Tarih 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

 • Hümanizm
 • Merkantilizm
 • Milliyetçilik
 • Rönesans
Soru 2

İngiltere, Amerika’nın bağımsızlı ğını aşağıdaki hangi antlaşmayla kabul etmiştir?

 • Versay
 • Londra
 • Paris
 • Berlin
Soru 3

Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1878 Berlin Kongresi
 • 1876 İstanbul Konferansı
 • 1841 Londra Sözleşmesi
 • 1815 Viyana Kongresi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

 • Kâğıt fabrikasının açılması
 • Enderun Mektebinin açılması
 • İlk defa çiçek aşısının uygulanması
 • İlk Türk matbaasının açılması
Soru 5

Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

 • 31 Mart Olayı
 • Sırp İsyanı
 • Patrona Halil İsyanı
 • Kabakçı Mustafa İsyanı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

 • Fransız İhtilali’nin
 • Haçlı Seferleri’nin
 • Rönesans Hareketleri’nin
 • Sanayi İnkılabı’nın
Soru 7

Avrupa başkentlerine ilk kez daimi elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 • III. Selim
 • I. Ahmet
 • II. Mahmut
 • IV. Murat
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı gibi okulların açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

 • Mali
 • Askeri
 • Hukuk
 • Siyasi
Soru 9

II. Mahmut Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülkede çıkan isyanlar son bulmuştur.
 • Dış baskılara engel olmuştur.
 • İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.
 • Yenilik hareketlerinin önündeki engel kalkmıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

 • Kırım
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Sırbistan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

 • Panslavizm politikasını yaymak
 • Balkanlardaki isyanları desteklemek
 • Karadeniz’e inmek
 • Zengin kaynaklara sahip Orta Asya’ya doğru genişlemek
Soru 12

Avrupa’da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya-İtalya
 • İspanya-Portekiz
 • Fransa-Rusya
 • Fransa-İngiltere
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • Islahat Fermanı
 • Kanuni Esasi
 • Tanzimat Fermanı
 • Kapitülasyonlar
REKLAM
Soru 14

Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırp ayaklanmalarını desteklemek
 • Boğazları ele geçirmek
 • Ticari ayrıcalıklar elde etmek
 • Yunanistan’ın bağımsızlığını sağ lamak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

 • Islahat Fermanı
 • Panslavizm hareketleri
 • Tanzimat Fermanı
 • Meşrutiyetin ilanı
Soru 16

Osmanlı Devleti için çok ağır hü kümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya kamuoyuna taşındığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bükreş
 • Uşi
 • Berlin
 • Yaş
Soru 17

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurup özellikle Doğu Anadolu’da isyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Ermeniler
 • Rumlar
 • Sırplar
Soru 18

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

 • Sömürgecilik
 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • İslamcılık
Soru 19

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan ve daha sonra ülke yönetimindesöz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felah-ı Vatan
 • Ahrar
 • İttihat-ı İslam
 • İttihat ve Terakki
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hicaz
 • Kanal
 • Irak
 • Çanakkale
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCDABCACABDBCBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?