GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine aşağıdakilerden hangisiyle geçilmiştir?

 • A) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
 • B) Saltanatın kaldırılmasıyla
 • C) TBMM’nin açılmasıyla
 • D) 1921 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından biri değildir?

 • A) Ekonomik güç
 • B) Sosyo-kültürel güç
 • C) Dış güç
 • D) Askerî güç
SORU 3

Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhuriyet Halk Partisi
 • B) Serbest Cumhuriyet Partisi
 • C) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
 • D) Demokrat Parti
SORU 4

Ekonomi andı anlamına gelen Misak-ı İktisadi’nin kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sivas Kongresi
 • B) Erzurum Kongresi
 • C) Balıkesir Kongresi
 • D) İzmir iktisat kongresi
SORU 5

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın daha bilinçli yapılması amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adana
 • B) Ankara
 • C) Bursa
 • D) İzmir
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir?

 • A) Mirasta eşitlik hakkı
 • B) Meslek seçme hakkı
 • C) Seçme hakkı
 • D) Boşanma hakkı
SORU 7

Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uşak
 • B) Turhal
 • C) Eskişehir
 • D) Alpullu
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

 • A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
 • C) Misak-ı İktisadi ilkelerinin kabul edilmesi
 • D) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir?

 • A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
 • D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Genelkurmay Başkanlığı’nın görev alanı içindedir?

 • A) Vatandaşların askerlik görevlerinin düzenlenmesi
 • B) Ordunun beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması
 • C) Ordunun araç ve silah ihtiyaçları nın karşılanması
 • D) Ordunun savaşa hazırlanması
SORU 11

II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngiltere
 • B) ABD
 • C) Fransa
 • D) Çin
SORU 12

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliğini aşağıdaki ülkelerden hangileri teklif etmiştir?

 • A) İngiltere-Fransa
 • B) Almanya-İtalya
 • C) İspanya-Yunanistan
 • D) Bulgaristan-Romanya
SORU 13

Kuveyt’i işgal etmesi sonucu I. Körfez Savaşı’na neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak
 • B) İsrail
 • C) İran
 • D) Ürdün
SORU 14

Çok partili hayata geçiş denemeleri aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle alakalıdır?

 • A) Milliyetçilik
 • B) Cumhuriyetçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Devletçilik
SORU 15

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnkılapçılık
 • B) Laiklik
 • C) Devletçilik
 • D) Halkçılık
SORU 16

Hâkimiyet kaynağına göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Monarşik devlet
 • B) Demokratik devlet
 • C) Teokratik devlet
 • D) Oligarşik devlet
SORU 17

Sanayi yatırımlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasının bir sonucudur?

 • A) İnkılapçılık
 • B) Devletçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar bölgesinde kurulan Küçük Antant adıyla imzalanan ittifak antlaşması içinde yer alan ülkelerden biri değildir?

 • A) Macaristan
 • B) Romanya
 • C) Çekoslovakya
 • D) Yugoslavya
SORU 19

II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği yayılmacı politikayı önlemek amacıyla Sovyetler Birliği’ne karşı on batı ülkesi ile ABD ve Kanada arasında kurulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) UNESCO
 • B) Varşova Paktı
 • C) Briand-Kellog Paktı
 • D) NATO
SORU 20

ABD’nin Müttefik Devletler yanında
II. Dünya Savaşı’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya’nın Çekoslovakya’yı iş gal etmesi
 • B) Rusya’nın Baltık ülkelerini egemenliği altına alması
 • C) Japonya’nın Mançurya’yı işgal etmesi
 • D) Japonya’nın Pearl Harbour (Pörl Harbur) Limanı’na baskın yapması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCDBCACBDBCABDBBADD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?