Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, telkin fısıldama gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Cebrail’in peygamberlere getirdiği ilahi bilgilerdir.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vahiy
 • İlham
 • Hikmet
 • Sezgi
Soru 2

Yüce Allah, gönderdiği peygamberlerine insanlara doğru yolu gösterecek sahifeler ve kitaplar vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendisine sahife verilen peygamberler arasında yer almaz?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Âdem
 • Hz. İdris
Soru 3

I. Evrenseldir.
II. Sadece ahlaki konular yer alır.
III. Hz. Peygamber döneminde yazılmamıştır.
IV. Kendinden önce gelen vahiylerin aslını doğrular.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili bu bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I ve IV.
Soru 4

• Hz. Peygamber’in, müşriklerin ve ehli kitabın sorularına cevap verebilmesini ve ortaya çıkan bazı problemleri kolaylaştırmasını sağlamıştır.
• Ayetlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmıştır.
• Yazılıp ezberlenmesi dolayısıyla korunması daha kolay olmuştur.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

 • Kur’an niçin ayet ayet, sure sure indirilmiştir?
 • Kur’an’ın evrensel nitelikleri nelerdir?
 • Kur’an niçin ezberlenmiştir.?
 • Kur’an nasıl korunmuştur?
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ilgili kavramlardan biri değildir?

 • Ayet
 • Hizb
 • Cüz
 • Hatim
REKLAM
Soru 6

Sözlükte onluk anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten oluşan özel işaretlerle ayrılmış kısımlara denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tertîl
 • Aşîr
 • Mukabele
 • Hatim
Soru 7

“O müminler boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler.” “Onlar ki namuslarını korurlar.” (Mü’minûn suresi, 3 ve 5. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Ahiret
Soru 8

I. Habeşistan’a Hicret
II. Bedir Savaşı
III. Hudeybiye Antlaşması
IV. Müslümanlara boykot uygulanması
Bu olaylardan hangileri Medine Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

 • I ve III
 • II ve III
 • I ve IV.
 • II ve IV.
Soru 9

Allah, insanları kendisini tanıması ve tanıtması için yaratmıştır. İnsan,aklı sayesinde her şeyin bir yaratıcısının olması gerektiğini sezebilir. Çevresinde olan olayların tesadüfen olmadığını fark edebilir. Fakat yaratılış amacını, dünyaya neden geldiğini ve Yaradan’ına nasıl ibadet edece ğini bilemez. Allah insana yaratılış amacını bildirmek ve kendisini tanıtmak için peygamberler göndermiştir.
Bu paragrafı en iyi ifade eden başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ı Bilmenin Önemi
 • Evrenin Yaratılış Amacı
 • İnsanın Yaratılışının Amacı
 • İnsanlığın Peygamberlere Olan İhtiyacı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak niteliklerinden değildir?

 • Tebliğ
 • Fetanet
 • Riyaset
 • Emanet
Soru 11

Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, hâl, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in söz, davranış ve takrirlerine denir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siret
 • Sünnet
 • Şemail
 • Hilkat
Soru 12

Başkalarının görüşünü ve fikirlerini kabul etmez, onlarla iş birliği yapmaktan kaçınır, bilgi alış verişinde bulunmaz. Başkalarına yardım etmez. İnsanları küçümser.
Bu şekilde hareket eden biri aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine sahiptir?

 • Yalan
 • Gıybet
 • Kibir
 • İftira
Soru 13

“İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günah işleyerek ele geçirmek için iş başındakilere yedirerek mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hırsızlık
 • Haset
 • Dolandırıcılık
 • Rüşvet
REKLAM
Soru 14

Bir kimsenin ardından duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler söylemeye veya onu küçültücü hareketler yapmaya ne denir?

 • Gıybet
 • İftira
 • Kötü zan
 • Yalan
Soru 15

Hz. Peygamber bir gün pazarı dolaşırken tezgâhlardan birinde buğday yığını görür. Yaklaşır ve elini buğdayın içine daldırır. Bakar ki, buğdayın üst kısmı kuru, altı kısmı yaş. Satıcıya sorar: “Alıcıya bunun böyle olduğunu söylüyor musun?” Adam ‘hayır’ deyince, Hz. Peygamber tüccara bunu alıcılara söylemesi gerektiğini belirtir ve “Aldatan bizden değildir” buyurur.
Bu olayda yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gıybet etmek
 • Hile yapmak
 • Kibirlenmek
 • İftira etmek
Soru 16

• Hz. Peygamber’in söz ve öğretilerini, davranış ve uygulamalarını konu edinir.
• İslam dininin doğru anlaşılmasında ve öğrenilmesinde son derece önemlidir.
• Bireylerin ahlaki kişiliğe kavuşmalarında zengin bir kaynaktır.
Bazı özellikleri verilen temel İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Tasavvuf
 • Hadis
Soru 17

• Mükellefiyetle ilgili kavramları bilmek
• İbadetlerin yapılışlarını öğretmek
• İnsanın temel hak ve hürriyetlerini fark ettirmek
Bazı amaçları verilen İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkıh
 • Hadis
 • Tasavvuf
 • Tefsir
Soru 18

• Ebu Bekir er-Râzi
• Ebu’l-Kasım ez-Zehravî
• İbn-i Sina
Bu âlimler aşağıdaki alanlardan hangisiyle tanınmışlardır?

 • Astronomi
 • Felsefe
 • Matematik
 • Tıp
Soru 19

Batı’da “Avicenna” adıyla tanınan Müslüman âlim kimdir?

 • Ali Kuşçu
 • Farabî
 • İbn-i Sina
 • İbn Rüşd
Soru 20

“... Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın.”
(Cum’a suresi, 10. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Çevre temizliği
 • Çalışmak ve helal kazanç
 • Üretimde estetiğin önemi
 • Bilimsel çalışmaların önemi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCADBCBDCBCDABDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?