GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

 • A) Hümanizm
 • B) Merkantilizm
 • C) Milliyetçilik
 • D) Rönesans
SORU 2

İngiltere, Amerika’nın bağımsızlı ğını aşağıdaki hangi antlaşmayla kabul etmiştir?

 • A) Versay
 • B) Londra
 • C) Paris
 • D) Berlin
SORU 3

Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1878 Berlin Kongresi
 • B) 1876 İstanbul Konferansı
 • C) 1841 Londra Sözleşmesi
 • D) 1815 Viyana Kongresi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

 • A) Kâğıt fabrikasının açılması
 • B) Enderun Mektebinin açılması
 • C) İlk defa çiçek aşısının uygulanması
 • D) İlk Türk matbaasının açılması
SORU 5

Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

 • A) 31 Mart Olayı
 • B) Sırp İsyanı
 • C) Patrona Halil İsyanı
 • D) Kabakçı Mustafa İsyanı
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

 • A) Fransız İhtilali’nin
 • B) Haçlı Seferleri’nin
 • C) Rönesans Hareketleri’nin
 • D) Sanayi İnkılabı’nın
SORU 7

Avrupa başkentlerine ilk kez daimi elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) III. Selim
 • B) I. Ahmet
 • C) II. Mahmut
 • D) IV. Murat
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı gibi okulların açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

 • A) Malı
 • B) Askeri
 • C) Hukuk
 • D) Siyasi
SORU 9

II. Mahmut Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ülkede çıkan isyanlar son bulmuştur.
 • B) Dış baskılara engel olmuştur.
 • C) İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.
 • D) Yenilik hareketlerinin önündeki engel kalkmıştır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

 • A) Kırım
 • B) Bulgaristan
 • C) Yunanistan
 • D) Sırbistan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

 • A) Panslavizm politikasını yaymak
 • B) Balkanlardaki isyanları desteklemek
 • C) Karadeniz’e inmek
 • D) Zengin kaynaklara sahip Orta Asya’ya doğru genişlemek
SORU 12

Avrupa’da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya-İtalya
 • B) İspanya-Portekiz
 • C) Fransa-Rusya
 • D) Fransa-İngiltere
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • A) Islahat Fermanı
 • B) Kanuni Esasi
 • C) Tanzimat Fermanı
 • D) Kapitülasyonlar
SORU 14

Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sırp ayaklanmalarını desteklemek
 • B) Boğazları ele geçirmek
 • C) Ticari ayrıcalıklar elde etmek
 • D) Yunanistan’ın bağımsızlığını sağ lamak
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

 • A) Islahat Fermanı
 • B) Panslavizm hareketleri
 • C) Tanzimat Fermanı
 • D) Meşrutiyetin ilanı
SORU 16

Osmanlı Devleti için çok ağır hü kümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya kamuoyuna taşındığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bükreş
 • B) Uşi
 • C) Berlin
 • D) Yaş
SORU 17

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurup özellikle Doğu Anadolu’da isyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arnavutlar
 • B) Ermeniler
 • C) Rumlar
 • D) Sırplar
SORU 18

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

 • A) Sömürgecilik
 • B) Osmanlıcılık
 • C) Türkçülük
 • D) İslamcılık
SORU 19

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan ve daha sonra ülke yönetimindesöz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Felah-ı Vatan
 • B) Ahrar
 • C) İttihat-ı İslam
 • D) İttihat ve Terakki
SORU 20

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hicaz
 • B) Kanal
 • C) Irak
 • D) Çanakkale
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCDABCACABDBCBADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?