GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 8 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan ögelerden değildir?

 • A) Ölçü
 • B) Uyak
 • C) Mısra
 • D) Vurgu
SORU 2

Herhangi bir ölçünün kullanılmadığı nazım biçiminin adıdır. Mısralarda hece sayısı eşitliği, hecelerin uzun veya kısa olması gibi özellikler dikkate alınmadığı için belli bir kalıba bağlı kalınmaz. Kafiye kullanmak şairin isteğine bağlıdır.
Bu parçanında sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Serbest nazım
 • B) Mesnevi
 • C) Gazel
 • D) Türkü
SORU 3

1920’li yılların şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Batı’da moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstü şiir akımlarının etkisi görülür.
 • B) Şiirde edebî gelenekten kopma gerçekleşmiştir.
 • C) Aruz ve heceyi reddeden yeni bir söyleyiş söz konusudur.
 • D) Halk şiirinin nazım biçimleri kullanılmıştır.
SORU 4

Mehmet Akif Ersoy’un edebî kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Toplum hayatını anlatmak ve mahalli bir edebiyat yapmak, sanatı­ nın önemli özelliğidir.
 • B) Halk şiirinin incelikleriyle Fransız şiirinin yetkinliğini birleştirmiştir.
 • C) İslami duyarlılığıyla millî kaygıları­ nı dile getirmiştir.
 • D) Kuvvetli gözlemleriyle, olayları ve hayat sahnelerini eserlerine yansıtmıştır.
SORU 5

“Şeyh Bedrettin Destanı”, şiirinin dönüm noktası olur. Bu, şairin epik şiirle kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Milliye Destanı”nda hayata gerçekçi bir açı­ dan bakar.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Necip Fazıl Kısakürek
 • B) Mehmet Akif Ersoy
 • C) Nazım Hikmet Ran
 • D) Cahit Külebi
SORU 6

Kayan yıldız gibi geceki izden,
Bakışlar saçılsın kirpiğinizden
Etekler içinde naz eden dizden
Üzülsün bu deli gönlüm, üzülsün...

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 • A) 11’li hece ölçüsü ile oluşturulmuştur.
 • B) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
 • C) Anlam kapalılığına önem verilmiştir.
 • D) Halk edebiyatı geleneğinden yararlanılmıştır.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi şairlerden değildir?

 • A) Ahmet Arif
 • B) Nazım Hikmet Ran
 • C) Şükran Kurdakul
 • D) Arif Nihat Asya
SORU 8

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran; madde ve ruh problemlerini, iç alemin gizli duygu ve tutkularını dile getiren şair yetkin bir dil kullanmıştır. “Kaldırımlar Şairi’’ olarak anılan sanatçının en çok bilinen şiir kitabı “Çile’’ dir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Necip Fazıl Kısakürek
 • B) Cahit Sıtkı Tarancı
 • C) Ahmet Hamdi Tanpınar
 • D) Asaf Halet Çelebi
SORU 9

Kurutulmuş bir çiçektiniz sanki, göğü­nüzü getirdim
Karşılıklı bakışan sulardan ve en iyisi
Sırmayla süslenmiş bir eski zaman ceketi örttüm
Üstlerinize
Isındınız, uyudunuz, ölmediniz gülümsemeyle

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?

 • A) İkinci Yeni
 • B) Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • C) Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • D) Yedi Meşale
SORU 10

I. Cahit Külebi
II. Fazıl Hüsnü Dağlarca
III. Refik Durbaş
IV. Oktay Rıfat Horozcu
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Garip dışında yeniliği sürdüren şairlerden değildir?

 • A) I ve IV.
 • B) II ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 11

Birdenbire,
Birdenbire;
Her şey birdenbire oldu.
Kız birdenbire, oğlan birdenbire;
Yollar, kırlar, kediler, insanlar...
Aşk birdenbire oldu.
Sevinç birdenbire.

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnektir?

 • A) Toplumcu Şiir
 • B) Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
 • C) Halk edebiyatı
 • D) Garipçiler
SORU 12

I. Türk edebiyatında var olan tüm geleneklere karşı çıkmışlardır.
II. Şiirlerinde süslü ve sanatlı bir anlatım kullanmışlardır.
III. Öğreticiliğin ön planda olduğu şiirler yazmışlardır.
IV. Alaycı tutuma, mizahi ögelere şiirlerinde sıkça yer vermişlerdir.
Numaralanmış ilkelerden hangileri Garipçilerin şiir anlayışlarını yansıtır?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiiri için söylenemez?

 • A) Sanat yapmak gayesiyle eser vermiş, aydın kesime seslenmişlerdir.
 • B) Şiirde nükte, tekerleme ögelerinin kullanılmasından vazgeçmişlerdir.
 • C) Halk kültüründen uzaklaşma ve yaşadığı topluma yabancılaşma görülür.
 • D) İmgeci anlayıştan uzaklaşarak somut şiir anlayışını benimsemiş­ lerdir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şairlerdendir?

 • A) Süreyya Berfe
 • B) Orhan Veli Kanık
 • C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • D) Faruk Nafiz Çamlıbel
SORU 15

Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları
 • B) Cemal Süreya – Şapkam Dolu Çiçekle
 • C) Mehmet Akif Ersoy – Huzur
 • D) Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz
SORU 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir?

 • A) Ülkü Tamer
 • B) Sezai Karakoç
 • C) Ece Ayhan
 • D) Attila İlhan
SORU 17

Sanatçı, gerçekçi edebiyatın ilk örneklerinden olan “Karabibik” adlı eseriyle mekânı İstanbul dışına taşı­mıştır.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nabizade Nazım
 • B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Refik Halit Karay
SORU 18

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden olan yazar, gözleme dayalı konularını kendi yaşamından almıştır. Betimlemelerindeki ustalık ve ayrıntıları yerinde kullanmasıyla Türk hikâyeciliğine büyük katkı sağlamış­tır. Yazarın roman alanında ustalığını kanıtladığı önemli eserlerinden biri de “Kuyucaklı Yusuf’’tur.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aziz Nesin
 • B) Sabahattin Âli
 • C) Ömer Seyfettin
 • D) Sait Faik Abasıyanık
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin genel özelliklerinden değildir?

 • A) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olaylar ele alınır.
 • B) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
 • C) Olay, yer, zaman ve şahıs kadrosu bulunur.
 • D) Karakter tahlillerine geniş yer verilir.
SORU 20

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanı­dır. Gönül ilişkileri, hastalık, acılar, sevinçler okura anlatıcı tarafından aktarılır. Romanda olayların insan psikolojisine yansımaları anlatılır.
Bu parçanında tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • B) Zehra
 • C) Araba Sevdası
 • D) Henüz On Yedi Yaşında
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCCDAADDBDACDABDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?