Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören bir inançtır. Tüm dinleri ve dolayısıyla onların tanrılarını kesin olarak reddeder. Bu inanca sahip kimseler, görülebilenin ardındaki hakikatin yakalanamayacağını savunurlar.
Hakkında bilgi verilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Politeizm
 • Gnostizm
 • Agnostizm
 • Ateizm
Soru 2

Aşağıdaki din tanımlarından hangisi İslam âlimlerine aittir?

 • Tabiatüstü varlıklarla kurulan iliş­kidir.
 • İnsanın Allah tarafından kuşatılı­şıdır.
 • İnsan hayatına anlam kazandıran, değerler hiyerarşisinde ona yol gösteren, anlamı insanı hem aşan hem de içine alan kutsal bir düzene inanmaktır.
 • Akıl sahibi insanları, özgür iradeleriyle dünyada iyiye, doğruya, güzele; ahirette ise ebedi mutluluğa ulaştırmayı amaçlayan ilahi kanunlar bütünüdür.
Soru 3

Dinlerin ifade ettiği biçimde, evreni yaratan ve yasalarını belirleyen, irade sahibi olan, her şeyi yapma, bilme ve görme kudretinde olan, insanlara hayatı bahşeden bir varlığa inanmayan bununla birlikte peygamberi ve ahiret inançlarını da kabul etmeyen kişidir.
Bu düşünceye sahip bir kimse aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Politeist
 • Gnostist
 • Agnostist
 • Ateist
Soru 4

I. Din, toplumsal dayanışmayı sağ­ lar.
II. Din, insanın kendine güvenini artırır.
III. Din, insanları ortak bir paydada birleştirir.
IV. Din, bireyin yeryüzündeki anlam arayışına cevap verir.
Bunlardan hangileri dinin bireysel yararlarındandır?

 • I ve III
 • II ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 5

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır?

 • Fetiş: Mana gücüne sahip olan yerlerin ve kişilerin dokunulmazlığıdır.
 • Şaman: Mana gücüne sahip ruhlarla bağlantı kuran ve ayinleri yöneten kişidir.
 • Totem: Kabilelerin kan bağı ile bağlı olduğuna inandıkları hayvan, bitki veya cansız varlıklardır.
 • Mana: Kabile tarafından önemli kabul edilen varlıklarda veya ki­şilerde olduğuna inanılan gizemli güçtür.
REKLAM
Soru 6

Çin’in en eski dinlerindendir. Kurucusu Lao Tzu’ dur. Din adamlarına rahip denir. Bu dine göre insan raks ve sarhoşlukla vecde ulaşabilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konfüçyanizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Budizm
Soru 7

Uzakdoğu dinlerinde önemli biryeri olan “Karma” kavramının tanı mı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanrının insan vücudunda bedenlenmesidir.
 • İnsanın en yüce varlığa ulaşması için yaptığı tüm davranışlardır.
 • Evrenin yenileme ve telafi etmeye yarayan bir denge ortaya çıkarma gücüdür.
 • Kişinin hayatında yaptığı, düşündüğü, hissettiği bütün davranış­ların sonucunda ölümden sonra dünyaya tekrar gelmesidir.
Soru 8

İsrafil’in Sur’a üflemesiyle baş layan, dirilme ve hesap gibi merhalelerden oluşan, ölümsüz bir hayatı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berzah
 • Ahiret
 • Kabir
 • Mahşer
Soru 9

• Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
• Hinduizm’deki kast sistemine bir tepki olarak doğmuştur.
• Hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir inançtır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 10

“... Ol der, o da olur.”
(Yasin suresi, 82. ayet)
Bu ayet Allah’ın subuti sıfatlarından hangisine işaret eder?

 • Hayat
 • Basar
 • Tekvin
 • İlim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın getirdiği dine verilen isimlerden değildir?

 • Hristiyanlık
 • İsevilik
 • Nasranilik
 • İbranilik
Soru 12

Bir dinde veya inançta bulunan ve inanılması gereken konulara şüpheye yer vermeyecek bir şekilde inanmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman
 • Şehadet
 • Ahlâk
 • İbadet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin sembolüdür?

 • Aslan başlı ejderha
 • Altı köşeli yıldız
 • Altın kadeh
 • Hilal
REKLAM
Soru 14

I. Caynizm
II. Budizm
III. Şintoizm
IV. Hristiyanlık
Numaralanmış dinlerden hangileri milli dinlerdendir?

 • I ve II
 • II ve IV.
 • I ve III
 • III ve IV.
Soru 15

“Allah’ın yarattıklarına benzememesi” anlamına gelen zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıdem
 • Vahdaniyet
 • Kıyam bi nefsihi
 • Muhalefetün lil havadis
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?

 • Fatiha’dan sonra gizlice amin demek
 • Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek
 • Farz olan namazlar için ezan ve kamet getirmek
 • İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak
Soru 17

I. Cuma namazı
II. Vitir namazı
III. Cenaze namazı
IV. Teravih namazı
Numaralanmış namazlardan farz olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 18

Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?

 • 15
 • 17
 • 20
 • 27
Soru 19

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı...”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Sabırlı olmayı öğretir.
 • Beden ile yapılan bir ibadettir.
 • Ramazan ayında farz kılınmıştır.
 • İslam’dan önce de farz olan bir ibadettir.
Soru 20

İslam’da bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için sahip olması gereken mal veya paranınmiktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehir
 • Fidye
 • Nisab
 • Fitre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDBABCBACDABCDBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?