Türk Edebiyatı 3 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Bir şaheseri incelemedeki amacımız o milletin edebî gelişimini gereği gibi ve doğru olarak anlamaktır. Çünkü bir şaheser neticede mutlaka toplumsal bir ülkünün ifadesidir.
Bu parçanında şaheserlerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanatçıların kişisel görüş ve anlayışlarını yansıttıkları
 • Millî ruhu ve hayatı yansıtan bir ayna olduğu
 • Sanatçıların en önemli eserleri oldukları
 • Yazıldığı dönemin edebî anlayışı hakkında bilgi verdikleri
SORU 2

Edebî çalışmalarının ağırlık noktası edebiyat tarihidir. Bu anlayışla edebiyatımızın gelişimini bir bütün olarak ele alan _________ birçok dönemi ve eseri gün ışığına çıkardı. Bütünüyle bir kenara bırakılmış halk edebiyatını ve şairlerini tanıttı.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mehmet Fuad Köprülü
 • Halide Edip Adıvar
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Muharrem Ergin
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihlerinin hazırlanış amaçlarından değildir?

 • Edebiyat türlerinin gelişimini göstermek
 • Değişik çağlardaki kültür birikimini tanıtmak
 • İncelenen sanatçıların dünya gö rüşleri hakkında bilgi vermek
 • Geçmişte yaşayan sanatçılarımızın sanat anlayışlarını ortaya koymak
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?

 • Kültürel farklılaşma
 • Dil coğrafyasındaki değişimler
 • Din değişikliği
 • Alfabe değişikliği
SORU 5

“Destan, koşuk, sav ve sagular” aşağıdaki dönemlerden hangisinin ürünleridir?

 • Sözlü edebiyat
 • Yazılı edebiyat
 • Anonim halk edebiyatı
 • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
SORU R
SORU 6

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’nin başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Latin alfabesinin kabulü
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Meşrutiyet’in ilanı
SORU 7

Aşağıdaki eserlerden hangisinin sözlü edebiyat ürünlerinin günü müze kadar ulaşmasında önemli bir payı vardır?

 • Mesnevi
 • Seyahatname
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Divanü Lûgat’it Türk
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk şiirinde işlenen konulardan değildir?

 • Kahramanlık
 • Doğa sevgisi
 • Tasavvuf
 • Aşk
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi destanların ortak özelliklerinden değildir?

 • Yarı tanrısal nitelik taşıyan kahramanlar vardır.
 • Olay çevresinde oluşan türlerdir.
 • İlk şekilleri nesir hâlindedir.
 • Epik anlatım kullanılır.
SORU 10

“Sagu”nun halk edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koçaklama
 • Ağıt
 • Güzelleme
 • Taşlama
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “sav” kelimesinin anlamlarından değildir?

 • Mecaz
 • Atasözü
 • Darb-ı mesel
 • Kıssa
SORU 12

Destanda Yunanlıların Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlar konu edilmiştir. Troya’nın yıkılışından sonra yurduna geri dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenlerini anlatan bu eser yazılı destan türünün en iyi örnekleri arasındadır.
Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gılgamış
 • Şehname
 • Odysseia
 • Ramayana
SORU 13

İlhanlılar Dönemi’nde Oğuz Kağan Destanı’nı yazıya geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Dede Korkut
 • Reşidüddin
SORU 14

Vezir Tonyukuk kendi anıtında yaşam öyküsünden alıntıların yanı sıra Türklerin tarihinin bir bölümünü kişisel bir anlatımla ortaya koyduğu için bu anıt ________ türünün ilk ve en güzel örneklerinden biri sayılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Nutuk
 • Anı
 • Hikâye
 • Masal
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Göktürk alfabesinde 38 harf bulunur.
 • Göktürk yazısı sağdan sola veya yukarıdan aşağıya yazılır.
 • Türkler 5 ve 9. yüzyıllarda Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır.
 • Orhun Yazıtları Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetsonrası Türk destanlarından değildir?

 • Manas
 • Timur
 • Oğuz Kağan
 • Cengiz Han
SORU 17

Kar buz kamug erüşti
Taglar suvı akıştı
Kökşin bulıt örüşti
Kayguk bolup egrişür

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 4+3’lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım biçimi koşuktur.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Uyak düzeni “abab” şeklindedir.
SORU R
SORU 18

Orhun Yazıtları’yla ile ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Hun İmparatorluğu’nun en parlak döneminde dikilmiştir.
 • İlk kez W. Thomsen tarafından okunmuştur.
 • Üç kitabe de Bilge Kağan adına dikilmiştir.
 • Anıtlardaki yazılar dinî içeriklidir.
SORU 19

Edebiyat tarihi kitaplarında aşağı dakilerin hangisi yer almaz?

 • Edebî eserlerin tam metni
 • Edebiyat dönemlerinin belirleyici özellikleri
 • Sanatçıların hayatları hakkında bilgi
 • Sanatçıların edebî kişilikleri
SORU 20

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • İslamiyet öncesinde şairlere “şaman, baksı, kam” gibi isimler verilirdi.
 • İslamiyet öncesindeki koşuk türünün halk edebiyatındaki karşılığı mânidir.
 • Kalyanamkara ve Papamkara, Uygur Dönemi’ne ait bir eserdir.
 • Orhun Yazıtları’nı Türkiye’de ilk kez Arap alfabesiyle Necip Asım yayımlamıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDABDCCBACDBDCDBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 3 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 3 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 soruları toplamda 37 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 3 testinin başarı yüzdesi %39. Sınava katılan 37 öğrenci arasından sadece 15 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 7.09 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler