Türk Edebiyatı 4 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünün Türk edebiyatına yansımalarından biri değildir?

 • Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
 • Arap edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Divan edebiyatının oluşumuna zemin hazırlamıştır.
 • Sözlü edebiyat tamamen bitmiştir.
SORU 2

Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri bir kavramı temsil eder.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Kün Togdı – Bilgi
 • Ay Toldı – Saadet
 • Öğdilmiş – Akıl
 • Odgurmış – Hayatın sonu
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk adlı eserle ilgili söylenemez?

 • Kitapta sözlü edebiyattan alınmış şiir örnekleri bulunmaktadır.
 • Sözcüklerin sözlük anlamlarının yanında, açıklamaları da verilmiştir.
 • Türklere Arapçayı öğretmek için yazılmıştır.
 • Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı alanında eser vermiş sanatçılardan biridir?

 • Fuzulî
 • Pir Sultan Abdal
 • Nedim
 • Baki
SORU 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünün eski edebiyatımızdaki örneği olarak kabul edilebilir?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
 • Heşt Behişt
 • Garibname
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Leyla ve Mecnun hikâyesini konu olarak almış sanatçılardan biri değildir?

 • Karacaoğlan
 • Fuzulî
 • Âşık Paşa
 • Ali Şir Nevai
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisi öğretici eserler arasında gösterilemez?

 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Hüsn ü Aşk
 • Atabetü’l Hakayık
SORU 8

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Şeyhî – Harnâme
 • Ahmet Yesevi – Atabetü’l Hakayık
 • Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
 • Süleyman Çelebi – Mevlid
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazımbiçiminde eser vermiş sanatçı larımızdan değildir?

 • Fuzulî
 • Nedim
 • Enderunlu Fazıl
 • Enderunlu Vasıf
SORU 10

Klasik Türk şiirinde gazelden sonra en çok kullanılan nazım şeklidir. Bir kişiyi öven veya yeren şiirlerdir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Uyak düzeni “aa,ba,ca...” şeklindedir.
Bu parçanında sözü edilen nazım bi çimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mesnevi
 • Şarkı
 • Rubai
 • Kaside
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi klasik edebiyatımızdaki düzyazı örneklerinden biridir?

 • cönk
 • Divan
 • tezkire
 • Hamse
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Şiirlerde daha çok yarım uyak tercih edilmiştir.
 • Murabba, rubai gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
 • Günlük konuşma diline ve halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
 • Aşk, ayrılık, güzellik ve kahramanlık konuları işlenmiştir.
SORU 13

Gizli dertlerimi sana anlattım,
Çalıştım sesimi sesine kattım,
Bebe gibi kollarımda yaylattım,
Hayal-i hatır et beni unutma

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 11’li hece ölçüsü ile oluşturulmuş­tur.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
 • Nazım biçimi semaidir.
SORU 14

Adrasan’dan itibaren sırasıyla Karaöz, Papaz ve Korsan Koyları’nı gördükten sonra 12. kilometrede Mavikent’e varıyoruz. Akdeniz’in en önemli sebze üreticilerinden biri olan beldede kilometrelerce uzanan seralar dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 kilometre sonra, gelişmiş bir kent gö­rünümüyle karşımıza çıkan Kumluca tam bir meyve ve sebze deposu.
Bu parçanınnın türünün eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyahatname
 • tezkire
 • Tarih
 • Mektup
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiiri nazım türlerindendir?

 • Şarkı
 • Devriye
 • Mesnevi
 • Kaside
SORU 16

Sanatçının doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. XI. yüzyılda yaşamıştır. Eserinden Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Türklerin yaşadığı coğrafyaları dolaşarak yaptığı araştırmadan sonra “Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü” anlamına gelen eserini yazmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Has Hacip
 • Yunus Emre
 • Kaşgarlı Mahmut
SORU 17

Aşağıdaki tezkirelerden hangisiCumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tır?

 • Heşt Behişt
 • Gülşen-i Şuara
 • Son Asır Türk Şairleri
 • Silahtar Tezkiresi
SORU R
SORU 18

Kasidelerde şairin kendisini övdü ğü bölümün adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Girizgâh
 • Medhiye
 • Tegazzül
 • Fahriye
SORU 19

(I) Dede Korkut Hikâyeleri’nde Oğuz Türklerinin sosyal hayatından, gelenek ve göreneklerinden, yaptıkları savaşlardan bahsedilir. (II) Halkın karakterini ve hayat biçimini yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve şiirsel bir dil vardır. (III) Bu hikâyelerde tamamen gerçeğe uygun kişi ve olaylar anlatılmaktadır. (IV) Eser, her biri ayrı bir bütün oluşturan 12 hikâyeden oluşur.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 20

Günümüzde “monolog, stand-up” diye adlandırılan tek kişilik oyunların eski edebiyatımızdaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta oyunu
 • Meddah
 • Drama
 • Komedi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBDACBADCBDABDCDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 4 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 4 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları toplamda 14 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 4 testinin başarı yüzdesi %39. Sınava katılan 14 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 18.51 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler