GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayan kabileler arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • A) Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
 • B) Siyasi birliğin kurulamamasına
 • C) Ticaretin önem kazanmasına
 • D) Sözlü edebiyatın gelişmesine
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, Mekke’den Medine’ye hicretin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Ticaret yollarına sahip olmak
 • B) Medine’yi merkez haline getirmek
 • C) İslamiyet’i daha rahat yaymak
 • D) Müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak
SORU 3

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını olumlu etkilemiştir?

 • A) Moğol istilası
 • B) Kerbela Olayı
 • C) Talas Savaşı
 • D) Sıffin Savaşı
SORU 4

Kudüs, Müslümanlar tarafından ilk kez hangi halife döneminde fethedilmiştir?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ali
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri’nden biri değildir?

 • A) Karahanlılar
 • B) Gazneliler
 • C) Büyük Selçuklu Devleti
 • D) Abbasiler
SORU 6

İslam mimarisinde camilerde mihrap ve minareyi oluşturan devlet aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Abbasiler
 • B) Emeviler
 • C) Beni Ahmer Devleti
 • D) Endülüs Emevi Devleti
SORU 7

Abbasiler, Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • A) Halifeliğin saltanata dönüşmesine
 • B) İslam dünyasının Hristiyanlardan etkilenmesine
 • C) Görüş ayrılıklarının tamamen sona ermesine
 • D) İslamiyetin Arap olmayanlar arasında yayılmasının hızlanmasına
SORU 8


Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’ni sona erdiren olaydır?

 • A) Hz. Ali’nin şehit edilmesi
 • B) Abbasi Devleti’nin kurulması
 • C) Deve Olayının yaşanması
 • D) Mekke’ye hicret edilmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nın yakın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Mekkeliler savunmaya geçmiştir.
 • B) İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
 • C) Müslümanlar Mekke’yi ele geçirmişlerdir.
 • D) Müslümanlar taarruza geçmiş­ lerdir.
SORU 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç karışıklardan biri değildir?

 • A) Deve Olayı
 • B) Sıffin Savaşı
 • C) Hakem Olayı
 • D) Moğol istilası
SORU 11

Aşağıdaki savaşlardan hangisiBüyük Selçuklu Devleti’nin kurulu şunda etkili olmuştur?

 • A) Talas Savaşı
 • B) Katvan Savaşı
 • C) Dandanakan Savaşı
 • D) Kösedağ Savaşı
SORU 12

• Afganistan’da kurulmuştur.
• Adını başkentinden almıştır.
• En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
Verilen bilgiler hangi Türk- İslam devletine aittir?

 • A) Selçuklular
 • B) Akhunlar
 • C) Gazneliler
 • D) Karahanlılar
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olarak kabul edilir?

 • A) Pasinler Savaşı
 • B) Malazgirt savaşı
 • C) Talas Savaşı
 • D) Kösedağ Savaşı
SORU 14

Selçuklularda sultan çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiye hangi unvan verilmiştir?

 • A) Atabey
 • B) Şehzade
 • C) Melik
 • D) Emir
SORU 15

Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısındankurtaran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tuğrul Bey
 • B) Alparslan
 • C) Selçuk Bey
 • D) Sencer
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Haçlı Seferleri sonucunda elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

 • A) Pusula
 • B) Barut
 • C) Kâğıt
 • D) Yazı
SORU 17

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait mimari bir eser yoktur?

 • A) Konya
 • B) İstanbul
 • C) Kayseri
 • D) Sivas
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?

 • A) Skolastik düşüncenin zayıflaması
 • B) Kiliseye olan güvenin sarsılması
 • C) Feodalite rejiminin zayıflaması
 • D) Akdeniz ticaretinin gelişmesi
SORU 19

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki ticareti olumsuz etkilemiştir?

 • A) Haçlı Seferleri
 • B) Sinop ve Antalya’nın fethi
 • C) Kervansarayların yapılması
 • D) Maden işlemeciliğinin gelişmesi
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Malların fiyatlarını belirlemek
 • B) Ahlaki ve mesleki eğitim vermek
 • C) Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak
 • D) Önemli devlet adamlarını atamak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBDBDACDCCBAADBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?