Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla İstanbul’da kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teali İslam Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Soru 2

Milli Cemiyetlerin birleştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
Soru 3

Mustafa Kemal’in ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur?

 • Çanakkale Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • Balkan Savaşı
 • Sakarya Savaşı
Soru 4

I. Selanik Askeri Rüştiyesi
II. Şemsi Efendi Okulu
III. Harp Okulu
IV. Manastır Askeri İdadisi
Mustafa Kemal’in okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • II, I, IV, III
 • II, III, I, IV
 • III, II, I, IV
 • I, II, IV, III
Soru 5

Mustafa Kemal’in ÇanakkaleSavaşı’nda düşman donanması nın nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesi hangi yönüyle ilgilidir?

 • Mantıklı ve gerçekçi oluşu
 • Yaratıcı düşüncesi
 • Önder oluşu
 • İleri görüşlülüğü
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin son padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Abdülhamit
 • VI. Mehmet Vahdettin
 • V. Mehmet
 • II. Mahmut
Soru 7

Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919’da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sen Jermen (Saint Germain) Antlaşması
 • Nöyyi (Neuilly) Antlaşması
 • Versay (Versailles) Antlaşması
 • Sevr(Sevres) Antlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biri değildir?

 • Kafkasya Cephesi
 • Batı Cephesi
 • Irak Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
Soru 9

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koçkiri İsyanı
 • Milli Aşireti Ayaklanması
 • Anzavur Ayaklanması
 • Ali Batı Ayaklanması
Soru 10

Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu yer yer işgal etmesi
 • Azınlıkların taşkın faaliyetlerde bulunması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı düzenli ordu kurulması
 • Osmanlı ordularının terhis edilerek devletin savunmasız bırakılması
Soru 11

Sovyetler Birliği ile I. İnönü Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Moskova Antlaşması
 • Lozan Antlaşması
Soru 12

İtalyanlar, işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye hangi savaştan sonra başlamıştır?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
 • Büyük Taarruz
Soru 13

Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasındaki savaşı sonlandıran antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevr Antlaşması
 • Kars Antlaşması
 • Gümrü Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afganistan
 • Pakistan
 • İran
 • Irak
Soru 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?

 • Sırbistan
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Macaristan
Soru 16

Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti adına görüşme yapan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damat Ferit Paşa
 • Salih Paşa
 • Tevfik Paşa
 • Cemal Paşa
Soru 17

Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığının tüm dünya devletleri tarafından kabul edildiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Moskova Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Lozan Antlaşması
Soru 18

Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşal’’ rütbesi ve “gazilik’’ unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

 • Sakarya Savaşı
 • I. İnönü Savaşı
 • II. İnönü
 • Başkomutan Meydan Savaşı
Soru 19

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasınısona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Gümrü Antlaşması
Soru 20

Temsil Heyeti’nin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sivas Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
 • Erzurum Kongresi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBAADBCBBCCBDADBDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?