GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla İstanbul’da kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teali İslam Cemiyeti
 • B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • C) Kilikyalılar Cemiyeti
 • D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
SORU 2

Milli Cemiyetlerin birleştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Erzurum Kongresi
 • B) Sivas Kongresi
 • C) Balıkesir Kongresi
 • D) Alaşehir Kongresi
SORU 3

Mustafa Kemal’in ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur?

 • A) Çanakkale Savaşı
 • B) Trablusgarp Savaşı
 • C) Balkan Savaşı
 • D) Sakarya Savaşı
SORU 4

I. Selanik Askeri Rüştiyesi
II. Şemsi Efendi Okulu
III. Harp Okulu
IV. Manastır Askeri İdadisi
Mustafa Kemal’in okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II, I, IV, III
 • B) II, III, I, IV
 • C) III, II, I, IV
 • D) I, II, IV, III
SORU 5

Mustafa Kemal’in ÇanakkaleSavaşı’nda düşman donanması nın nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesi hangi yönüyle ilgilidir?

 • A) Mantıklı ve gerçekçi oluşu
 • B) Yaratıcı düşüncesi
 • C) Önder oluşu
 • D) İleri görüşlülüğü
SORU 6

Osmanlı Devleti’nin son padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Abdülhamit
 • B) VI. Mehmet Vahdettin
 • C) V. Mehmet
 • D) II. Mahmut
SORU 7

Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919’da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sen Jermen (Saint Germain) Antlaşması
 • B) Nöyyi (Neuilly) Antlaşması
 • C) Versay (Versailles) Antlaşması
 • D) Sevr(Sevres) Antlaşması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biri değildir?

 • A) Kafkasya Cephesi
 • B) Batı Cephesi
 • C) Irak Cephesi
 • D) Çanakkale Cephesi
SORU 9

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Koçkiri İsyanı
 • B) Milli Aşireti Ayaklanması
 • C) Anzavur Ayaklanması
 • D) Ali Batı Ayaklanması
SORU 10

Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • A) İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu yer yer işgal etmesi
 • B) Azınlıkların taşkın faaliyetlerde bulunması
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı düzenli ordu kurulması
 • D) Osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız bırakılması
SORU 11

Sovyetler Birliği ile I. İnönü Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gümrü Antlaşması
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) Moskova Antlaşması
 • D) Lozan Antlaşması
SORU 12

İtalyanlar, işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye hangi savaştan sonra başlamıştır?

 • A) I. İnönü
 • B) II. İnönü
 • C) Sakarya
 • D) Büyük Taarruz
SORU 13

Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasındaki savaşı sonlandıran antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sevr Antlaşması
 • B) Kars Antlaşması
 • C) Gümrü Antlaşması
 • D) Ankara Antlaşması
SORU 14

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Afganistan
 • B) Pakistan
 • C) İran
 • D) Irak
SORU 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?

 • A) Sırbistan
 • B) Bulgaristan
 • C) Yunanistan
 • D) Macaristan
SORU 16

Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti adına görüşme yapan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Damat Ferit Paşa
 • B) Salih Paşa
 • C) Tevfik Paşa
 • D) Cemal Paşa
SORU 17

Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığının tüm dünya devletleri tarafından kabul edildiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Moskova Antlaşması
 • B) Sevr Antlaşması
 • C) Ankara Antlaşması
 • D) Lozan Antlaşması
SORU 18

Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşal’’ rütbesi ve “gazilik’’ unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

 • A) Sakarya Savaşı
 • B) I. İnönü Savaşı
 • C) II. İnönü
 • D) Başkomutan Meydan Savaşı
SORU 19

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasınısona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mondros Ateşkes Antlaşması
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • D) Gümrü Antlaşması
SORU 20

Temsil Heyeti’nin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sivas Kongresi
 • B) Alaşehir Kongresi
 • C) Balıkesir Kongresi
 • D) Erzurum Kongresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBAADBCBBCCBDADBDACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?