Tarih 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

XII. yüzyıl sonlarında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İznik Rum İmparatorluğu
 • Trabzon Rum İmparatorluğu
 • Bizans İmparatorluğu
 • Türkiye Selçuklu Devleti
Soru 2

Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin kolaylaştırıcı etkisi yoktur?

 • Ele geçirilen bölgelerdeki halka adil davranılması
 • Bizans’ın zayıf durumda olması
 • Diğer Türk beyliklerine göre nüfusunun daha az olması
 • Gaza ve cihat anlayışına önem verilmesi
Soru 3

Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Balkanlara kesin olarak yerleşmiştir?

 • Varna
 • Çirmen
 • Sırp Sındığı
 • II. Kosova
Soru 4

Kuruluş döneminde Osmanlılar diğer Türk beylikleri ile savaşmaktan kaçınmışlardır. Fetih hareketlerini Bizans ve Balkanlar yönünde yoğunlaştırmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin izlediği bu tutum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Batı yönünde genişleme politikası izlediklerinin
 • Anadolu’da siyasi birlik istemediklerinin
 • Baharat yolunu ele geçirmeye çalıştıklarının
 • Gaza ve cihat politikasını terk ettiklerinin
Soru 5

Edirne’yi fethederek burayı devletinbaşkenti yapan Osmanlı padi şahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murat
 • I. Mehmet
 • Osman Bey
 • Yıldırım Bayezid
REKLAM
Soru 6

I. Koyunhisar
II. Pelekanon
III. Ankara
Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangilerini Bizans ordusuyla yapmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki yerlerden hangisi Fatih Dönemi’nde Osmanlı topraklarına katılmıştır?

 • Rodos Adası
 • Belgrad
 • İstanbul
 • Bursa
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetleri aşağıdaki hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır?

 • Karamanoğulları
 • Karesioğulları
 • Saruhanoğulları
 • Aydınoğulları
Soru 9

I. Süleyman Fransızlara kapitülasyonlar verirken, Avrupa’da siyasi açıdan güçlü olmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilmesinin ekonomik amaçları arasında yer almaz?

 • Osmanlı tüccarların etkinliğini artırmak
 • Akdeniz ticaretini canlandırmak
 • Coğrafi keşiflerin ekonomik olumsuzluklarının etkisini azaltmak
 • Avrupa’da Osmanlıya karşı Hristiyan birliğinin kurulmasını engellemek
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan, hazineden sorumlu Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Defterdar
 • Nişancı
 • Kaptanıderya
 • Kazasker
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin yönetildiği Topkapı Sarayı’nda Enderun Okulu açılmıştır. Enderun, Osmanlı Devlet hayatına çok sayıda veziriazam, vezir ve yüksek dereceli devlet adamı yetiştirmiştir.
Enderun okulunun açılması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Laik eğitim anlayışının gelişmesi
 • Askeri harcamaların azaltılması
 • Devlet adamlarının iyi eğitim alması
 • Hazineye gelir sağlanması
Soru 12

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Keşfedilen kıtalara göçlerin ya şanması
 • Dünya ile ilgili bilimsel gerçeklere ulaşılması
 • Yeni bitki ve türlerin tanınması
 • Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Soru 13

Aşağıdaki savaşların hangisiyle devlet hazinesi zenginleşmiş, aynı zamanda halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

 • Otlukbeli
 • Ridaniye
 • Çaldıran
 • Mohaç
REKLAM
Soru 14

Kişilerin sahip oldukları menkul ve gayrimenkul malların tamamı veya bir kısmını halkın yararına sunmasıyla ortaya çıkan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vâkıf
 • Veraset
 • Yönetim
 • İltizam
Soru 15

Aşağıdaki sanat dallarından hangisi diğerlerine göre, Osmanlı Devleti’nde gelişme gösterememiştir?

 • Hat
 • Heykelcilik
 • Minyatür
 • Çinicilik
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zitvatorok
 • Amasya
 • Yaş
 • İstanbul
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde Duraklama Döneminde ıslahat hareketleri, aşağıdaki hangi alanda yoğunlaşmıştır?

 • Ticari
 • Sosyal
 • Yönetim
 • Askeri
Soru 18

Fatih Sultan Mehmet zamanında Ayasofya Müderrisliğine atanan, matematik ve astronomiyle ilgili kitapları bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
 • Âşık Paşazade
 • Takiyüddin Mehmet
Soru 19

Avrupa’da XVII. yüzyılda aşağıdaki hangi devletin varlığından söz edilemez?

 • Bizans
 • İngiltere
 • Fransa
 • Avusturya
Soru 20

El yazması kitapları süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Çinicilik
 • Tezhip
 • Kakmacılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDAABCBDACDBABADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?