GİRİŞ/KAYIT

Akaid 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?

 • A) İnzal
 • B) Tebliğ
 • C) İlham
 • D) Tevhid
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

 • A) Peygamberin kalbine doğrudan ilham etme
 • B) Perde arkasından vasıtasız konuşma
 • C) Peygamber ile yüz yüze görüşme
 • D) Bir melek vasıtasıyla konuşma
SORU 3

“Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Emanet
 • B) Fetanet
 • C) Tebliğ
 • D) İsmet
SORU 4

Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Peygamberin insanlar üzerinde tahakküm kurmasını sağlamak
 • B) Peygamberin sınırsız güç ve irade sahibi olduğunu göstermek
 • C) Peygamberin insanüstü güce sahip olduğunu göstermek
 • D) Peygamberin nübüvvet davasını ispat edip doğrulamak
SORU 5

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • A) Risalet Allah’ın iradesindedir.
 • B) Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
 • C) Bazı peygamberler hakkında ayetlerde bilgi verilmiştir.
 • D) Peygamberlerin hikâyeleri Kur’an’da bildirilenlerle sınırlı değildir.
SORU 6

Kelime olarak “müjde, talim ve öğ retici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevrat
 • B) Zebur
 • C) İncil
 • D) Kur’an-ı Kerim
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir?

 • A) Luka
 • B) Yuhanna
 • C) Markos
 • D) Barnaba
SORU 8

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Tüm insanlığa gönderilmiştir.
 • B) Hz. Peygambere toptan indirilmiştir.
 • C) Hz. Ebu Bekir döneminde çoğaltılmıştır.
 • D) Hz. Peygamber tarafından kitap hâline getirilmiştir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir?

 • A) Ayetlerin ezberlenmesi
 • B) Ayetlerin yazıya geçirilmesi
 • C) Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
 • D) Kur’an’ın abdestli olarak okunması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

 • A) Dünya hayatı geçicidir.
 • B) Dünya bir imtihan yeridir.
 • C) Dünya nimetleri terk edilmelidir.
 • D) Dünya ahiret hayatının tarlasıdır.
SORU 11

“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur?

 • A) Ahiret hayatının varlığına
 • B) Evrenin de bir sonunun olduğuna
 • C) Meleklerin Allah tarafından yaratıldığına
 • D) Allah’ın gökleri ve yeri insanın hizmetine verdiğine
SORU 12

Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mahşer
 • B) Mizan
 • C) Sırat
 • D) Berzah
SORU 13

Ahirete inanan bir insanın aşağı daki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • A) Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
 • B) İnsanlara karşı müsamahalı olması
 • C) Yakınlarını koruyup, gözetmesi
 • D) Haksızlığa duyarsız kalması
SORU 14

Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir?

 • A) İnsanlar hesap vermek için diriltileceklerdir.
 • B) Allah vahyini peygamberin diliyle göndermiştir.
 • C) Sûr’a ilk üfürülme ile dünya hayatı son bulacaktır.
 • D) Allah’ın rahmetinin gazabından üstün olacağı umulmaktadır.
SORU 15

Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir?

 • A) Lafzatullah
 • B) Sünnetullah
 • C) Ru’yetullah
 • D) Kelimetullah
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir?

 • A) Vahdaniyet
 • B) İrade
 • C) Kudret
 • D) İlim
SORU 17

İnsankader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Akıllı olmak sorumluluğun ilk şartıdır.
 • B) İnsan davranışlarından sorumludur.
 • C) İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
 • D) Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır?

 • A) Hidayet veya dalaletin seçimi
 • B) Cinsiyetin belirlenmesi
 • C) Meslek tercihi
 • D) Eş seçimi
SORU 19

“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sorumluluk
 • B) Emek
 • C) Hidayet
 • D) Tevekkül
SORU 20

Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet âlimlerinin düşüncesi değildir?

 • A) Rızkın elde edilmesi insanın sorumluluğundadır.
 • B) Rızık sadece gıdalarla sınırlı değildir.
 • C) Bütün canlıların rızkını Allah yaratmıştır.
 • D) Haram yollardan kazanılanlar rızık değildir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCDADCABDBCACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler