Temel Dini Bilgiler 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, telkin fısıldama gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Cebrail’in peygamberlere getirdiği ilahi bilgilerdir.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • İlham
 • Hikmet
 • Sezgi
SORU 2

Yüce Allah, gönderdiği peygamberlerine insanlara doğru yolu gösterecek sahifeler ve kitaplar vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendisine sahife verilen peygamberler arasında yer almaz?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Âdem
 • Hz. İdris
SORU 3

I. Evrenseldir.
II. Sadece ahlaki konular yer alır.
III. Hz. Peygamber döneminde yazılmamıştır.
IV. Kendinden önce gelen vahiylerin aslını doğrular.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili bu bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I ve IV.
SORU 4

• Hz. Peygamber’in, müşriklerin ve ehli kitabın sorularına cevap verebilmesini ve ortaya çıkan bazı problemleri kolaylaştırmasını sağlamıştır.
• Ayetlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmıştır.
• Yazılıp ezberlenmesi dolayısıyla korunması daha kolay olmuştur.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

 • Kur’an niçin ayet ayet, sure sure indirilmiştir?
 • Kur’an’ın evrensel nitelikleri nelerdir?
 • Kur’an niçin ezberlenmiştir.?
 • Kur’an nasıl korunmuştur?
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ilgili kavramlardan biri değildir?

 • Ayet
 • Hizb
 • Cüz
 • Hatim
SORU R
SORU 6

Sözlükte onluk anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten oluşan özel işaretlerle ayrılmış kısımlara denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tertîl
 • Aşîr
 • Mukabele
 • Hatim
SORU 7

“O müminler boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler.” “Onlar ki namuslarını korurlar.” (Mü’minûn suresi, 3 ve 5. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Ahiret
SORU 8

I. Habeşistan’a Hicret
II. Bedir Savaşı
III. Hudeybiye Antlaşması
IV. Müslümanlara boykot uygulanması
Bu olaylardan hangileri Medine Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

 • I ve III
 • II ve III
 • I ve IV.
 • II ve IV.
SORU 9

Allah, insanları kendisini tanıması ve tanıtması için yaratmıştır. İnsan,aklı sayesinde her şeyin bir yaratıcısının olması gerektiğini sezebilir. Çevresinde olan olayların tesadüfen olmadığını fark edebilir. Fakat yaratılış amacını, dünyaya neden geldiğini ve Yaradan’ına nasıl ibadet edece ğini bilemez. Allah insana yaratılış amacını bildirmek ve kendisini tanıtmak için peygamberler göndermiştir.
Bu paragrafı en iyi ifade eden başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ı Bilmenin Önemi
 • Evrenin Yaratılış Amacı
 • İnsanın Yaratılışının Amacı
 • İnsanlığın Peygamberlere Olan İhtiyacı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak niteliklerinden değildir?

 • Tebliğ
 • Fetanet
 • Riyaset
 • Emanet
SORU 11

Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, hâl, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in söz, davranış ve takrirlerine denir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siret
 • Sünnet
 • Şemail
 • Hilkat
SORU 12

Başkalarının görüşünü ve fikirlerini kabul etmez, onlarla iş birliği yapmaktan kaçınır, bilgi alış verişinde bulunmaz. Başkalarına yardım etmez. İnsanları küçümser.
Bu şekilde hareket eden biri aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine sahiptir?

 • Yalan
 • Gıybet
 • Kibir
 • İftira
SORU 13

“İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günah işleyerek ele geçirmek için iş başındakilere yedirerek mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hırsızlık
 • Haset
 • Dolandırıcılık
 • Rüşvet
SORU 14

Bir kimsenin ardından duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler söylemeye veya onu küçültücü hareketler yapmaya ne denir?

 • Gıybet
 • İftira
 • Kötü zan
 • Yalan
SORU 15

Hz. Peygamber bir gün pazarı dolaşırken tezgâhlardan birinde buğday yığını görür. Yaklaşır ve elini buğdayın içine daldırır. Bakar ki, buğdayın üst kısmı kuru, altı kısmı yaş. Satıcıya sorar: “Alıcıya bunun böyle olduğunu söylüyor musun?” Adam ‘hayır’ deyince, Hz. Peygamber tüccara bunu alıcılara söylemesi gerektiğini belirtir ve “Aldatan bizden değildir” buyurur.
Bu olayda yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gıybet etmek
 • Hile yapmak
 • Kibirlenmek
 • İftira etmek
SORU 16

• Hz. Peygamber’in söz ve öğretilerini, davranış ve uygulamalarını konu edinir.
• İslam dininin doğru anlaşılmasında ve öğrenilmesinde son derece önemlidir.
• Bireylerin ahlaki kişiliğe kavuşmalarında zengin bir kaynaktır.
Bazı özellikleri verilen temel İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Tasavvuf
 • Hadis
SORU 17

• Mükellefiyetle ilgili kavramları bilmek
• İbadetlerin yapılışlarını öğretmek
• İnsanın temel hak ve hürriyetlerini fark ettirmek
Bazı amaçları verilen İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Hadis
 • Tasavvuf
 • Tefsir
SORU R
SORU 18

• Ebu Bekir er-Râzi
• Ebu’l-Kasım ez-Zehravî
• İbn-i Sina
Bu âlimler aşağıdaki alanlardan hangisiyle tanınmışlardır?

 • Astronomi
 • Felsefe
 • Matematik
 • Tıp
SORU 19

Batı’da “Avicenna” adıyla tanınan Müslüman âlim kimdir?

 • Ali Kuşçu
 • Farabî
 • İbn-i Sina
 • İbn Rüşd
SORU 20

“... Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın.”
(Cum’a suresi, 10. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Çevre temizliği
 • Çalışmak ve helal kazanç
 • Üretimde estetiğin önemi
 • Bilimsel çalışmaların önemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCADBCBDCBCDABDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %40. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler