Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Avanos - Ürgüp - Göreme yöresinde peribacalarının oluşmasında etkili olan kayaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konglomera
 • Volkanik tüf
 • Jips
 • Kalker
Soru 2

Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir?

 • Traverten
 • Polye
 • Mağara
 • Lapya
Soru 3

Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır?

 • İç püskürük
 • Metamorfik
 • Dış püskürük
 • Organik tortul
Soru 4

Dünya su kaynakları içinde tatlı su miktarının oranı aşağıdakilerden hangisi kadardır?

 • % 3
 • % 30
 • % 68
 • % 97
Soru 5

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları nın dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir?

 • Fay hatları
 • Tortul kayaçlar
 • Sıcak iklimler
 • Delta ovaları
REKLAM
Soru 6

Enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır.
Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk oranı daha fazladır?

 • Baltık denizi
 • Karadeniz
 • Akdeniz
 • Kuzey Denizi
Soru 7

Yukarıda kırıklı yapıların bulunduğu yerlerde fay hattı boyunca yüzeye çıkan suların oluşturduğu kaynak çeşidi gösterilmiştir.
Bu kaynak çeşidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Suları sıcaktır.
 • Suları içerisinde bol miktarda kireç bulunur.
 • Jeotermal enerji üretiminde kullanılır.
 • Mineral madde bakımından zengindir.
Soru 8

Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde gerçekleşir. Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir.
Buna göre gece ve gündüz arasında
I. düzenli yağış,
II. çok düşük sıcaklık,
III. yüksek sıcaklık farkı
unsurlardan hangileri fiziksel ayrışmayı hızlandırır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 9

Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Moren
 • Lös
 • Alüvyal
 • Kolüvyal
Soru 10

Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:
• Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.
• Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.
• İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.
Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

 • Tektonik göller
 • Karstik göller
 • Baraj gölleri
 • Volkanik göller
Soru 11

Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kuraklığa karşı dayanıklıdır.
 • Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür.
 • Düşük sıcaklığa karşı dayanıklıdır.
 • Bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşur.
Soru 12

Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi ot formasyonu içerisinde yer almaz?

 • Savan
 • Garig
 • Bozkır
 • Tundra
Soru 13

Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun,o ülke veya bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.
Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;
I. göç,
II. doğal afet,
III. savaş
olaylarından hangilerinin etkili olması beklenir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık.
Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyasi
 • Sosyal
 • Ekonomik
 • Doğal afetler
Soru 15

Ünlü Fizikçi Albert Einstein, 1933’te siyasi nedenlerle Almanya’dan Amerika’ya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devam edip 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir.
Albert Einstein’ in göçü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 • Beyin göçü
 • İşçi göçü
 • Mübadele göçü
 • Kavimler Göçü
Soru 16

Nüfus piramitlerinin tabanına bakılarak doğum oranı hakkında fikir yürütülebilir. Tabanı dar olan piramitler doğum oranının düşük olduğunu gösterir.
Buna göre aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisi son yıllarda doğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye aittir?

Soru 17

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 18

Kalkınma düzeyi yüksek olan bir ülkede, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde çalışan aktif nüfus oranı daha yüksektir?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Sanayi
 • Ormancılık
Soru 19

Yukarıda verilen yerlerin hangisinde birincil ekonomik faaliyet alanında çalışan oranı daha düşüktür?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan yerlerde gözlemlenen olumlu bir durumdur?

 • Sanayi tesislerinin yerleşim alanların içinde kalması
 • Ormanlık alanların yerleşim yerine dönmesi
 • Şehir trafiğinde motorlu araç sayı sının artması
 • İş imkanlarının artıp çeşitlilik göstermesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDAACBDBDCBDCAABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?