Bizi YouTube'den Takip Edin Bizi İnstagram'da Takip Edin
Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arkeoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Kronoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

 • 19. yüzyıl Tarihi
 • Anadolu Tarihi
 • İktisat Tarihi
 • Dinler Tarihi
Soru 3

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hicri Takvim
 • Celali Takvim
 • Miladi Takvim
 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
Soru 4

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

 • Yiyeceklerin pişirilmesi
 • Madenlerin kullanılması
 • Dokumacılığın gelişmesi
 • Mağaraların aydınlatılması
Soru 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Ateşin kullanılması
 • Taştan balta yapılması
 • Avcılığın yapılması
 • Tarım üretimine geçilmesi
SORU R
Soru 6

Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Tunç Çağı
 • Yakın Çağ
Soru 7

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • Yazı
 • Para
 • Senet
 • Çek
Soru 8

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.
Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Şehir devleti olarak yaşadıklarına
 • Tapınak mimarisinde geliştiklerine
 • Tarımda ilerlemiş olduklarına
 • Özgür düşüncenin ileri olduğuna
Soru 9

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

 • Deniz ticareti
 • Çinicilik
 • Müzik
 • Mimari
Soru 10

İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

 • Sene
 • Milat
 • Çağ
 • Yüzyıl
Soru 11

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • Mumyacılık
 • Hayvancılık
 • Dokumacılık
 • Ticaret
Soru 12

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

 • Hititler
 • İbraniler
 • Mısırlılar
 • Yunanlılar
Soru 13

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Saray mimarilerinin gelişmiş olduğuna
 • Ticaret ile uğraştıklarına
 • İnanç farklılıklarının olduğuna
 • Bilimde ilerlemiş olduklarına
SORU R
Soru 14

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

 • Göçebe yaşama
 • Hayvancılığa
 • Bağımsız yaşamaya
 • Ölümden sonraki hayata
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

 • Geçim kaynaklarının hayvancılık olması
 • Gök Tanrı inancını benimsemeleri
 • Rahatlarına düşkün olmaları
 • Temizliğe önem vermeleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • Kök Türk Devleti
Soru 17

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

 • Çin
 • Rus
 • Arap
 • Fars
Soru 18

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

 • Taht kavgaları
 • Mani dininin etkisi
 • Çinlilerle yapılan savaşlar
 • Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılması
Soru 19

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

 • Kuraklık
 • Hayvan hastalıkları
 • Nüfusun artması
 • Toprakların verimli olması
Soru 20

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

 • Karlukların Moğolların hâkimiyetine girmesine
 • Karlukların doğuya doğru göç etmelerine
 • Karlukların İslamiyet’i benimsemelerine
 • Karlukların başkentlerini taşımalarına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACDABDACABCCADABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?