Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar.
 • Edebî metinler aracılığı ile estetik bir iletişim alanı oluşturur.
 • Toplumun oluşmasında önemli bir rol oynar.
 • Gelişim ve değişime kapalı bir yapısı vardır.
Soru 2

Karşıda(I) bir hisar gibi Niğde yükseliyordu,
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu(II):
Ağır ağır önümden(III) geçti bir deve kervanı,
Bir kenarda göründü(IV) beldenin viran hanı.

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Yalnız senin tatlı esen havanda
Kendi millî gururumu sezerim.
Yalnız senin dağında ya ovanda
Başım gökte, alnım açık gezerim.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • 11’li hece ölçüsü ile oluşturulmuştur.
 • Tam uyak kullanılmıştır.
 • Sözcük hâlinde redif vardır.
Soru 4

Toplum içinde olmakla birlikte romanda kendi kimliğini ve kişiliğini temsileden kişiler ________ olarak anılır. Bu ki şiler toplumsal özellikleri yansıtsa da dikkati kendi üzerinde toplar. Roman içerisinde bir birey durumundadır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tıp
 • Karakter
 • Aktör
 • Yazar
Soru 5

I. Metin
Kocaman ölü şehir beni hüzünle ve düşünceyle karşılıyor. Kasvetli, karanlıklar içinde kalmış geniş pencereler, devlerin geceden kalma gözleriyle bana bakıyor. Her şey donmuş, etraf buz gibi...
II. Metin
Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçişi sağlayan Gülek Geçidi, Mersin ve Adana şehirlerinin arasında yer alıyor. Toros Dağları üzerindeki geçidin denizden yüksekliği 1050 metre.
Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • I. metin sanatsal, II. metin öğreticidir.
 • I. metin nesnel anlatımlı, II. metin öznel anlatımlıdır.
 • I. metinde dil sanatsal işlevde, II. metinde göndergesel işlevde kullanılmıştır.
 • I. metinde mecaz anlamlı sözcükler kullanılmışken II. metinde sözcükler gerçek anlamlıdır.
REKLAM
Soru 6

İşim gereği Özbekistan’a gitmiştim. Burada konuşulan dil, Türkiye’deki dile çok benzemese de Türkiye Türkçesi ile ortak birçok kelime vardı. Gerçi meslektaşlarımla anlaşmakta hiç zorluk çekmiyordum. Çünkü aynı meslek grubundaki insanların kullandığı özel bir ortak dil vardır. Gündelik hayatta durum biraz farklı da olsa Özbekçe ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzerlikler sayesinde kısa sürede Özbekçe konuşmaya başladım. Ancak işim gereği Özbekistan’ın farklı bölgelerindeki kasaba ve köylerine gittiğimde buralarda kullanılan dilin şehir merkezlerindeki dilden biraz farklı olduğunu gördüm ve buradaki insanlarla anlaşmakta açıkçası biraz zorlandım.
Bu parçanında dilin kullanımdan do ğan aşağıdaki terimlerin hangisine ait bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

 • Şive
 • Ağız
 • Argo
 • jargon
Soru 7

Sanki benimle birlikte yaşlanıyor pencerem
Terkisine bindirdiği günlerden yakınan
Çekmediği kalmamış bir çilekeş
Gibi derinleşiyor yüz çizgileri akşamın
Elvedamı kimse duymuyor sanki

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • Ünlü daralması
 • Ünsüz yumuşaması
 • Ünsüz benzeşmesi
 • Ünsüz düşmesi
Soru 8

I. Destan türünde eserler verilmiştir.
II. Eserlerde Budizm ve Mani dinlerinin etkileri görülür.
III. Eserlerde Arapça Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.
IV. Çok sayıda sözlü edebiyat ürünü oluşmuştur.
V. Aydın zümre arasında yaygınlaşan bir edebiyat anlayışı söz konusudur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için söylenemez?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve V.
 • IV ve V.
Soru 9

Bizlere(I) bade oldu ayrılığın şerbeti
Sürüdük peşimizde gölge gibi gurbeti(II)
Harmanisi sırtında(III) seferi derviş olduk
Gül suyundan süzerek(IV) güzel kıldık hasreti

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Oluşturulan metni açıklık, duruluk, yalınlık; paragraflar arası ilişki ve tutarlılık; yazım, noktalama vb. açılardan gözden geçirme ve düzeltme, yazma sürecinin önemli bir aşamasını oluşturur. Bu aşamada kelime tercihleri, metnin bağlamı dikkate alınarak yeniden değerlendirilir ve yazı daki anlatım bozuklukları giderilir.
Bu parçanında sözü edilen yazma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazırlık
 • Planlama
 • Düzeltme ve geliştirme
 • Metni paylaşma
Soru 11

Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Han Duvarları – Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Makber – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Rübab-ı Şikeste – Tevfik Fikret
 • Piyale – Yahya Kemal Beyatlı
Soru 12

(I) Osman Gazi bir gün rüyasında karnından çıkan ağacın dallarının tüm dünyayı sardığını görmüş. (II) Hocası Şeyh Edebali kutlu bir müjde olarak yorumlamış bu rüyayı. (III) Cihangir bir devletin doğuşu böyle anlatılır. (IV) Osmanlı’nın kuruluşu sadece Anadolu’nun ve Türklerin değil tüm dünya tarihinin bir dönüm noktasıdır. (V) Üç kıtada hüküm sürmesi, diğer kıtaları, dolayısıyla tüm dünyayı etkilemiştir.
Bu parçanın iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf numaralanmış hangi cümle ile başlar?

 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
Soru 13

İşinin ehli balıkçılar havanın bozacağını, balığa çıkılıp çıkılmayacağını yıldızlardan, bulutlardan ve rüzgârlardan anlarlar. Hatta fırtınalara isim bile takmışlardır: Ayandon Fırtınası, Kestane Karası... Şiddetli bir fırtınadan az hasarla çıkmanın yolu usta bir balıkçı ve sağlam bir “taka”ya sahip olmaktan geçer.
Bu parçanında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

 • örnekleme
 • Tanımlama
 • Tanık gösterme
 • Karşılaştırma
REKLAM
Soru 14

Amasya Kentinin(I) ilgi çeken yapılarından olan, Defterdar Hasan Talat Efendi(II) tarafından inşa ettirilen ve geleneksel Osmanlı konut mimarisinin(III) seçkin örneklerinden sayılan Hazeranlar Konağı(IV), günümüzde müze olarak hizmet veriyor.
Numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

• Dede Korkut Hikâyeleri destan geleneğinden halk hikâyesine geçişin ilk örneklerindendir.
• Modern anlamda ilk hikâyeCumhuriyet Dönemi ile edebiyatı mıza girmiştir.
• “Dekameron” adlı eser dünya edebiyatındaki ilk hikâye kitabı olarak kabul edilir.
Numaralanmış cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 16

Akşamüstü Issık Göl kenarındaki kısacık buluşmanın sonunda “Kadın incitilmekten korkan bir çiçek, sevdiği için kaygılanan, onunla ilgilenen, erine inanan bir yoldaş değil midir?” diyordu kendi kendine. Emindi gayrı. Gönlüne ateşi düşmüş olan Gülçiçek ile evlenmeliydi. Düşüncelerini iki gün sonra Begrek’le paylaştığında ilk kez baba oğul değil de iki erkek olarak konuşacaklarını hissedecekti.
Bu parçanın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kahraman bakış açısı ile oluşturulmuştur.
 • Kişiler belirtilmiştir.
 • Mekâna yer verilmiştir.
 • Zaman belirten ögeler kullanılmıştır.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 • Kadınlar ayrılık kokan türküler eşliğinde bile eğlenmeyi başarmışlardı
 • Kitabı elime aldım, okumaya çalıştım ama kafamı bir türlü toplayamadım
 • Ozanlar sazlarını ellerine alıp baharın gelmesini bekleyemeden yana yakıla
 • Yine geldik bu kimsesiz, kuş uçmaz kervan geçmez yere
Soru 18

Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi,
İçimize çevirip nemli gözlerimizi,
Geçtik yabancı gibi yakınından
Rodos’un...

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinden yararlanılmamıştır?

 • Teşbih
 • İstiare
 • Teşhis
 • İntak
Soru 19

İlk esen rüzgârları beraber dinlemiştik.
Beraber toplamıştık al, yeşil çiçekleri.
Ateş renkli laleye gizli bir şey demiştik,
Kovalayıp tutarken uçan kelebekleri...

Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Lirik
 • Epik
 • Didaktik
 • Satirik
Soru 20

Baharın gelişiyle birlikte Muş Ovası(I) bir çiçek tarlasına döner. Kardelenlerden sonra açan beyaz acılı çiğdemler baharın habercisidir(II). Çiğdemlerin ardından sırasıyla mor sümbüller(III), Muş lalesi ve rengârenk kır çiçekleri(IV) açar.
Bu parçanında numaralanmış tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBBCDCDCDCAABACDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

16 kişi oy kullandı
Online Testler