GİRİŞ/KAYIT

Akaid 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

“Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlâk
 • B) Kelam
 • C) Din
 • D) Örf
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur?

 • A) İbadetler ile ilgili hükümleri açıklamak
 • B) İman esaslarının savunmasını yapmak
 • C) Ahlaki hükümlerin köklerini araş tırmak
 • D) Peygamberin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi vermek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kesin delillere dayanır.
 • B) İnsan yapısına uygundur.
 • C) Sabit ve değişmez bir akidedir.
 • D) Çok tanrılı bir anlayışı benimser.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynaklarından biridir?

 • A) Mütevatir hadisler
 • B) Mitolojiler
 • C) Rüyalar
 • D) İsrailiyyat
SORU 5

Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Akıl imanın ön şartıdır.
 • B) Akıl inanca götüren bir araçtır.
 • C) Akıl itikadı belirler, nass ise yorumlar.
 • D) Akıl inancın başkalarına aktarılmasında etkilidir.
SORU 6

“Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “inandık” diyenler ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin...”
(Maide suresi, 41. ayet)
Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Dil ile ikrarın
 • B) Kalp ile tasdikin
 • C) Başkalarının şahitliğinin
 • D) Amellerle ortaya koymanın
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın tanımıdır?

 • A) İnanılacak şeylere toptan iman
 • B) Delile, bilgiye ve araştırmaya dayalı iman
 • C) Gönül ile değil sadece dil ile ifade edilen iman
 • D) Delile dayanmaksızın çevrenin etkisiyle oluşan iman
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin iman-amel ilişkisi ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 • A) Amel imanın ayrılmaz bir parçasıdır.
 • B) İman ile amel arasında sıkı bir bağ vardır.
 • C) Kişi işlediği günahı helal saymadıkça mümindir.
 • D) İman olmadan yapılan davranış ibadet sayılmaz.
SORU 9

“Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle ikrar ettiği halde haset, şöhret, makam düşkünlüğü ve kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küfr-i inkâri
 • B) Küfr-i cühûd
 • C) Küfr-i inâdi
 • D) Küfr-i nifâk
SORU 10

Küfür ve şirk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her küfür şirk olarak kabul edilir.
 • B) Kâfir ve müşrik cehennemi hak etmiştir.
 • C) Küfür, şirke göre daha genel bir kavramdır.
 • D) Küfür sayılan inançlardan biri de Allah’a ortak koşmaktır.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kişiyi küfre sokan davranışlardan biridir?

 • A) İbadetleri yerine getirmede tembel davranmak
 • B) Allah’a layık olmayan sıfatlar yakıştırmak
 • C) İnsanlara saygısızca davranmak
 • D) İnsanlar arasında laf taşımak
SORU 12

İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir?

 • A) Varlığına
 • B) Yaratılmadığına
 • C) Eşsizliğine
 • D) Ebediliğine
SORU 13

En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur?

 • A) İnanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
 • B) Kültürler arası etkileşim kaçınılmazdır.
 • C) Modern toplumlarda dinin etkisi azdır.
 • D) Dinî yaşam tüm toplumlarda aynıdır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği konusundaki delillerin amaçlarından biri değildir?

 • A) İnsanın mutluluğuna katkı sağlamak
 • B) Doğabilecek şüpheleri gidermek
 • C) İnkarcıları inanmaya zorlamak
 • D) Müminin imanını sağlamlaştırmak
SORU 15

1. Öncül ------ Âlem yaratılmıştır.
2. Öncül ------ Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır.
Sonuç ----- O halde âlemin de bir yaratıcısı vardır ki O da Allah’tır.
Tabloda verilen bilgiler aşağıdaki delillerden hangisine örnektir?

 • A) İmkan
 • B) Hudus
 • C) Temanu’
 • D) Gaye ve Nizam
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “insanın gizli hâl ve günahını örten” anlamına gelen, Allah’ın isimlerinden biridir?

 • A) Afüvv
 • B) Rahim
 • C) Şâfi
 • D) Settar
SORU 17

“... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
(Şûrâ suresi, 11. ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?

 • A) Muhalefetün li’l-havâdis
 • B) Kıyam bi-nefsihi
 • C) Semi
 • D) Basar
SORU 18

Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Birbirinden farklı görevleri vardır.
 • B) Varlığı ayetlerle sabittir.
 • C) İrade sahibi varlıklardır.
 • D) Gaybı bilemezler.
SORU 19

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilir.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayetlerde işaret edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mikâil
 • B) İsrafil
 • C) Münker ve Nekir
 • D) Kiramen Katibin
SORU 20

İblis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Melek taifesindendir.
 • B) Şeytanın özel ismidir.
 • C) Ateşten yaratılmıştır.
 • D) Allah’a ilk isyan eden varlıktır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACBDACABDACBDBCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler