GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arkeoloji
 • B) Tarih
 • C) Coğrafya
 • D) Kronoloji
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

 • A) 19. yüzyıl Tarihi
 • B) Anadolu Tarihi
 • C) İktisat Tarihi
 • D) Dinler Tarihi
SORU 3

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hicri Takvim
 • B) Celali Takvim
 • C) Miladi Takvim
 • D) 12 Hayvanlı Türk takvimi
SORU 4

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

 • A) Yiyeceklerin pişirilmesi
 • B) Madenlerin kullanılması
 • C) Dokumacılığın gelişmesi
 • D) Mağaraların aydınlatılması
SORU 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Ateşin kullanılması
 • B) Taştan balta yapılması
 • C) Avcılığın yapılması
 • D) Tarım üretimine geçilmesi
SORU 6

Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlk Çağ
 • B) Orta Çağ
 • C) Tunç Çağı
 • D) Yakın Çağ
SORU 7

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • A) Yazı
 • B) Para
 • C) Senet
 • D) Çek
SORU 8

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.
Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Şehir devleti olarak yaşadıklarına
 • B) Tapınak mimarisinde geliştiklerine
 • C) Tarımda ilerlemiş olduklarına
 • D) Özgür düşüncenin ileri olduğuna
SORU 9

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

 • A) Deniz ticareti
 • B) Çinicilik
 • C) Müzik
 • D) Mimari
SORU 10

İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

 • A) Sene
 • B) Milat
 • C) Çağ
 • D) Yüzyıl
SORU 11

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • A) Mumyacılık
 • B) Hayvancılık
 • C) Dokumacılık
 • D) Ticaret
SORU 12

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

 • A) Hititler
 • B) İbraniler
 • C) Mısırlılar
 • D) Yunanlılar
SORU 13

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Saray mimarilerinin gelişmiş olduğuna
 • B) Ticaret ile uğraştıklarına
 • C) İnanç farklılıklarının olduğuna
 • D) Bilimde ilerlemiş olduklarına
SORU 14

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

 • A) Göçebe yaşama
 • B) Hayvancılığa
 • C) Bağımsız yaşamaya
 • D) Ölümden sonraki hayata
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

 • A) Geçim kaynaklarının hayvancılık olması
 • B) Gök Tanrı inancını benimsemeleri
 • C) Rahatlarına düşkün olmaları
 • D) Temizliğe önem vermeleri
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

 • A) Asya Hun Devleti
 • B) Avrupa Hun Devleti
 • C) Uygur Devleti
 • D) Kök Türk Devleti
SORU 17

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

 • A) Çin
 • B) Rus
 • C) Arap
 • D) Fars
SORU 18

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

 • A) Taht kavgaları
 • B) Mani dininin etkisi
 • C) Çinlilerle yapılan savaşlar
 • D) Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılması
SORU 19

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

 • A) Kuraklık
 • B) Hayvan hastalıkları
 • C) Nüfusun artması
 • D) Toprakların verimli olması
SORU 20

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

 • A) Karlukların Moğolların hâkimiyetine girmesine
 • B) Karlukların doğuya doğru göç etmelerine
 • C) Karlukların İslamiyet’i benimsemelerine
 • D) Karlukların başkentlerini taşımalarına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBACDABDACABCCADABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?