Türk Edebiyatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Müzik
 • Edebiyat
 • Sinema
 • Resim
Soru 2

Umrumda bile değildi, günlerdir sürdürdüğümüz bu soruşturmadaki oklar en yakın iki arkadaşımı gösteriyordu. Aklım, duygularım karmakarışıktı. Eğer söz konusu kişiler Yekta’yla Demir olmasaydı elimdeki bulgularla çoktan inanmıştım onların suçlu olduğuna.
Bu parçanından yola çıkılarak edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisi olduğu söylenir?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Psikoloji
 • Kimya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın sosyolojiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaz?

 • Edebî eserlerin sosyal bir çevrede ortaya çıkması
 • Edebî eserlerin, yazıldığı dönemin toplumsal izlerini taşıması
 • Eserlerde toplumun gelenek ve göreneklerinin konu edilmesi
 • Sanatçının kişisel duygu ve dü şüncelerinin eserlerde yer alması
Soru 4

Girdim dostun bahçesine
Hayran oldum o dallara
Çiçeklerin rayhasına
Hayran oldum o dallara

Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisine örnektir?

 • Destana
 • Semaiye
 • Mâniye
 • Kasideye
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatımla yazılı anlatımın farklarından değildir?

 • Sözlü anlatımda ses tonu, vurgu ve jestlere yer verilirken yazılı anlatımda yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulur.
 • Sözlü anlatımda dinlenen konunun tekrarı yoktur, yazılı anlatımda metni tekrar tekrar okuma olanağı vardır.
 • Sözlü anlatımda akıcılık ve açıklı ğa dikkat edilirken yazılı anlatımda bunlar göz ardı edilir.
 • Sözlü anlatımda genellikle kısa cümlelere yer verilirken yazılı anlatımda uzun cümleler kullanılabilir.
REKLAM
Soru 6

Türkçeye Arapça ve Farsçadan çok sayıda sözcük girmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet’in kabulü
 • Bu dillerin konuşulduğu ülkelerle kurulan dostluklar
 • Anadolu’ya yapılan göçler
 • Türkçenin değişime ihtiyaç duyması
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebî geleneğe ait nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

 • Gazel – kaside – ilahi
 • İlahi – semai – şarkı
 • Koşma – semai – türkü
 • Kaside – koşma – gazel
Soru 8

I. İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Ya nice okumaktır.
II. Ala gözlerini sevdiğim dilber Şu geçtiğin yollar öğünsün. Kadir Mevla’m seni öğmüş yaratmış Kısmeti olduğun kullar öğünsün.
III. Ben yürürüm yane yane, Aşk boyadı beni kane, Ne akilem ne divane, Gel gör beni aşk n’eyledi.
IV. Varmayın üstüme yeter, beni söyletmeyin Ben bilirim dost kim, düşman kim Bilirim kim sinsi adımlarla peşimizde gezer de Göz göze gelince başını eğer
Yukarıda numaralanmış dörtlüklerden hangileri aynı edebî anlayışın izlerini taşır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 9

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Uyak düzeni aaab biçimindedir.
 • 8’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Koşma nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır.
Soru 10

Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

 • Güzellemeye
 • Koçaklamaya
 • Taşlamaya
 • Ağıda
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı yoktur?

 • Bu hayalde uyur Bursa her gece Her sabah onunla uyanır, güler.
 • İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya
 • Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi; Gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri
 • Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
Soru 12

Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın?

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır?

 • İntak
 • Teşhis
 • Tezat
 • Telmih
Soru 13

Sen esirliğim ve hürriyetimsin,
Sen bir çıplak yaz gecesi gibi yanan etimsin.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

 • İntak – Teşhis
 • Tezat – Mübalağa
 • Teşbih – Tariz
 • Tezat – Teşbih
REKLAM
Soru 14

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memleket özlemi
 • Vatan sevgisi
 • Sevgiliye duyulan özlem
 • Doğa sevgisi
Soru 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sarma uyak düzeni kullanılmıştır?

 • Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 • Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
  Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
  Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
  Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle
 • Her şey yerli yerinde havuz başında servi
  Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
  Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
  Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi
 • Bir gülün çevresi dikendir, hardır.
  Bülbül, har elinden ah ile zardır.
  Ne de olsa kışın sonu bahardır.
  Bu da gelir, bu da geçer, ağlama.
Soru 16

Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar; br>Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Serbest ölçüyle yazılmıştır.
 • Redif kullanılmıştır.
 • Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
 • Bir coğrafyanın tasviri yapılmıştır.
Soru 17

Satirik şiirler yazmak istiyorum. Belki bu şekilde insanlara ne durumda olduklarını anlatabilirim.
Şair bu isteğini gerçekleştirmek için şiirlerinde aşağıdaki konulardan hangisine değinmelidir?

 • Bilgilendirici ve öğretici konulara
 • Toplumun aksayan taraflarına
 • Doğa güzelliklerine
 • Kahramanlık ve yiğitlik konularına
Soru 18

• Dil halkın kullandığı dildir.
• Nazım birimi dörtlüktür.
• Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
• Genellikle Allah sevgisi dile getirilir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine aittir?

 • Âşık edebiyatı
 • Anonim halk edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Dinî tasavvufi halk edebiyatı
Soru 19

Yazar – dil arasındaki ilişki aşağı dakilerin hangisinde yoktur?

 • Ressam – boya
 • Besteci – nota
 • Oyuncu – tiyatro
 • Heykeltıraş – mermer
Soru 20

I. Bağ bana
Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana

II. Armudu taşlayalım
Dibinde kışlayalım
Kâğıt kalemi al yârim
Mâniye başlayalım

III. Ekin ektim bitmiyor
Boya vurdum tutmuyor
Aramızda dağlar var
Elim yâre yetmiyor
Şekerli yemek yaptım
Boğazımdan gitmiyor

IV. Karadan
Gel geç gönül karadan
Yârim gider gemiyle
Ben giderim karadan
Yukarıda numaralanmış mânilerden hangileri aynı türdedir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBCACADAABDACABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler