Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir deneyde etkisi araştırılan özelliğe bağımsız değişken denir. “Yoğurdun bozulmasına, sıcaklığın etkisini araştıran bir bilim insanı, aynı marka ve miktardaki yoğurdu özdeş iki kaba yerleştirerek kaplardan birincisini 50 °C, ikincisini ise 100 °C de bekletiyor.”
Yukarıda açıklanan deney düzeneğinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yoğurdun bozulması
 • Kap hacmi
 • Yoğurt miktarı
 • Sıcaklık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir?

 • Sabırlı olmalı
 • İyi bir gözlemci olmalı
 • Şüpheci olmamalı
 • Alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmeli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Fotosentez yapma
 • Çevreye uyum
 • Hücresel enerji üretme
 • Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma
Soru 4

Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir?

 • Oksijenli solunum
 • ATP sentezi
 • Eşeysiz üreme
 • Aktif hareket
Soru 5

Aşağıda bazı minerallerin özellikleri verilmiştir.
• Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.
• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
• Kemik, diş, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.
Buna göre herhangi bir özelliği verilmeyen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çinko
 • Demir
 • Fosfor
 • Sodyum
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen maddeler kimyasalözelliklerine göre gruplandı rıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 • Su
 • Tuz
 • Protein
 • Mineral
Soru 7

Metabolizma sonucu oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında suyun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi vardır?

 • Öz ısısının yüksek olması
 • Su molekülleri arası çekim kuvveti
 • Belirli bir sıcaklıkta buharlaşması
 • Çözücülüğünün yüksek olması
Soru 8

Aşağıda verilen monosakkarit çeşitlerinden hangisi beş karbonlu (5C) olup RNA’nın (Ribonükleik asit) yapısına katılır?

 • Glikoz
 • Fruktoz
 • Galaktoz
 • Riboz
Soru 9

Hidroliz büyük moleküllü (polimer) maddelerin su ile parçalanmasıdır.
Buna göre yağın hidrolizi ile ilgili çizilen grafikte dikey eksene aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

 • Kullanılan ATP miktarı
 • Kullanılan su miktarı
 • Yeni oluşan bağ sayısı
 • Yağ miktarı
Soru 10

Canlılarda bulunan polisakkaritlerden;
I. nişasta,
II. glikojen,
III. kitin,
IV. selüloz
bitkisel ve hayvansal olanlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Bitkisel ----- Hayvansal

 • I ve II. ---- III ve IV.
 • I ve III. -------- II ve IV.
 • I ve IV. ------ II ve III.
 • II ve III. ------ I ve IV.
Soru 11

Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir?

 • Fosfolipit
 • Kolesterol
 • Nötral yağlar
 • Tripeptit
Soru 12

Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanların üretemeyip dışardan hazır aldığı amino asitlere temel amino asitler denir.
 • İki amino asitin birleşmesi sonucu oluşan yapıya dipeptit denir.
 • Proteinler hücre yapımı ve dokuların onarımında görev alırlar.
 • Yüksek ısılarda proteinlerin yapısı bozulmaz.
Soru 13

Vitaminlerle ilgili;
I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.
II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.
III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Yukarıda aynı reaksiyonun enzimsiz ve enzimli ilerlemesi grafiklenmiştir.
I. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler.
II. Enzimler reaksiyonları başlatırlar.
III. Enzimli ve enzimsiz reaksiyonların son ürünleri farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • Yalnız II
 • II ve III.
Soru 15

RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Çift zincirden oluşur.
 • Protein sentezinde görev alır.
 • Kendini eşleyemez.
 • Özel bazı urasildir.
Soru 16

Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?

 • Ribozom
 • Sentrozom
 • Hücre zarı
 • DNA
Soru 17

Bir çözeltideki çözünen maddenin derişiminin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan yayılmasına difüzyon denir.
Difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar.
 • Taşınan molekülün büyüklüğü difüzyon hızını etkiler.
 • Sadece canlı hücrelerde meydana gelir.
 • Por sayısı artarsa difüzyon hızlanır.
Soru 18

Aşağıda hücre ile konulduğu ortamların glikoz derişimleri verilmiştir.
Ortam --- Hücre
I. %30 --- %20
II. %30 --- %40
III. %30 ---- %30
IV. %30 ----- %50
Buna göre numaralandırılmış durumların hangisinde hücre difüzyon ile ortamdan glikoz alabilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.
II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.
III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir?

 • Mikrofilament
 • Nükleotit ipliği
 • Ara filament
 • Mikrotübül
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABACDDBCBDCAABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?