Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi beşerisistemlerin inceleme alanının dışındadır?

 • Sanayi kuruluşlarının dağılışı
 • Meskenlerin yapımında kullanılan malzemeler
 • İklim özelliklerinin yer şekillerinin oluşumuna etkisi
 • Enerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışı
Soru 2

Yukarıdaki harita üzerinde yeryüzündeki ilk yerleşme alanları gösterilmiştir.
Bu alanların yerleşim yeri olarak seçilmesinde öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki örtüsü
 • Su kaynakları
 • Yer şekilleri
 • Enerji kaynakları
Soru 3

I. Tarımsal faaliyetler
II. Sanayi faaliyetleri
III. Hayvancılık faaliyetleri
Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 4

Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı azalır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yerleşme üst sınırının daha yüksek olması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?

 • Gür ormanlar
 • Bataklıklar
 • Dağlar
 • Ovalar
REKLAM
Soru 6

I. Nüfus miktarı
II. İklim koşulları
III. Ekonomik faaliyetler
Yukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerdir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Soru 7

Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişip büyümesinde etkili olan fonksiyonel özellikler daha fazladır?

 • İzmir
 • Yozgat
 • Ardahan
 • Afyon
Soru 8

Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerininengebeli olduğu alanlarda dağı nık yerleşmeler görülür.
Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?

 • Rize
 • Konya
 • Adıyaman
 • Malatya
Soru 9

Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisinin kırsal kesimlerinde mesken yapımında ahşap daha çok kullanılır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden değildir?

 • Yusufeli (Artvin)
 • Aşıklıhöyük (Aksaray)
 • Çatalhöyük (Konya)
 • Göbeklitepe (Şanlıurfa)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir?

 • Bursa
 • Sinop
 • Kayseri
 • Diyarbakır
Soru 12

Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir?

 • Yoğun nüfuslu bölgeler
 • Muson iklim bölgesi
 • Sanayi üretim bölgesi
 • Avrupa Birliği bölgesi
Soru 13

Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır?

 • Akdeniz iklim bölgesi
 • Çernezyom toprak bölgesi
 • Avrupa Birliği bölgesi
 • Himalaya dağlık bölgesi
REKLAM
Soru 14

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlardan hangileri Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 15

Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisi;
• ticaret bölgesi,
• sanayi bölgesi,
• yoğun nüfuslu bölge
sınıflandırmaların hepsinin içinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

Türkiye’nin sınırları içinde aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yoktur?

 • Karasal iklim bölgesi
 • Çernezyom toprak bölgesi
 • Tropikal yağmur ormanları bölgesi
 • Volkanik dağlar bölgesi
Soru 17

İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • Sanayide kullanılan fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması
 • Tarlaların eğim yönünde sürülmesi ile toprak erozyonunun artması
 • Bataklık alanların kurutularak yerleşime açılması
 • Okyanus tabanında meydana gelen depremler sonucunda tsunami olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevre şartlarından hammadde kaynığı olarak yararlanmaktadır?

 • Mesken yapımında taş ve toprak kullanırken
 • Ulaşım için deniz tabanından tü nel kaparken
 • Sanayi kuruluşlarını yoğun nüfuslu bölgelere kurarken
 • Yeni milli park alanları ilan ederken
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?

 • Fosil yakıt kullanımını artırmak
 • Fabrika atıklarını akarsulara boşaltmak
 • Ormanlık alanları yerleşime açmak
 • Dere yataklarını ıslah etmek
Soru 20

Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili değildir?

 • Marmaray
 • Ovit Dağı Tüneli
 • Avrasya Tüneli
 • Kesikköprü Barajı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCBDDAACABBCBACDADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?