Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arkeoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Kronoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

 • 19. yüzyıl Tarihi
 • Anadolu Tarihi
 • İktisat Tarihi
 • Dinler Tarihi
Soru 3

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hicri Takvim
 • Celali Takvim
 • Miladi Takvim
 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
Soru 4

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

 • Yiyeceklerin pişirilmesi
 • Madenlerin kullanılması
 • Dokumacılığın gelişmesi
 • Mağaraların aydınlatılması
Soru 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Ateşin kullanılması
 • Taştan balta yapılması
 • Avcılığın yapılması
 • Tarım üretimine geçilmesi
REKLAM
Soru 6

Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Tunç Çağı
 • Yakın Çağ
Soru 7

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • Yazı
 • Para
 • Senet
 • Çek
Soru 8

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.
Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Şehir devleti olarak yaşadıklarına
 • Tapınak mimarisinde geliştiklerine
 • Tarımda ilerlemiş olduklarına
 • Özgür düşüncenin ileri olduğuna
Soru 9

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

 • Deniz ticareti
 • Çinicilik
 • Müzik
 • Mimari
Soru 10

İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

 • Sene
 • Milat
 • Çağ
 • Yüzyıl
Soru 11

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • Mumyacılık
 • Hayvancılık
 • Dokumacılık
 • Ticaret
Soru 12

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

 • Hititler
 • İbraniler
 • Mısırlılar
 • Yunanlılar
Soru 13

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Saray mimarilerinin gelişmiş olduğuna
 • Ticaret ile uğraştıklarına
 • İnanç farklılıklarının olduğuna
 • Bilimde ilerlemiş olduklarına
REKLAM
Soru 14

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

 • Göçebe yaşama
 • Hayvancılığa
 • Bağımsız yaşamaya
 • Ölümden sonraki hayata
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

 • Geçim kaynaklarının hayvancılık olması
 • Gök Tanrı inancını benimsemeleri
 • Rahatlarına düşkün olmaları
 • Temizliğe önem vermeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • Kök Türk Devleti
Soru 17

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

 • Çin
 • Rus
 • Arap
 • Fars
Soru 18

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

 • Taht kavgaları
 • Mani dininin etkisi
 • Çinlilerle yapılan savaşlar
 • Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılması
Soru 19

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

 • Kuraklık
 • Hayvan hastalıkları
 • Nüfusun artması
 • Toprakların verimli olması
Soru 20

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

 • Karlukların Moğolların hâkimiyetine girmesine
 • Karlukların doğuya doğru göç etmelerine
 • Karlukların İslamiyet’i benimsemelerine
 • Karlukların başkentlerini taşımalarına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACDABDACABCCADABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?