Tarih 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayan kabileler arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
 • Siyasi birliğin kurulamamasına
 • Ticaretin önem kazanmasına
 • Sözlü edebiyatın gelişmesine
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Mekke’den Medine’ye hicretin nedenlerinden biri değildir?

 • Ticaret yollarına sahip olmak
 • Medine’yi merkez haline getirmek
 • İslamiyet’i daha rahat yaymak
 • Müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak
Soru 3

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını olumlu etkilemiştir?

 • Moğol istilası
 • Kerbela Olayı
 • Talas Savaşı
 • Sıffin Savaşı
Soru 4

Kudüs, Müslümanlar tarafından ilk kez hangi halife döneminde fethedilmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri’nden biri değildir?

 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Abbasiler
REKLAM
Soru 6

İslam mimarisinde camilerde mihrap ve minareyi oluşturan devlet aşağıdakilerin hangisidir?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Beni Ahmer Devleti
 • Endülüs Emevi Devleti
Soru 7

Abbasiler, Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • Halifeliğin saltanata dönüşmesine
 • İslam dünyasının Hristiyanlardan etkilenmesine
 • Görüş ayrılıklarının tamamen sona ermesine
 • İslamiyetin Arap olmayanlar arasında yayılmasının hızlanmasına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’ni sona erdiren olaydır?

 • Hz. Ali’nin şehit edilmesi
 • Abbasi Devleti’nin kurulması
 • Deve Olayının yaşanması
 • Mekke’ye hicret edilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nın yakın sonuçlarından biri değildir?

 • Mekkeliler savunmaya geçmiştir.
 • İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
 • Müslümanlar Mekke’yi ele geçirmişlerdir.
 • Müslümanlar taarruza geçmiş­lerdir.
Soru 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç karışıklardan biri değildir?

 • Deve Olayı
 • Sıffin Savaşı
 • Hakem Olayı
 • Moğol istilası
Soru 11

Aşağıdaki savaşlardan hangisiBüyük Selçuklu Devleti’nin kurulu şunda etkili olmuştur?

 • Talas Savaşı
 • Katvan Savaşı
 • Dandanakan Savaşı
 • Kösedağ Savaşı
Soru 12

• Afganistan’da kurulmuştur.
• Adını başkentinden almıştır.
• En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
Verilen bilgiler hangi Türk- İslam devletine aittir?

 • Selçuklular
 • Akhunlar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olarak kabul edilir?

 • Pasinler Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Talas Savaşı
 • Kösedağ Savaşı
REKLAM
Soru 14

Selçuklularda sultan çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiye hangi unvan verilmiştir?

 • Atabey
 • Şehzade
 • Melik
 • Emir
Soru 15

Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısındankurtaran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrul Bey
 • Alparslan
 • Selçuk Bey
 • Sencer
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Haçlı Seferleri sonucunda elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

 • Pusula
 • Barut
 • Kâğıt
 • Yazı
Soru 17

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait mimari bir eser yoktur?

 • Konya
 • İstanbul
 • Kayseri
 • Sivas
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?

 • Skolastik düşüncenin zayıflaması
 • Kiliseye olan güvenin sarsılması
 • Feodalite rejiminin zayıflaması
 • Akdeniz ticaretinin gelişmesi
Soru 19

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki ticareti olumsuz etkilemiştir?

 • Haçlı Seferleri
 • Sinop ve Antalya’nın fethi
 • Kervansarayların yapılması
 • Maden işlemeciliğinin gelişmesi
Soru 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Malların fiyatlarını belirlemek
 • Ahlaki ve mesleki eğitim vermek
 • Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak
 • Önemli devlet adamlarını atamak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACBDBDACDCCBAADBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?