GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de ensar ve muhacir arasındaki kardeşlik antlaşmasının sonuçlarından değildir?

 • A) Müslümanlar arasındaki kan davaları kaldırılmıştır.
 • B) Muhacirler, Medine’deki yaşamlarına daha kolay ve kısa sürede intibak etmişlerdir.
 • C) Ensar ile muhacirler arasında ortak kimlik oluşturulmuş, zihniyet birliği sağlanmıştır.
 • D) Kardeşlik anlayışı zamanla bütünmüminleri içine alan İslam kardeş liğine dönüşmüştür.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarından değildir?

 • A) İbadet
 • B) Devlet işlerinin görüşülmesi
 • C) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • D) Pozitif bilimlerin öğretilmesi
SORU 3

İslam toplumunda ilk nüfus sayımını aşağıdakilerden hangisi yaptırmıştır?

 • A) Hz. Muhammed (sav.)
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 4

I. Medine’de idari birliği sağlamak
II. Başka ülkelerle ticareti geliştirmek
III. Şehrin imarını sağlamak
IV. Toplumsal huzuru sağlamak
Numaralanmış ifadelerden hangileri Medine Sözleşmesi’nin yapılmasına gerekçe oluşturmuştur?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) Akabe Biatları
 • B) Mescid-i Nebi’nin inşası
 • C) Namaz için ezan okunması
 • D) Hz. Peygamber’in Hz. Aişe ile evlenmesi
SORU 6

Gazve, Hz. Peygamber’in katıldığı seferlere denir. İslam tarihçilerine göre Hz. Peygamber’in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve ger çekleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gazvelerden biri değildir?

 • A) Tebük
 • B) Batn-ı Nahle
 • C) Huneyn
 • D) Beni Kaynuka
SORU 7

İslam tarihinde Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Uhud
 • C) Hendek
 • D) Tebük
SORU 8

• Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
• Müslümanlardan yetmiş kişi şehit oldu.
• Savaş, müşriklerin galibiyeti ile sona erdi.
Sonuçları hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bedir
 • B) Hayber
 • C) Huneyn
 • D) Uhud
SORU 9

Çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırması nedeniyle “Ahzâb Gazvesi” olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhud
 • B) Hendek
 • C) Taif
 • D) Huneyn
SORU 10

Hudeybiye Barış Antlaşması öncesinde Hz. Osman elçi olarak gittiği Mekke’de bir müddet alıkonulmuş ve Müslümanların yanına dönmesi gecikmişti.
Bu durum onun öldürüldüğü yönünde haberlerin çıkmasına neden oldu. Bunun üzerine orada bulunan sahabe, bir savaş ihtimaline karşı, Hz. Peygamber’e müşriklerle ölünceye kadar savaşmaya söz verdiler.
Bu olay İslam Tarihi’nde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) I. Akabe biatı
 • B) II. Akabe biatı
 • C) Rıdvan biatı
 • D) Hudeybiye Biatı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için mektup gönderdiği ülkelerden biri değildir?

 • A) Mısır
 • B) İran
 • C) Bizans
 • D) Yemen
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethedilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Kureyşliler tehdit olmaktan tamamen çıkmıştır.
 • B) Müslümanlar çok miktarda ganimet elde ettiler.
 • C) Müşrikler dâhil Mekkelilerin çoğu müslüman olmuştur.
 • D) Mekke ve Kâbe, Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
SORU 13

Çok zor bir zamanda yapılmasından dolayı “Saatü’l-Üsre” olarak da bilinen sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tebük
 • B) Mute
 • C) Huneyn
 • D) Taif
SORU 14

I. Taif kuşatması
II. Kıblenin değişmesi
III. İslam’ın çağrı mektuplarının yollanması
IV. Kaynukaoğulları’nın Medine’den çıkarılması
Bu olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Il aime se coucher tôt
 • B) ma sœur
 • C) III-I-IV-II
 • D) IV-III-I-II
SORU 15

“De ki: Ben size, “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size “Ben bir meleğim” de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki: Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”
(En’âm suresi, 50. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerde Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • A) Ümmî
 • B) Beşeri
 • C) Nebevî
 • D) Ahlakı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arasında yer almaz?

 • A) İnsanları uyarmak
 • B) İslam’a davet etmek
 • C) Allah’ın emirlerini açıklamak
 • D) İnsanlara hidayet vermek
SORU 17

Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan farklı kılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahiy alması
 • B) Vefat etmesi
 • C) İbadetlerini yapması
 • D) Rızkını çalışarak elde etmesi
SORU 18

Hz. Muhammed’in (sav.) Safa Tepesi’ne çıkarak Mekkelilere “… Şayet ben size şu tepenin arkasında, şehri kuşatmak isteyen bir düşman ordusu gelip karargâh kurmuş desem, bana inanır mısınız?” demiş, onlar da “Sen asla yalan söylemedin,senin söyleyeceğin her şeye inanırız.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu olayda Hz. Muhammed (sav.), aşağıdaki eğitim öğretim metotlarından hangisini kullanmıştır?

 • A) anlatım
 • B) Tartışma
 • C) Soru-Cevap
 • D) Yaşayarak öğrenme
SORU 19

Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanlar için örnek oluşturmaz?

 • A) Akla önem vermesi
 • B) İyi bir kul olması
 • C) Adaletli olması
 • D) Ümmi olması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aile içindeki tutum ve davranışları arasında yer almaz?

 • A) Ev işlerine yardım etmiştir.
 • B) Eş ve çocuklarına karşı hoşgörülü ve adil olmuştur.
 • C) Toplumsal statü kazanmaları için gerekli imkânları hazırlamıştır.
 • D) Ailesine zaman ayırmaya ve onların sorunları ile ilgilenmeye özen göstermiştir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADABABADBCDBABBDACDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?