Türk Edebiyatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk edebiyatına yansımalarından biri değildir?

 • Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
 • Arap edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Divan edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır.
 • Sözlü edebiyat tamamen bitmiştir.
Soru 2

Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri bir kavramı temsil eder.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Kün Togdı – Bilgi
 • Ay Toldı – Saadet
 • Öğdilmiş – Akıl
 • Odgurmış – Hayatın sonu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk adlı eserle ilgili söylenemez?

 • Kitapta sözlü edebiyattan alınmış şiir örnekleri bulunmaktadır.
 • Sözcüklerin sözlük anlamlarının yanında, açıklamaları da verilmiştir.
 • Türklere Arapçayı öğretmek için yazılmıştır.
 • Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı alanında eser vermiş sanatçılardan biridir?

 • Fuzulî
 • Pir Sultan Abdal
 • Nedim
 • Baki
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünün eski edebiyatımızdaki örneği olarak kabul edilebilir?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
 • Heşt Behişt
 • Garibname
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Leyla ve Mecnun hikâyesini konu olarak almış sanatçılardan biri değildir?

 • Karacaoğlan
 • Fuzulî
 • Âşık Paşa
 • Ali Şir Nevai
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi öğretici eserler arasında gösterilemez?

 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Hüsn ü Aşk
 • Atabetü’l Hakayık
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Şeyhî – Harnâme
 • Ahmet Yesevi – Atabetü’l Hakayık
 • Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
 • Süleyman Çelebi – Mevlid
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazımbiçiminde eser vermiş sanatçı larımızdan değildir?

 • Fuzulî
 • Nedim
 • Enderunlu Fazıl
 • Enderunlu Vasıf
Soru 10

Klasik Türk şiirinde gazelden sonra en çok kullanılan nazım şeklidir. Bir kişiyi öven veya yeren şiirlerdir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Uyak düzeni “aa,ba,ca...” şeklindedir.
Bu parçanında sözü edilen nazım bi çimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesnevi
 • Şarkı
 • Rubai
 • Kaside
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatımızdaki düzyazı örneklerinden biridir?

 • cönk
 • Divan
 • tezkire
 • Hamse
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Şiirlerde daha çok yarım uyak tercih edilmiştir.
 • Murabba, rubai gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
 • Günlük konuşma diline ve halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
 • Aşk, ayrılık, güzellik ve kahramanlık konuları işlenmiştir.
Soru 13

Gizli dertlerimi sana anlattım,
Çalıştım sesimi sesine kattım,
Bebe gibi kollarımda yaylattım,
Hayal-i hatır et beni unutma

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 11’li hece ölçüsü ile oluşturulmuş­tur.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
 • Nazım biçimi semaidir.
REKLAM
Soru 14

Adrasan’dan itibaren sırasıyla Karaöz, Papaz ve Korsan Koyları’nı gördükten sonra 12. kilometrede Mavikent’e varıyoruz. Akdeniz’in en önemli sebze üreticilerinden biri olan beldede kilometrelerce uzanan seralar dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilometre sonra, gelişmiş bir kent gö­rünümüyle karşımıza çıkan Kumluca tam bir meyve ve sebze deposu.
Bu parçanınnın türünün eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyahatname
 • tezkire
 • Tarih
 • Mektup
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiiri nazım türlerindendir?

 • Şarkı
 • Devriye
 • Mesnevi
 • Kaside
Soru 16

Sanatçının doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. XI. yüzyılda yaşamıştır. Eserinden Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Türklerin yaşadığı coğrafyaları dolaşarak yaptığı araştırmadan sonra “Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü” anlamına gelen eserini yazmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Yunus Emre
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 17

Aşağıdaki tezkirelerden hangisiCumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tır?

 • Heşt Behişt
 • Gülşen-i Şuara
 • Son Asır Türk Şairleri
 • Silahtar Tezkiresi
Soru 18

Kasidelerde şairin kendisini övdü ğü bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Girizgâh
 • Medhiye
 • Tegazzül
 • Fahriye
Soru 19

(I) Dede Korkut Hikâyeleri’nde Oğuz Türklerinin sosyal hayatından, gelenek ve göreneklerinden, yaptıkları savaşlardan bahsedilir. (II) Halkın karakterini ve hayat biçimini yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve şiirsel bir dil vardır. (III) Bu hikâyelerde tamamen gerçeğe uygun kişi ve olaylar anlatılmaktadır. (IV) Eser, her biri ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâyeden oluşur.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Günümüzde “monolog, stand-up” diye adlandırılan tek kişilik oyunların eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta oyunu
 • Meddah
 • Drama
 • Komedi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDACBADCBDABDCDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler