GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine aşağıdakilerden hangisiyle geçilmiştir?

 • Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
 • Saltanatın kaldırılmasıyla
 • TBMM’nin açılmasıyla
 • 1921 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından biri değildir?

 • Ekonomik güç
 • Sosyo-kültürel güç
 • Dış güç
 • Askerî güç
SORU 3

Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Serbest Cumhuriyet Partisi
 • Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
 • Demokrat Parti
SORU 4

Ekonomi andı anlamına gelen Misak-ı İktisadi’nin kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sivas Kongresi
 • Erzurum Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
 • İzmir iktisat kongresi
SORU 5

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın daha bilinçli yapılması amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adana
 • Ankara
 • Bursa
 • İzmir
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir?

 • Mirasta eşitlik hakkı
 • Meslek seçme hakkı
 • Seçme hakkı
 • Boşanma hakkı
SORU 7

Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uşak
 • Turhal
 • Eskişehir
 • Alpullu
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
 • Misak-ı İktisadi ilkelerinin kabul edilmesi
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir?

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
 • Türk Tarih Kurumunun kurulması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Genelkurmay Başkanlığı’nın görev alanı içindedir?

 • Vatandaşların askerlik görevlerinin düzenlenmesi
 • Ordunun beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması
 • Ordunun araç ve silah ihtiyaçları nın karşılanması
 • Ordunun savaşa hazırlanması
SORU 11

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • ABD
 • Fransa
 • Çin
SORU 12

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliğini aşağıdaki ülkelerden hangileri teklif etmiştir?

 • İngiltere-Fransa
 • Almanya-İtalya
 • İspanya-Yunanistan
 • Bulgaristan-Romanya
SORU 13

Kuveyt’i işgal etmesi sonucu I. Körfez Savaşı’na neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak
 • İsrail
 • İran
 • Ürdün
SORU 14

Çok partili hayata geçiş denemeleri aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır?

 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
SORU 15

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnkılapçılık
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
SORU 16

Hâkimiyet kaynağına göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Monarşik devlet
 • Demokratik devlet
 • Teokratik devlet
 • Oligarşik devlet
SORU 17

Sanayi yatırımlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasının bir sonucudur?

 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar bölgesinde kurulan Küçük Antant adıyla imzalanan ittifak antlaşması içinde yer alan ülkelerden biri değildir?

 • Macaristan
 • Romanya
 • Çekoslovakya
 • Yugoslavya
SORU 19

II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği yayılmacı politikayı önlemek amacıyla Sovyetler Birliği’ne karşı on batı ülkesi ile ABD ve Kanada arasında kurulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

 • UNESCO
 • Varşova Paktı
 • Briand-Kellog Paktı
 • NATO
SORU 20

ABD’nin Müttefik Devletler yanında
II. Dünya Savaşı’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya’nın Çekoslovakya’yı iş gal etmesi
 • Rusya’nın Baltık ülkelerini egemenliği altına alması
 • Japonya’nın Mançurya’yı işgal etmesi
 • Japonya’nın Pearl Harbour (Pörl Harbur) Limanı’na baskın yapması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCDBCACBDBCABDBBADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler