Türk Edebiyatı 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Edebî metinler, gerçeğin yazarın hayal dünyasında yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkar. Edebî metinlerin, toplumun içinden geçtiği tarihî ve sosyal şartlardan belli ölçüde etkiler taşıması çok doğaldır. Bu etkileniş kişiye özgüdür ve yazardan yazara farklılık gösterir.
Bu parçanından edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkili olduğu çıkarılamaz?

 • Psikoloji
 • Fizik
 • Sosyoloji
 • Tarih
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebiyatımıza giren konulardan değildir?

 • Aşk
 • Eşitlik
 • Hak
 • Özgürlük
Soru 3

Ne gam, pür-âteş-i hevl olsa da gavgaayı hürriyyet
Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretten
Namık Kemal’e ait bu dizelerden yola çıkılarak Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumsal konular ele alınmıştır.
 • Şekil olarak divan şiirine bağlı kalınmıştır.
 • Şiirde hürriyet, vatan sevgisi gibi konular işlenmiştir.
 • Konuşma dili, şiir dili hâline getirilmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde gazeteyle birlikte gelişen yazı türlerinden biridir?

 • Mektup
 • Günlük
 • Makale
 • Biyografi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönemi’nin özelliklerinden değildir?

 • Dilde sadeleşme çabaları bırakılmıştır.
 • Realizm akımının izleri görülür.
 • Şiirde genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Ağırlıklı olarak bireysel konular ele alınmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Birinci Dönem ile İkinci Dönem’in ortak özelliği olarak söylenir?

 • Toplumsal temalar işlenmiştir.
 • Roman türünde önemli gelişmeler olmuştur.
 • “Sanat sanat içindir.” görüşü hâkimdir.
 • Dilde sadeleşme çabası vardır.
Soru 7

“Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İlk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.
 • İlk deneme örneğidir.
 • Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanmıştır.
Soru 8

Dilber, Kafkaslar’dan İstanbul’a getirilen ve cariye olarak satılan dokuz yaşında bir çocuktur. Dilber’i eski Harput mal müdürlerinden Mustafa Efendi adında biri kırk liraya satın alır. Dilber, evin hanımı ve Arap cariye Teravet’in baskısına, yaşının üstünde yaptırılan işlere dayanamaz ve evden kaçar. Ancak eski sahibine geri verilir.
Sergüzeşt’ten alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kölelik konusu işlenmiştir.
 • Mekân olarak İstanbul kullanılmıştır.
 • Yanlış Batılılaşma eleştirilmektedir.
 • Toplumsal yapıya ait ipuçları yer almıştır.
Soru 9

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini
Tanzimat Dönemi’nde yazılmış bir mersiyeden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Toplumsal kavramlara yer verilmiştir.
 • Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
 • Devletin içinde bulunduğu durum dile getirilmiştir.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
Soru 10

______, 17. yüzyılda ortaya çıkan klasisizm akımının aşırı kuralcılığına tepki olarak doğmuştur. Bu akımda hayaller, duygular ve coşkulara önem verilmiştir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Realizm
 • Romantizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
Soru 11

Aşağıdaki eserlerin hangisinde Batılılaşma konusu ele alınmamıştır?

 • Araba Sevdası
 • Şıpsevdi
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
 • Cezmi
Soru 12

Sanatçı, şiir ve tiyatro alanlarında eserler vermiştir. Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiirimize Batılı bir kimlik kazandırmıştır. Şiirlerinde aşk, ölüm, doğa, ümit, feryat gibi lirik duyguları işlemiştir. En ünlü şiiri karı sının ölümü üzerine yazdığı “Makber” isimli mersiyedir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Sami Paşazâde Sezâî
Soru 13

“Talim-i Edebiyat” isimli eserin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk edebî roman olması
 • İlk tiyatro eseri olması
 • Edebiyat kurallarını anlatan ilk eser olması
 • İlk özel gazete olması
REKLAM
Soru 14

Recaizade Mahmut Ekrem aşağı daki edebî türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 • Şiir
 • Gezi yazısı
 • Tiyatro
 • Roman
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • Sergüzeşt
 • Celaleddin Harzemşah
 • İçli Kız
 • Afife Anjelik
Soru 16

Namık Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Eserlerinde vatan, özgürlük, adalet gibi kavramları işlemiştir.
 • Halkın bilinçlenmesi için sanatı bir araç olarak görmüştür.
 • Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanı yazmıştır.
 • Meşrutiyet idaresinin kurulması için çalışmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dönem Tanzimat edebiyatının temsilcilerinden değildir?

 • Ziya Paşa
 • Ahmet Mithat Efendi
 • İbrahim Şinasi
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in çıkarttığı gazetelerden biri değildir?

 • Tasvir-i Efkar
 • Tercüman-ı Ahval
 • Hürriyet
 • İbret
Soru 19

Divan edebiyatının bu nazım biçiminin en güzel örneklerini Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa vermiştir. Bu nazım biçimi her biri “aa, xa, xa, xa” şeklinde uyaklanan 5 10 bentten meydana gelmiştir.
Bu parçanında sözü edilen nazım bi çimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazel
 • Kaside
 • Mesnevi
 • Terkibibent
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının başlamasında etkili olmuştur?

 • Vaka-yı Hayriyye
 • Gülhane Hattı Hümayunu
 • I. Meşrutiyet
 • II. Meşrutiyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCCBACDBDACBACDBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler