinlerden biri değildir?

 • A) Putperestlik
 • B) Yahudilik
 • C) Mecusilik
 • D) viens
SORU 7

Dayanışmanın gerekli olduğu çöl şartlarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda dış tehlikelere karşı koymak veya saldırı yapmak gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadarîlik
 • B) Bedevilik
 • C) Asabiyet
 • D) Kölelik
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasındaki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • A) Hürler
 • B) Tüccarlar
 • C) Mevali
 • D) Köleler
SORU 9

İslam öncesinde azat edilen kölelere denir. Kölelerle hürler arasında bir sınıftır. Bunlar köleler gibi alınıp satılmaz fakat hürler gibi de değildir.
Özellikleri verilen sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çiftçiler
 • B) Tüccarlar
 • C) İşçiler
 • D) Mevali
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi döneme ait sözlü edebiyat örnekleri arasında yer almaz?

 • A) Meseller
 • B) Darb-ı meseller
 • C) Mekâtip
 • D) Ahbâr
SORU 11

Sözlükte, yol ve hayat tarzı anlamlarına gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Tarih
 • B) Siyer
 • C) Fıkıh
 • D) Hadis
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin amcalarındandır?

 • A) Abdullah - Hâşim
 • B) Kasım- Ebu Bekir
 • C) Haris - Abbas
 • D) Abdulmuttalib - Halit
SORU 13

Yeğeni Muhammed’i kendi öz çocu­ ğu gibi severdi. Bir yere gittiği zaman onu da beraberinde götürürdü. O, ölümüne dek, kırk yıldan fazla Hz. Muhammed’e öz babası gibi davranmış, onu sevmiş ve yetişmesi için elinden geleni yapmıştır.
Hz. Peygamberin metinde bahsedilen yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Talib
 • B) Abdülmuttalib
 • C) Hamza
 • D) Ebu Leheb
SORU 14

Hz. Muhammed (sav.) kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul olmuş ve bu sayede bazı kazanımlar elde etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlardan biri değildir?

 • A) Sosyal yönü gelişmiş, iletişim kurma yollarını öğrenmiştir.
 • B) Toplumların örf ve adetleri hakkında bilgi sahibi olmuştur.
 • C) Hilfül fudul cemiyetinde yer almıştır.
 • D) Non
SORU 15

Hz. Muhammed’e (sav.) ilk vahiy nerede ve kaç yılında gelmiştir?

 • A) Mekke - 610
 • B) Medine - 610
 • C) Taif - 612
 • D) Hicaz - 612
SORU 16

“Fetretü’l-vahiy” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahyin insan doğasıyla uyumlu olması
 • B) İlk vahyin ardından bir süre vahiy gelmemesi
 • C) Vahyin Mekke’den sonra Medine’de devam etmesi
 • D) Vahyin Cebrail (a.s.) tarafından Hz. Muhammed’e iletilmesi
SORU 17

Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz?

 • A) Hz. Ali
 • B) eine / kein
 • C) Ömer b. Abdülaziz
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 18

Müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik sebepler
 • B) Kabileler arası rekabet
 • C) Ahiret inancından yoksun olmaları
 • D) Dini inançları ve atalarına olan bağlılık
SORU 19

Müslümanlara yönelik boykotun bitmesinden sonra Hz. Peygamber’i ve Müslümanları çok etkileyen iki önemli vefat olmuştur.
Bunlardan biri Ebu Talib’in, diğeri ise Hz. Hatice’nin vefatıdır.
Bu olayların geçekleştiği yıl İslam Tarihi’nde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • A) Hüzün yılı
 • B) Boykot yılı
 • C) Zorluklar yılı
 • D) Vüfut yılı
SORU 20

• Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
• Bakara suresinin son iki ayeti nâzil olmuştur.
• Şirke koşmamak koşuluyla ümmet-i Muhammed’in cennete gideceği müjdelenmiştir.
Bu müjdeler Hz. Muhammed’e (sav.) aşağıdaki kutsal gecelerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Regaib
 • B) Miraç
 • C) Berat
 • D) Kadir
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBADCBDCBCACABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?