GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Dünya Savaşı
 • B) II. Dünya Savaşı
 • C) I. Balkan Savaşı
 • D) II. Balkan Savaşı
SORU 2

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nöyyi
 • B) Sen Jermen
 • C) Triyanon
 • D) Sevr
SORU 3

Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Londra
 • B) Montrö
 • C) Paris
 • D) Cenevre
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından biridir?

 • A) Versay Antlaşması
 • B) Lozan Antlaşması
 • C) Roma Antlaşması
 • D) Locarno Antlaşması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir?

 • A) Ürdün
 • B) Irak
 • C) Filistin
 • D) Suriye
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir?

 • A) Türkiye
 • B) İran
 • C) Ürdün
 • D) Irak
SORU 7

Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Londra
 • B) Montrö
 • C) Helsinki
 • D) Roma
SORU 8

23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kars
 • B) Ardahan
 • C) Edirne
 • D) Hatay
SORU 9

Avrupa’da yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938’de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Londra
 • B) Münih
 • C) Paris
 • D) Berlin
SORU 10

II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940’ta TBMM’de çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millî Korunma Kanunu
 • B) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
 • C) Varlık Vergisi Kanunu
 • D) Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu
SORU 11

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya
 • B) Japonya
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi.
 • B) Savaşın mağlup devletleri İtalya ve Almanya’nın toprakları işgal edildi.
 • C) SSCB, savaş sonunda büyük bir güç haline geldi.
 • D) Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı yıkılarak yerine yeni devletler kuruldu.
SORU 13

Filistin’de “Yahudi Yurdu” önerisinireddeden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Mahmut
 • B) II. Abdülhamit
 • C) IV. Murat
 • D) VI. Mehmet Vahdettin
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketi’ne son vermesinden sonra SSCB’ye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir?

 • A) Kazakistan
 • B) Tacikistan
 • C) Ermenistan
 • D) Gürcistan
SORU 15

NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleri arasında 1955’te kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) COMECON
 • B) Varşova
 • C) Cominform
 • D) Sadabat
SORU 16

I. AET
II. Varşova Paktı
III. Cominform
IV. COMECON
Yukarıda verilenlerden hangileri doğu bloku devletleri tarafından kurulmuştur?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Soğuk savaş döneminde blokların dışında kalmaları
 • B) Kabilecilik anlayışının hakim olması
 • C) Batı’nın siyasi iktisadi müdahaleleri
 • D) Ülkelerin çoğunda tek parti ve askeri diktatörlerin iş başında olması
SORU 18

Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;
I. Balkan Paktı
II. Bağdat Paktı
III. Avrupa Konseyi
IV. NATO
örgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) III ve IV
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir?

 • A) Savaştan sonra uluslararası ortamın elverişli olması
 • B) Batı’nın demokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın talepleri
 • C) Halkın demokrasi talepleri
 • D) Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması ve protokolünü kabul etmesi
SORU 20

Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Afganistan
 • B) Irak
 • C) Kore
 • D) Somali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCADCBDBACDBABDACDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?